Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7015

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 11 september 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Digitale uitgaven - Btw-tarief - Verlaging - Frankrijk en Luxemburg - Europese Commissie

digitale distributie
BTW-tarief
boekensector
elektronisch publiceren

Chronologie

11/9/2012Verzending vraag
15/10/2012Antwoord

Vraag nr. 5-7015 d.d. 11 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Frankrijk en Luxemburg vallen digitale uitgaven al onder het lagere btw-tarief, gelijk aan papieren edities.

De Europese Commissie onderzoekt in hoeverre digitale uitgaven onder een lager btw-tarief moeten vallen. Enkele eurocommissarissen hebben in het verleden al hun verbazing over het onderscheid in btw-tarieven uitgesproken. Ook uitgevers willen dat elektronische boeken onder een laag tarief gaan vallen. Kinderen blijken meer boeken te lezen als ze via een e-reader lezen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoe reageert u op de verlaging van het btw-tarief voor digitale uitgaven in Frankrijk en Luxemburg? Bent u een gelijkaardige piste genegen?

2) Welk standpunt verdedigt u actief bij de Europese Commissie wat betreft het al of niet verlagen van het btw-tarief op digitale uitgaven en tegen wanneer verwacht u een definitief standpunt van de commissie?

Antwoord ontvangen op 15 oktober 2012 :

Wat de mogelijkheid van de toepassing van verlaagde btw-tarieven op online publicaties betreft, verwijs ik naar het antwoord van de ter zake bevoegde commissaris van de Europese commissie op een vraag hierover van 14 december 2010 in het Europees parlement. Die commissaris heeft daarbij aangegeven dat onder de vigerende Europese regelgeving enkel papieren publicaties door de lidstaten desgewenst aan een verlaagd btw-tarief kunnen worden onderworpen terwijl lidstaten voor online publicaties verplicht het normale btw-tarief moeten toepassen. Dit verschil in fiscale behandeling vindt zijn oorsprong in het feit dat zowel online kranten als online tijdschriften voor btw-doeleinden dienen te worden aangemerkt als zogenaamde “langs elektronische weg verrichte diensten”, waarop verlaagde btw-tarieven geen toepassing kunnen vinden overeenkomstig artikel 98, lid 2, tweede alinea van de btw-richtlijn.

Zoals blijkt uit een persbericht van de diensten van de Europese Commissie van 3 juli 2012, werd overeenkomstig deze benadering door de diensten van de Europese Commissie dan ook een inbreukprocedure opgestart tegen Frankrijk en Luxemburg in zoverre zij met ingang van 1 januari 2012 daadwerkelijk een verlaagd btw-tarief hebben ingevoerd voor bepaalde online publicaties.

In het verleden hebben een aantal lidstaten, waaronder België, evenwel reeds benadrukt dat het meer dan ooit noodzakelijk is geworden om de problematiek van de btw-tarifering in deze sector ten gronde te herevalueren. De pers- en boekensector wordt momenteel ten volle geconfronteerd met de gevolgen van de digitale omwenteling en de economische crisis laat zich hoe dan ook meer en meer acuut gevoelen. De bezorgdheid van deze lidstaten wordt manifest gedeeld door de diensten van de Europese Commissie aangezien in het voormelde persbericht eveneens wordt bevestigd dat zij derhalve deze problematiek momenteel in detail bekijken met de bedoeling om hierover voor het einde van 2013 concrete voorstellen te doen.

In dit kader heb ik zeer recent een brief overgemaakt aan Europees Commissaris Algiras Šemeta bevoegd voor fiscaliteit, douane, audit en fraudebestrijding, waarin ik mijn voornemen bekend maak om het btw-nultarief, dat geldt voor periodieke kranten en tijdschriften die aan de voorwaarden voldoen omschreven in de aanschrijving nr. 82 van 15 december 1970, gewijzigd door de aanschrijving nr. 21 van 30 september 1993, niet enkel toe te passen op gedrukte kranten en tijdschriften, maar ook op hun digitale versie. Daarbij gaat het niet over websites, maar over exacte replica’s van kranten of tijdschriften die de lezer op zijn pc, iPad of gelijkaardig toestel terugvindt.