Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7205

van Richard Miller (MR) d.d. 25 oktober 2012

aan de minister van Justitie

De door Saudi-ArabiŽ gefinancierde islamscholen in BelgiŽ

islam
Saoedi-ArabiŽ
religieus conservatisme
organisatie van het onderwijs
particulier onderwijs
staatsveiligheid

Chronologie

25/10/2012 Verzending vraag
14/11/2012 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2510

Vraag nr. 5-7205 d.d. 25 oktober 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

U vestigde onlangs de aandacht op een tiental islamscholen die door Saudi-ArabiŽ worden gefinancierd. Daarbij werd de nadruk gelegd op de wahabietische stroming in die scholen. In die scholen wordt de Arabische taal onderwezen en een radicale versie van de islam. U hebt verklaard: "In bepaalde gevallen worden de scholen gesticht op uitdrukkelijke vraag van het regime en met fondsen uit Saudi-ArabiŽ". U voegde er nog aan toe dat de Saudische autoriteiten het wahabisme willen verspreiden, de officiŽle vorm van de islam die in hun land van toepassing is.

De Staatsveiligheid is van oordeel dat die scholen een zeker gevaar vormen, gelet op hun strenge karakter en het feit dat zij de wahabitische ideologie in onze maatschappij willen verspreiden. Die scholen zouden een voedingsbodem kunnen vormen voor religieus radicalisme. Ik zou meer willen vernemen over de erkenning van die scholen, het wettelijke aspect van hun oprichting en hun financiering, en de risico's die andere religieuze scholen inhouden.

Is dat tiental scholen erkend door de overheid en ontvangen de leerlingen in die scholen bijgevolg een diploma dat evenwaardig is aan dat van een klassieke school? Heeft de staat recht van controle op die scholen, de financiering, de lesprogramma's, enzovoorts? Waaruit bestaat de wettelijke procedure voor de oprichting van die scholen? Neemt het Saudische koninkrijk de financiering van die scholen volledig voor zijn rekening? Welke maatregelen zal onze regering nemen ten opzichte van die scholen?

Als de Staatsveiligheid het aantal personen niet kan aangeven dat die scholen bezoekt, kan ze dan zeggen welke die scholen zijn en waar ze zich bevinden? Hoe zijn ze verdeeld over de drie gewesten van ons land?

Antwoord ontvangen op 14 november 2012 :

De Veiligheid van de Staat besteedt bijzondere aandacht aan het islamitisch extremisme in België. Daarom worden onderwijsinitiatieven waarin radicale boodschappen uitgedragen worden bijzonder in het oog gehouden door deze dienst. Conform het bepaalde in artikel 7 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, controleert de Veiligheid van de Staat geen scholen. De Veiligheid van de Staat is een inlichtingendienst die de bevoegde politieke en bestuurlijke overheden voorlicht en daartoe steunt op zijn wettelijke bevoegdheden.

De controle van het officieel onderwijs is een gemeenschapsbevoegdheid.

Radicale onderwijsinitiatieven, voor het grootste deel het werk van privépersonen, maken over het algemeen gebruik van de lessen Arabisch en islamitische godsdienst om de radicale islam te verspreiden. Deze lessen worden op verschillende plaatsen gegeven, in moskeeën en islamitische scholen of centra. De term 'school' wordt gedefinieerd als een inrichting waar les gegeven wordt, en heeft dus ook betrekking op islamitische instituten, centra of lesruimtes die opgericht zijn door moskeeën of verenigingen.

Zoals ik al zei, hecht de Veiligheid van de Staat bijzonder belang aan alle aspecten van onderwijsinitiatieven die de radicale islam propageren, maar oefent geen enkele officiële controle uit op het onderwijs.

Gelet op wat voorafgaat, zal een telling van het exacte aantal studenten steeds een onrealistische opdracht zijn.

Bepaalde radicale onderwijsinitiatieven zoeken financiële en logistieke steun in Saudi-Arabië. Wij vestigen uw aandacht op de recente verklaringen van de voorzitter van de cel voor Financiële Informatieverwerking betreffende de problemen bij het opsporen van bepaalde geldstromen gelinkt aan het extremisme.

Ik heb hierover een onderhoud gehad met de ambassadeur van het koninkrijk Saudi-Arabië op 10 september te Brussel. Tijdens dit onderhoud werd van gedachten gewisseld over de wijze om de relaties tussen onze twee landen te versterken, en meer bepaald over de gemeenschappelijke inspanningen die moeten worden gedaan om terrorisme en extremisme in alle vormen te bestrijden, ongeacht de oorsprong ervan. De ambassadeur van het koninkrijk Saudi-Arabië heeft de inspanningen van de Saudi-Arabische vorst en regering in de strijd tegen terrorisme en extremisme onderstreept en beklemtoonde ook de inspanningen die worden geleverd om een cultuur van dialoog tussen de religies en beschavingen te verspreiden. Ik heb de ambassadeur van Saudi-Arabië bedankt voor deze toelichtingen en erop aangedrongen de contacten tussen specialisten van beide landen te versterken en op te voeren door de uitwisseling van informatie en samenwerking, met het oogmerk de gezamenlijke inspanningen in de strijd tegen terrorisme en extremisme een duw in de rug te geven. Deze contacten tussen de veiligheidsdiensten van beide landen worden thans voorbereid.

De Veiligheid van de Staat heeft overleg opgestart met de ministers van de gemeenschappen die bevoegd zijn voor onderwijs.