Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6014

van François Bellot (MR) d.d. 30 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

De nauwgezette controleacties op de autosnelwegen

misdaadbestrijding
politiecontrole
autoweg
georganiseerde misdaad
politie
gemeentepolitie

Chronologie

30/3/2012 Verzending vraag
16/7/2012 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2101

Vraag nr. 5-6014 d.d. 30 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De jongste jaren organiseerde de federale politie met de hulp van de lokale politiekorpsen regelmatige nauwgezette controles op de voertuigen die op de autosnelwegen rijden.

Bij die acties, de zogenaamde FIPA, werd het verkeer op de autosnelwegen naar parkeerplaatsen geleid en werden de voertuigen en hun bestuurders gecontroleerd. Het ging zowel om privévoertuigen als om bestelwagens en vrachtwagens.

Die controles leverden in het algemeen heel wat resultaten op: gestolen voertuigen, valse papieren, wapen-, drugs- en mensenhandel, vervoer van goederen zonder transportdocumenten, enzovoort.

Ik maak mij zorgen over het geweld en de diefstallen door rondtrekkende bendes die zich verplaatsen met krachtige voertuigen. Daarom heb ik een aantal politiezonechefs in mijn streek vragen gesteld over die controles. Zij hebben mij geantwoord dat de acties nog maar zelden plaatsvinden omdat de federale politie niet over de middelen beschikt om ze te organiseren.

De rondtrekkende bendes zijn daar klaarblijkelijk goed van op de hoogte.

1) Zult u er in het kader van het nieuw nationaal veiligheidsplan voor zorgen dat dergelijke acties worden gevoerd?

2) Zult u de middelen vooral aanwenden voor het organiseren van acties in zones dichtbij belangrijke verkeersassen, waar de meeste gevallen van geweld en diefstal door rondtrekkende bendes voorkomen?

3) De lokale politiezones zijn bereid de nodige middelen in te zetten. Welke richtlijnen zult u geven aan de coördinatoren van de federale politie?

Antwoord ontvangen op 16 juli 2012 :

  1. In het raam van het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015, werd de federale gerechtelijke politie (Directie van de bestrijding van de criminaliteit tegen goederen – DJB) aangeduid als “piloot” voor de opstelling van het programma dossier “eigendomsdelicten met focus op rondtrekkende dadergroepen”. Een eerste taak bestaat erin een werkgroep samen te stellen met daarin alle mogelijke partners die een meerwaarde zullen kunnen brengen aan het in rekenschap brengen van dit fenomeen. Er wordt van deze werkgroep een basistekst verwacht tegen juni 2012.

  2. De organisatie van geïntegreerde operaties en de leiding van dit type operaties vallen onder de bevoegdheid van de Directeuren-Coördinatoren, in samenwerking met de betrokken lokale politiezones en eenheden van de federale politie. Het is dus op dat niveau dat beslissingen moeten worden genomen met betrekking tot de organisatie van dit type acties

    Op het prioritair actiedomein van de federale wegpolitie zet de federale wegpolitie haar inspanningen voort inzake preventie van dit type feiten via de mobiele patrouilles. Bovendien, wanneer een fenomeen van “rondtrekkende bendes” zich op de autosnelwegen voordoet, neemt de betrokken Directeur-Coördinator het initiatief voor acties in samenwerking met de federale politie (wegpolitie, gerechtelijke politie, interventiekorps,…) en de lokale politie.

  3. Volgens de cijfers van de DJB, werden er in 2011 33 “Full Integrated Police Actions” (FIPA) georganiseerd in het kader van “rondtrekkende bendes” en dit in zeven verschillende arrondissementen.

    De organisatie van geïntegreerde controleoperaties van het type FIPA geschiedt in functie van een criminaliteitsanalyse (ruimte-tijd analyse, modus operandi,….) en de operationele behoeften die binnen de arrondissementen worden gedetecteerd.