Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6922

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 29 augustus 2012

aan de minister van Landsverdediging

Staatsveiligheid - OCAD - Ondersteunende diensten - Risico op veiligheidsincidenten - Niet beveiligde communicatie

staatsveiligheid
Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
openbare veiligheid
Dienst Vreemdelingenzaken
douane
belastingadministratie
politie
gemeentepolitie
vertrouwelijkheid

Chronologie

29/8/2012Verzending vraag
28/9/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6923

Vraag nr. 5-6922 d.d. 29 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het activiteitenverslag 2011 van het ComitÚ I. Elke ondersteunende dienst moet binnen haar schoot een centraal contactpunt organiseren waarlangs de informatie-uitwisseling met het OCAD verloopt (artikel 11 van het koninklijk besluit betreffende het OCAD).

Bij de Administratie der Douane en Accijnzen, de Dienst Vreemdelingenzaken en de FOD Mobiliteit ontbreekt echter een duidelijk aanwijsbaar en als dusdanig erkend contactpunt. Er is tevens nooit overgegaan tot het aanduiden van een centraal contactpunt voor de ge´ntegreerde politie als dusdanig. Aldus is er een beperkte betrokkenheid van de lokale politie, terwijl net zij over enorm veel terreininformatie beschikken.

Alhoewel alle ondersteunende diensten over een veiligheidsofficier beschikten, kon niet elke dienst garanderen dat alle bepalingen van de classificatiewetgeving gerespecteerd worden. In die diensten valt een veiligheidsincident met geclassificeerde informatie dan ook niet uit te sluiten.

1. Hoe reageert u op de vaststelling dat bij bepaalde ondersteunende diensten er geen duidelijk aanwijsbaar en dus ook als dusdanig erkend contactpunt is bij de Administratie der Douane en Accijnzen, de Dienst Vreemdelingenzaken en de FOD Mobiliteit? Kan de minister aangeven of dit heden is opgelost en zo neen, bij welke diensten is dit nog steeds niet in orde? Kan u aangeven wat u hieraan gaat doen?

2. Is er nog steeds geen centraal contactpunt voor de ge´ntegreerde politie? Zo dit nog steeds het geval is, hoe halen de inlichtingendiensten dan hun informatie vanuit de lokale politie in de respectieve steden en gemeentes en wat gaat u hieraan concreet doen?

3. Hoe reageert u op de vaststelling dat in bepaalde ondersteunende diensten een veiligheidsincident met geclassificeerde informatie niet valt uit te sluiten doordat niet elke dienst kan garanderen dat alle bepalingen van de klassificatiewetgeving (bewaren in kluizen, etc.) worden nageleefd? Kan u aangeven wat concreet wordt gedaan aan dit veiligheidsrisico?

4. Heeft u weet van veiligheidsincidenten met geclassificeerde informatie in ondersteunende diensten? Zo ja, kan u dat desgevallend uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 28 september 2012 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen:

1. Voor meer uitleg met betrekking tot de contactpunten bij de Administratie der Douane en Accijnzen, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit verwijs ik het geachte lid naar de respectieve ministers, bevoegd in deze materie.

2. Voor meer uitleg met betrekking tot een centraal contactpunt voor de geïntegreerde politie verwijs ik het geachte lid naar de minister van Binnenlandse Zaken, bevoegd in deze materie. De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) van Defensie haalt haar informatie vanuit de lokale politie middels detachementen die met de plaatselijke politiezones in contact staan.

3. Defensie leeft de bepalingen van de klassificatiewetgeving na. Daartoe beschikt de ADIV over een dienst interne veiligheid die waakt over de toepassing van de reglementering inzake ontvangst, versturen en opslaan van geclassificeerde documenten.

4. Voor meer uitleg met betrekking tot veiligheidsincidenten met geclassificeerde informatie verwijs ik het geachte lid naar het Comité I, bevoegd in deze materie.