Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6278

van Freya Piryns (Groen) d.d. 22 mei 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Het bericht voor asielzoekers uit Bangladesh bij de Dienst Vreemdelingenzaken

politiek asiel
Bangladesh
Dienst Vreemdelingenzaken
illegale migratie
asielzoeker

Chronologie

22/5/2012Verzending vraag
4/6/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2175

Vraag nr. 5-6278 d.d. 22 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het onthaal van de Dienst Vreemdelingenzaken hing in de week van 22 maart volgend bericht uit ter attentie van asielzoekers uit Bangladesh:

"Do you come from Bangladesh?

You've just applied for asylum in Belgium. Know that your expectations are probably not realistic:

- Bangladeshi people have little chance to be recognized as refugees

- Undeclared work is being penalized heavily.

- We know that many of you come from the United Kingdom as students, by checking your fingerprints. This means that you are obliged to return to the UK, also when you want to apply for asylum.

But you can also return to Bangladesh and we can help you to do so!

How?? Call the telephone number below and we will pay your flight ticket and will help you to get a passport when you don't have one yourself anymore."

Ik weet niet of het bericht er nu nog hangt, maar ik stel me toch vragen bij deze methode.

Ik weet dat het aantal aanvragen uit Bangladesh in 2010 en 2011 onrustwekkend gestegen is, en dat er bijzonder weinig mensen erkend worden als vluchteling. Ik begrijp dus ook de noodzaak om daar iets aan te doen, maar deze methode lijkt me niet alleen contraproductief, maar ook niet respectvol en discriminerend.

Als ik naar de cijfers kijk, lijkt het me duidelijk dat er dringend overleg nodig is met het land van herkomst, en dat er aan ontradingscampagnes moet worden gewerkt .

Mijn concrete vragen zijn de volgende:

1) Waarom hangt dit papier uit bij DVZ voor mensen specifiek uit Bangladesh en niet voor mensen uit andere landen? Bangladesh is niet het enige land dat mensen ontvluchten terwijl ze relatief weinig kans maken op bescherming in BelgiŽ.

2) Denkt u niet dat er effectievere manieren bestaan om ten eerste mensen te informeren en ten tweede om ontradingscampagnes te voeren, zowel hier als in het land van herkomst? Groen pleit al jaren voor het installeren van een systeem van coaching, waarbij asielzoekers worden begeleid in hun asieltraject, ook indien dat terugkeer betekent. Maar wij hebben het dan wel over het creŽren van een vertrouwensband, die volgens mij tot veel meer resultaten zou leiden dan het uithangen van een papiertje.

Antwoord ontvangen op 4 juni 2012 :

Er hangen niet enkel affiches bestemd voor personen afkomstig uit Bangladesh maar ook voor personen afkomstig uit andere landen. Het is trouwens de bedoeling om reeds bij het indienen van de asielaanvraag alle personen waarvan de kans op erkenning beperkt is, actief te informeren over de mogelijkheden van vrijwillige terugkeer naar hun land.

Bij de hervorming van de Opvangwet is voorzien dat het Federaal Agentschap voor opvang van asielzoekers (FEDASIL) een terugkeertraject start na de negatieve beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Na de uitreiking van het bevel om het grondgebied te verlaten, wordt dit terugkeertraject dan gezamenlijk door FEDASIL en Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) opgevolgd. De vreemdelingen zullen door een terugkeercoach begeleid worden. Dit verhindert echter niet dat asielzoekers al van bij de asielaanvraag geïnformeerd kunnen worden over alle pertinente feiten. Dit is zeker het geval indien ze afkomstig zijn uit landen waarvoor er plots een grote influx is zonder duidelijke (aan de Vluchtelingenconventie gerelateerde) reden. Voor de Balkan heeft deze aanpak zijn nut al getoond.

Ik wijs er ten slotte op dat het voeren van ontradingscampagnes wel degelijk een belangrijke rol speelt in het gevoerde migratiebeleid. En dit zowel in landen van herkomst als in België.