Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6460

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 13 juni 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

De toekomstige investeringen van de NMBS

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegnet
veiligheid van het vervoer
voertuig op rails

Chronologie

13/6/2012Verzending vraag
26/6/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2283

Vraag nr. 5-6460 d.d. 13 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De NMBS vraagt in haar ontwerp van investeringsplan 2013-2025 ruim 25†miljard euro extra aan de federale overheid. Uit de beschrijving blijkt dat het merendeel van de investeringen als onontbeerlijk wordt beschouwd voor een adequate en veilige werking van het treinvervoer. Die som bevat zitten onder andere 7,2†miljard euro voor een grondige renovatie van het bestaande spoorwegnet, 5,2†miljard euro voor de veiligheid van het spoorwegnet en het treinmateriaal en 4†miljard om te investeren in nieuw treinmaterieel.

Het gaat om enorme bedragen, relatief en absoluut, zeker gezien de krappe budgettaire toestand. Bovendien zal de druk op het spoorwegnet alleen maar toenemen. De NMBS schat dat het aantal reizigerskilometers jaarlijks met 2,2 procent zal groeien. Zonder investeringen komen veiligheid en dienstverlening dus ontegensprekelijk in het gedrang. Bovendien vermeldt het plan niets over de Noord-Zuidverbinding in Brussel die volgens de NMBS de komende tien jaar hopeloos zal dichtslibben.

Samengevat, de nood van de NMBS is zeer hoog, maar de middelen lijken te ontbreken en worden van de federale overheid verwacht.

Hoe evalueert en beoordeelt de minister de voorstellen van de NMBS? In welke mate en voor welke onderdelen is de urgentie voldoende hoog om er financieel aan tegemoet te komen? Welke onderdelen beoordeelt de minister als minder dringend en dus niet prioritair? Op welke wijze denkt de minister tegemoet te kunnen komen aan die (financiŽle) uitdagingen? Vermoedt en verwacht hij voldoende steun bij zijn collegae? Wat indien de extra middelen niet worden gevonden, komt de veiligheid van ons treinverkeer dan inderdaad ernstig in het gedrang?

Antwoord ontvangen op 26 juni 2012 :

Het huidige investeringsplan loopt van 2001 tot 2012. In de beheerscontracten was overeengekomen dat de drie bedrijven van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) Groep een voorstel zouden uitwerken voor een nieuw lange termijn investeringsplan voor de periode 2013 tot 2025. De NMBS Holding heeft mij een voorstel bezorgd in april. Over die voorstellen is nu een uitgebreide discussieronde gestart, en we zijn nog niet aan definitieve beslissingen toe, noch over de uiteindelijke bedragen die zullen toegekend worden, noch over de lijst van projecten die zal vastgelegd worden.

Ik organiseer overleg met de NMBS-diensten om in detail na te gaan of alles wat gevraagd wordt wel nodig is, en of sommige zaken niet goedkoper kunnen. De experten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer maken ook een kritische analyse van de voorstellen. De eerste versie van het investeringsplan zal in de komende maanden nog heel wat evolueren.

Mijn prioriteiten zijn duidelijk en stemmen overeen met het regeerakkoord : in de eerste plaats moeten de veiligheid en de stiptheid gegarandeerd zijn. Er zal niets bespaard worden op de beveiliging van het spoornet en van de treinen. Het bestaande spoornet moet in degelijke staat onderhouden blijven. Daarna moeten we zien hoe we de verdere groei van het treinverkeer, die iedereen verwacht, en die goed is voor de mobiliteit en voor het milieu, kunnen opvangen. Het regeerakkoord stelt dat ons land een ambitieus spoorbeleid zal voeren.

Binnen de federale regering zal ik overleg plegen over de financiële middelen die tussen nu en 2025 kunnen vrijgemaakt worden voor zo’n ambitieus spoorbeleid. In de eerste jaren zal de budgettaire context niet veel ruimte toelaten, maar na 2015 moet het mogelijk zijn om meer te doen. Steeds meer wordt in het Europese debat benadrukt dat een groeistrategie nodig is om uit de recessie te geraken. Investeringen in basisinfrastructuur zijn daarvoor cruciaal, vanwege hun groot multiplicatoreffect.

Tegelijk zal ik uitgebreid overleggen met de Gewesten, die bevoegd zijn voor mobiliteit, voor ruimtelijke ordening en voor milieu. Zij hebben een belangrijke inbreng in de discussie over de ontwikkeling van het spoor in ons land. Het regeerakkoord voorziet met name dat de Gewesten sommige investeringsprojecten kunnen cofinancieren. Wij zullen daar afspraken over maken.

Tenslotte is België geen eiland. Ons spoorsysteem moet perfect inpassen in de grote Europese vervoersnetwerken, de hogesnelheidslijnen, en de vrachtcorridors. Investeringen die ons spoornet klaarmaken voor die Europese dimensie, en de grote metropolen, de havens en de luchthavens met elkaar verbinden, zullen ook op financiële steun van de Europese unie kunnen rekenen.

U ziet dat we nu aan het begin staan van een periode waarin een ruime dialoog met veel betrokken partners zal gevoerd worden, waarin onvermijdelijk keuzes zullen moeten gemaakt worden. Ik zal er alles aan doen om een constructieve dialoog mogelijk te maken, op basis van objectieve gegevens, en om tot een evenwichtig eindresultaat te komen voor het einde van het najaar.