Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6277

van Freya Piryns (Groen) d.d. 22 mei 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

De lijst met veilige landen

politiek asiel
vluchteling
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker

Chronologie

22/5/2012Verzending vraag
4/6/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2171

Vraag nr. 5-6277 d.d. 22 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Ministerraad keurde op 23 maart 2012 de lijst met veilige landen goed. Op basis daarvan zullen asielaanvragen uit die staten sneller afgehandeld worden. AlbaniŽ, BosniŽ-Herzegovina, MacedoniŽ, Kosovo, ServiŽ, Montenegro en India staan op de lijst. De redenering achter die lijst is dat aanvragen uit die landen zo goed als nooit tot bescherming of erkenning als vluchteling leiden.

Nochtans werd er in 2011 nog in 229 gevallen een vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming toegekend aan asielzoekers uit die landen (21 uit AlbaniŽ, 6 uit MacedoniŽ, 140 uit Kosovo, 57 uit ServiŽ en 1 uit India).

1) Op welke basis is er dan beslist dat die landen veilig zijn en andere niet?

2) Op welke basis zal die lijst worden aangepast of aangevuld?

3) Hoe zal de verkorte procedure precies verlopen?

4) Is er daarvoor al een aparte cel opgericht bij het CGVS en is ze al operatief?

5) Hoe kan u garanderen dat de rechten van de mensen die toch recht hebben op bescherming gerespecteerd zullen worden?

Antwoord ontvangen op 4 juni 2012 :

De beoordeling is gebeurd, zoals de wet voorziet, na een advies van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, dat op basis van de in de wet voorziene criteria een zeer grondige analyse heeft gemaakt. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een groot aantal bronnen, zoals rapporten van mensenrechtenorganisaties, United Nations High Commissioner for refugees (UNHCR) en andere internationale organisaties. De minister van Buitenlandse Zaken en ik hebben deze adviezen mee in overweging genomen bij ons voorstel aan de ministerraad op 23 maart 2012 over welke landen op de lijst konden worden opgenomen. Vervolgens werd het advies van de Raad van State bekomen en op 11 mei 2012 heeft de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit houdende vastlegging van de lijst van zeven veilige landen van herkomst in tweede lezing goedgekeurd. Het koninklijk besluit wordt nu voorgelegd voor ondertekening aan het Staatshoofd en zal in werking treden de dag dat het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Een land wordt als veilig beschouwd als er in het algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging in de zin van de Conventie van Genève en er geen sprake is van een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer naar het land van herkomst.

De criteria die gebruikt worden om een land als veilig te beschouwen zijn

Uiteraard blijven asielzoekers tijdens de versnelde procedure verzekerd van alle garanties op een individueel en grondig onderzoek van het dossier door de asielinstanties.

De wet voorziet dat de lijst van veilige landen minstens één maal per jaar dient herzien te worden. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) zorgt voor een permanente opvolging van de situatie in de landen op deze lijst, zoals het doet voor de andere landen van herkomst.

De procedure is gelijklopend aan deze van de al bestaande versnelde procedure voor Europese Unie-burgers. Indien uit de verklaringen van de asielzoeker niet duidelijk blijkt dat hij een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie heeft of er geen zwaarwegende gronden zijn die wijzen op een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zal de aanvraag door het CGVS niet in overweging worden genomen.

De verkorte termijnen zijn de volgende: het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen moet asielaanvragen uit deze landen binnen de 15 werkdagen behandelen (de betrokken vreemdeling heeft vervolgens 30 dagen tijd om een annulatieberoep in te stellen) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet deze beroepen binnen de twee maanden behandelen.

Er zal voor de behandeling van de dossiers uit landen op de lijst van veilige landen van herkomst geen bijzondere cel worden opgericht. De dossiers zullen, op basis van de in de wet vastgelegde termijnen, versneld worden behandeld door de eenheden die in de betreffende landen gespecialiseerd zijn. Het CGVS heeft mij laten weten dat het voorbereid is op de toepassing van de lijst en de nodige operationele instructies en richtlijnen werden ontwikkeld.

De rechten van de mensen die recht hebben op bescherming zullen uiteraard gerespecteerd worden, de wet garandeert dit. Het vermoeden dat er in een veilig landen van herkomst algemeen en op duurzame wijze geen sprake is van vervolging of er geen zwaarwegende gronden zijn waaruit een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou blijken, is weerlegbaar. De commissaris-generaal heeft de bevoegdheid om asielaanvragen uit deze landen toch in overweging te nemen en indien nodig, toch een beschermingsstatuut toe te kennen. Het CGVS heeft een uitgebreide expertise en zal bescherming blijven toekennen aan zij die het nodig hebben. Bepaalde procedurele waarborgen, zoals juridische bijstand en rechtsbijstand, gelden ook voor deze zaken.