Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6867

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Winkeldiefstallen - Helers - Zwarte lijst

officiŽle statistiek
diefstal
detailhandel

Chronologie

10/8/2012Verzending vraag
24/12/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6868

Vraag nr. 5-6867 d.d. 10 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nederlandse winkeliers willen dat er een zwarte lijst van helers komt en dat zij een handelsverbod opgelegd krijgen. Detailhandel Nederland vindt dat bedrijven als Marktplaats.nl hier verplicht aan moeten meewerken. Dat geeft de winkeliersorganisatie vandaag aan bij de presentatie van de jaarlijkse ABC Winkelcriminaliteit.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op de suggestie vanwege detailhandel Nederland om een zwarte lijst van helers op te stellen en deze af te dwingen op handelssites en andere fora?

2) Kan u aangeven hoeveel helers in het kader van winkeldiefstallen respectievelijk werden in vervolging gesteld en veroordeeld en dit voor de jaren 2009, 2010 en 2011? Hoe beoordeelt u deze cijfers?

3) Welke inspanningen acht u aangewezen om winkeldiefstallen verder in te dijken en welke initiatieven koppelt u daar concreet aan?

4) Bent u voorstander van het ter plekke laten innen door winkeliers van zowel het oorspronkelijke aankoopbedrag als een bijkomend bedrag voor de kosten? Kan u uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 24 december 2012 :

1. Ik meen dat men ten opzichte van deze praktijken een zeer voorzichtige houding moet aannemen. Omdat het immers gaat om een praktijk die een inmenging in het privéleven inhoudt en kan leiden tot de discriminatie van een groep personen door ze uit te sluiten van elke mogelijkheid tot een bepaalde dienst of door hun reputatie te schaden, is er een zeker kader nodig. In verschillende van haar adviezen van de laatste jaren, herhaalde de privacycommissie de noodzaak dat de negatieve lijsten, vooral als het gaat om externe lijsten, geregeld moeten worden door een formele wet. Omdat dat nog niet gebeurd is, kan ik een dergelijke praktijk niet aanmoedigen, te meer omdat de behandelde gegevens gevoelige gegevens zijn (inzake een geschil, een verdenking, een vervolging of een veroordeling die verband houdt met inbreuken).

2. De onderstaande tabel herneemt het aantal in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG ) geregistreerde feiten inzake “winkeldiefstal” en “heling”, voor de periode 2009-2011. Op basis van de in de ANG aanwezige variabelen is het evenwel niet mogelijk aan te geven welke feiten van heling werden geregistreerd op basis van objecten die afkomstig zijn van een winkeldiefstal.

 

2009

2010

2011

Winkeldiefstal

22.719

24.556

23.615

Heling

2.658

2.728

2.805

Bron: PCS – Databankafsluiting 27 april 2012

De gegevens betreffende het aantal gerechtelijk vervolgde en/of veroordeelde daders behoren tot de bevoegdheid van de gerechtelijke overheden en van mijn collega van Justitie.

3. Vorig jaar hebben mijn diensten in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en de politiediensten een brochure opgesteld waarin een aantal maatregelen vermeld worden ter preventie van winkeldiefstal. Hierin wordt ook het belang van de aangifte van elke winkeldiefstal benadrukt, en de verdere vervolging van de feiten uitgelegd. De aangifte is belangrijk, omdat de prioriteiten inzake criminaliteitspreventie onder meer op basis van de criminaliteitsstatistieken bepaald worden.

Mijn diensten stimuleren de verdere oprichting van Buurtinformatienetwerken voor Zelfstandige Ondernemers om onder meer winkeldiefstallen te voorkomen. Een BIN-Z heeft al meer dan eens haar nut bewezen in de zoektocht naar de dader(s) van een winkeldiefstal. In handelsbuurten waar een BIN-Z is, wordt het signalement van de dader sneller verspreid onder de ondernemers, wat de opsporing van de dader voor de politie vaak aanzienlijk vergemakkelijkt.

Ook een intern veiligheidsplan van de handelszaak met een luik ter preventie van winkeldiefstal en interne diefstal is noodzakelijk om een antwoord te kunnen bieden aan winkelcriminaliteit. Niet enkel winkeldieven zijn verantwoordelijk voor dergelijke diefstallen, maar ook leveranciers of eigen personeel begaan een groot aantal feiten (30 %).

4. Op basis van art. 1382 B.W. kan de handelaar een schadevergoeding vragen aan de winkeldief. De handelaar mag de winkeldief echter niet verplichten te kiezen tussen een schadevergoeding of een contactname met de politie, aangezien dit neerkomt op afpersing.