Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6872

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Budget Europese Commissie - Lidstaten - Tekort op begroting 2012

Europese Commissie
EU-begroting
gemeenschapsbelasting
eigen middelen

Chronologie

10/8/2012Verzending vraag
10/10/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6871

Vraag nr. 5-6872 d.d. 10 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie is naar verluidt ontevreden dat de EU-lidstaten de Europese begroting voor volgend jaar slechts met 2,79 procent willen verhogen. De Europese Commissie bestempelt die houding als verkeerd besparingsbeleid. Commissievoorzitter José Manuel Barroso laakt het besluit van de lidstaten de begroting voor 2013 te beperken tot 132,7 miljard euro, blijkt uit zijn brief aan de Europese leiders die onlangs is gepubliceerd. De commissie had 5,2 miljard euro meer gewild (6,8 procent).

Nederland en Groot-Brittannië verzetten zich tegen elke stijging van het budget.

Barroso waarschuwt voor ernstige gevolgen voor het economisch herstel. Een lagere begroting betekent minder geld voor de zwakkere regio's, onderzoek of het midden- en kleinbedrijf. De voorzitter hoopt dat de EU-lidstaten in de komende begrotingsonderhandelingen met de commissie en het Europees Parlement toegeeflijker zijn.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Welk standpunt heeft ons land ingenomen wat betreft de lopende discussie over het budget van de Europese Commissie? Kan dit uitvoerig worden toegelicht?

2) Is er enige vordering gemaakt wat betreft het streven naar een eigen belastingsheffing vanwege de Commissie? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan u specifiek toelichten aan welke belasting men denkt (tobintaks, btw, …) alsook aangeven hoe men dan concrete invulling gaat geven aan het principe: "no taxation without representation"?

3) Klopt de berichtgeving als zou de begroting 2012 van de Europese Commissie een tekort vertonen? Zo ja, hoe gaat dit worden opgevangen?

4) Welke besparingen werden door de Europese Commissie gerealiseerd in 2011 en 2012? Kan u toelichten of deze volstaan?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2012 :

Ik informeer het geachte lid dat zijn vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Begroting, de heer Olivier Chastel.