Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6933

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 29 augustus 2012

aan de minister van Landsverdediging

OCAD - Ondersteunende diensten - Communicatie - Veiligheidsincidenten

Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
doorgeven van informatie
vertrouwelijkheid
Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Chronologie

29/8/2012Verzending vraag
1/10/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6934

Vraag nr. 5-6933 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het activiteitenverslag 2011 van het ComitÚ I. Wat de beveiligde communicatie van en naar OCAD betreft zijn er heel wat opmerkingen. Ik citeer: "De meeste ondersteunende diensten benadrukten dat het bestaande communicatie-en informatiesysteem zeer duur en weinig performant is. Verder bleken heel wat noodzakelijke aansluitingen nog niet gebeurd te zijn. Hiermee werd niet alleen verwezen naar sommige ondersteunende diensten (zoals bijvoorbeeld de FOD Mobiliteit) maar ook naar andere bestemmelingen van de analyses van het OCAD zoals de leden van Ministerieel ComitÚ voor inlichting en veiligheid en de verschillende partners. Ten slotte voorzagen niet alle ondersteunende diensten in een permanente monitoring van het systeem en werden bepaalde documenten via andere kanalen (bijvoorbeeld per fax of per drager) verzonden."

1. Hoe reageert u op deze diverse vaststellingen wat betreft de risico's van een lek in de beveiligde communicatie van en naar OCAD? Kan u de hierboven aangehaalde problemen overlopen?

2. Hoe reageert u op het feit niet alle ondersteunende diensten in een permanente monitoring van het systeem van communicatie voorzien en soms via niet beveiligde kanalen werken? Wat wordt hiertegen concreet ondernomen?

3. Wanneer zal ook hier een ge´ntegreerd ICT-systeem en de daarmee verbonden communicatie realiteit worden wat betreft de communicatie van en naar OCAD en de ondersteunende diensten? Over welke budgetten spreken we?

Antwoord ontvangen op 1 oktober 2012 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen:

1. Op vraag van het college Inlichting en Veiligheid (CIV) ondersteunt Defensie de communicatie van en naar het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) sinds 2006 met een tijdelijke oplossing die het mogelijk maakt op een beveiligde manier te communiceren tussen het OCAD en de betrokkene Federale Overheidsdiensten (FOD’s). Alle geclassificeerde communicatie tussen Defensie en het OCAD verloopt via dit netwerk.

2. De andere FOD’s hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten op dit netwerk. Defensie verleent hierbij adviezen indien gewenst en levert het nodige materieel.

3. Voor meer details met betrekking tot de vervanging van het huidige tijdelijke systeem verwijs ik het geachte Lid naar de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, bevoegd in deze materie.