Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7033

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 20 september 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Telecombedrijven - Internettolweg - Monopolisering van de netwerken - Congres van de Verenigde Naties in Dubai over het internet - Internetneutraliteit

telecommunicatieregelgeving
internet
telecommunicatie-industrie
betaalde diensten
conferentie VN

Chronologie

20/9/2012Verzending vraag
29/10/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7032

Vraag nr. 5-7033 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit de gespecialiseerde pers rond het internet (http://webwereld.nl/analyse/111800/groeiende-steun-voor-internettolweg.html) verneem ik dat de Europese telecombedrijven (telco's) het omstreden plan voor een aparte internettolweg doorzetten. Het lobbyen voor en tegen nieuwe internationale regels voor het internet nadert het kookpunt voorafgaand aan het cruciale congres van de Verenigde Naties over het internet, in december in Dubai.

Luigi Gambardella, voorzitter van het "European Telecommunications Network Operators Association" (ETNO), is vol vertrouwen dat het voorstel van de Europese telecombedrijven voor een aparte tolweg op het internet zal worden aangenomen. Voor die tijd wordt het nog besproken op een belangrijke vergadering van Europese toezichthouders, verenigd in de Europese Conferentie van de Administraties van post en telecommunicatie (CEPT).

CEPT vormt een cruciaal machtsblok binnen de "International Telecommunication Union" (ITU), dus hun steun kan doorslaggevend zijn. In een eerdere fase steunde CEPT ook een plan om het spoofingverbod voor telefonie uit te breiden naar het internet. Deze maatregelen druisen in tegen de internetneutraliteit gezien het risico op monopolisering van de netwerken door de telco's.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging "Center for Democracy and Technology" (CDT) is een petitie gestart tegen de uitbreiding van de macht van de ITU naar het internet.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoe reageert u op het voornemen van telecombedrijven om een internettolweg in te voeren?

2) Bent u het met me eens dat de vooropgestelde regeling waarvoor de telecombedrijven lobbyen strijdig is met het principe van internetneutraliteit?

3) Welke concrete stappen gaat u ondernemen om in te gaan tegen de invoering van een internettolweg? Kan u zeer uitvoerig toelichten naar concrete acties en tijdstippen toe?

4) Kan u oplijsten met wie u contacten gaat hebben of zal hebben bij de Verenigde Naties ter voorbereiding van het VN-congres in december te Dubai en kan u zeer concreet aangeven wie onze regering zal vertegenwoordigen?

5) Heeft u hieromtrent overleg gepland met de Vlaamse regering alsook met andere deelregeringen? Kan u concreet toelichten?

Antwoord ontvangen op 29 oktober 2012 :

Ik heb de eer in antwoord op de door het geacht lid gestelde vraag het volgende mee te delen.

  1. Op de ITU Conferentie van Gevolmachtigden in 2010, werd besloten om een Telecommunicatie Wereldconferentie (WCIT) te houden van 3 tot 14 december 2012, om de Internationale Telecommunicatie reglementering (ITR) te herzien. De ITR's definiëren de algemene principes voor de aanleg en de exploitatie van de internationale telecommunicatie en zij vormen een internationaal verdrag ondertekend door 178 lidstaten van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) waaronder België. Het is dit verdrag dat dateert uit 1988, dat nu wordt herzien.

    Sinds de liberalisering van de sector van de elektronische communicatie dienen de lidstaten van de EU echter het Europese reglementaire kader voor de elektronische communicatie te respecteren. Dit betekent dat de EU lidstaten geen voorstellen kunnen ondersteunen die in strijd zijn met het EU-acquis. Momenteel heeft er een discussie plaats in de Raad over een voorstel van de Commissie waarbij de lidstaten zou gevraagd worden om voorstellen te ondersteunen om het huidige toepassingsgebied van de ITR's en het huidige mandaat van de ITU te behouden en zich verzetten tegen voorstellen om de werkingssfeer uit te breiden tot gebieden zoals de routing van internet verkeer en inhoudelijke kwesties. Uiteraard zal deze stellingname het voornemen van telecombedrijven om een internettolweg in te voeren via de WCIT bemoeilijken.

  2. De discussie over de internetneutraliteit staat eveneens hoog op de Europese agenda voor de elektronische communicatie. De Raad van Europese toezichthouders voor de elektronische communicatie (BEREC) heeft in een rapport eind 2011 vastgesteld dat op het vlak van de doorgifte van inhoud er problemen kunnen opduiken. Operatoren zouden 'over the top' diensten die in rechtstreekse concurrentie staan met hun eigen diensten kunnen blokkeren om hun eigen business te beschermen. Daarnaast hebben verschillende operatoren al de wens geuit om een bijkomende bijdrage aan te rekenen aan dienstverleners voor de doorgifte van hun bandbreedte verslindende videodiensten over het internet. De operatoren vinden dat die dienstenleveranciers mee moeten bijdrage aan de netwerkupgrade omdat ze een groot deel van die capaciteit innemen.

  3. In het geval van onaanvaardbare praktijken stelt BEREC in haar ontwerp richtlijnen van begin juni 2012 dat de regulator kan optreden en een minimumkwaliteit voor die geblokkeerde of afgeknepen diensten opleggen zodat de blokkering of afknijping opgegeven wordt. De Europese Commissie heeft aangekondigd om op basis van de BEREC richtlijnen begin 2013 een aanbeveling te publiceren die de verschillende aspecten van netneutraliteit waaronder ook OTT diensten moet behandelen. Deze aanbeveling is op alle lidstaten van toepassing.

  4. De lidstaten van de ITU zijn opgedeeld in geografische regio’s. In belangrijke mate gebeurt elk overleg op basis van de gemeenschappelijke voorstellen van deze regio’s. De Conferentie van Europese Administraties voor post en telecommunicatie, de zogenaamde CEPT die alle ITU lidstaten uit Europa omvat, bereidt momenteel een aantal gemeenschappelijke Europese voorstellen uit die aan de WCIT voorgelegd zullen worden. De voorbereidingen zijn nog in volle gang en de Europese voorstellen inclusief de voorstellen van de telecomoperatoren verenigd in ETNO, zullen besproken worden op de vergadering van de CEPT van 15 tot 18 oktober te Istanbul. Een vertegenwoordiger van de telecom toezichthouder, het BIPT, neemt deel aan deze vergadering.

    Het is niet mijn bedoeling dat er een eigen Belgisch voorstel zal ingediend worden. De Belgische federale overheid kan slechts mede wegen op de discussies in de WCIT indien dit gebeurt op basis van een gemeenschappelijke Europese aanpak. Vertegenwoordigers van het BIPT zullen deelnemen aan de WCIT, de Belgische federale overheid zal vertegenwoordigt worden door specialisten van de Federale Overheidsdienst (FOD) economie en mijn beleidscel.

  5. Er is geen rechtstreeks overleg met de Vlaamse regering voorzien. Het BIPT werkt echter nauw samen met de bevoegde toezichthouders van de deelregeringen. In het kader van het samenwerkingsakkoord van de regulatoren voor de elektronische communicatie, de CRC, zal alle relevante informatie met betrekking tot de WCIT uitgewisseld worden door het Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT).