Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6276

van Freya Piryns (Groen) d.d. 22 mei 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Het niet-verlengen van het mandaat van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen

politiek asiel
sociale voorzieningen
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
asielzoeker

Chronologie

22/5/2012Verzending vraag
4/6/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2168

Vraag nr. 5-6276 d.d. 22 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik vernam dat het mandaat van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen bij Fedasil dat eind maart afloopt, niet zal worden verlengd . Als staatssecretaris vindt u deze functie blijkbaar niet langer noodzakelijk. Deze afgevaardigde heeft op korte termijn meer dan 3500 plaatsen gecreŽerd en een hele reeks andere resultaten neergezet. Momenteel is hij bezig met de uitvoering van het vrijwillig spreidingsplan, dat nog lang niet op poten staat.

1) Waarom wordt dit mandaat niet verlengd? Bent u effectief van oordeel dat deze functie overbodig is geworden?

2) Wil dat dan zeggen dat de problemen op het vlak van opvang en dispatching bij Fedasil structureel opgelost zijn en er bij de eerste onverwachte gebeurtenis niet weer problemen zullen rijzen?

3) Heeft het feit dat de huidige mandaathouder een zeer kritische open brief schreef iets te maken met uw beslissing om het mandaat niet te verlengen?

4) Werd de beslissing genomen op basis van onafhankelijke evaluaties? Zo ja, kan u deze ter inzage bezorgen aan het parlement?

5) Wie zal bij Fedasil, dat nu al met een bijzonder hoge werkdruk kampt, het werk van de afgevaardigde, en de opvolging van de zaken die hij op poten heeft gezet, erbij nemen om het wegvallen van die functie te compenseren?

Antwoord ontvangen op 4 juni 2012 :

Hoewel er sinds 23 januari 2012 geen niet-toewijzingen meer zijn geweest en er sinds het begin van jaar een lichte daling is in het aantal opvangaanvragen, is het nog te vroeg om te beweren dat de opvangcrisis definitief is opgelost.

Ik beschik weliswaar over alle bevoegdheden op het domein van asiel, opvang en migratie om de opvangcrisis op structurele wijze op te lossen waardoor ik een einde kan maken aan de continue uitbreiding van het opvangnetwerk sinds 2007, hetgeen op budgettair en operationeel vlak onhoudbaar is geworden.

De functie van afgevaardigde voor de opvangplaatsen werd, zoals u weet, gecreëerd onder de vorige regering, in andere omstandigheden. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de functie was het verzekeren van de coördinatie tussen de verschillende betrokken diensten. Zoals u weet, is beslist om het probleem van de coördinatie aan te pakken door één minister bevoegd te maken voor asiel, migratie en opvang.

Het steeds bij creëren van opvangplaatsen is niet houdbaar, noch budgettair, noch operationeel. Daarom heeft het regeerakkoord gekozen om via structurele maatregelen de asiel- en opvangcrisis onder controle te krijgen. Ik voer deze keuze uit.

Het mandaat van afgevaardigde voor de opvang is dus niet meer noodzakelijk en kan het loon van een topambtenaar (A52), dat hoger ligt dan dat van de huidige directeur-generaal, niet meer rechtvaardigen.

De open brief van de mandaathouder heeft niet meegespeeld in mijn beslissing om het mandaat niet te verlengen.

In toepassing van de beslissing van de ministerraad van 23 december om het mandaat van afgevaardigde voor de opvang met drie maanden te verlengen, diende Fedasil een evaluatie van het mandaat te maken. Het ging hier om een evaluatie van de functie.

Ik heb mijn motivatie toegelicht aan de heer De Roo tijdens een persoonlijk onderhoud op 26 maart. Ze is dezelfde die ik u hier heb gegeven en het is de enige motivatie die er toe doet.

Zoals gezegd heb ik de coördinatie van de bevoegdheden op vlak van asiel, migratie en maatschappelijke integratie overgenomen.

De resterende opdrachten van de afgevaardigde voor de opvangplaatsen, die zoals gezegd beperkt zijn, zullen vervuld worden door de algemene directie van Fedasil, binnen het personeelskader, dat daarvoor volstaat.