Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5871

van Richard Miller (MR) d.d. 15 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Het jaarverslag van de Veiligheid van de Staat over terroristische activiteiten in BelgiŽ

staatsveiligheid
islam
extremisme
religieus conservatisme
terrorisme
extreem rechts
radicalisering

Chronologie

15/3/2012 Verzending vraag
10/10/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1796

Vraag nr. 5-5871 d.d. 15 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het derde jaarverslag van de Veiligheid van de Staat bevestigt dat er terroristische groeperingen op het Belgische grondgebied aanwezig zijn die een reŽle dreiging voor ons land betekenen. De salafitische moslimgroeperingen en de extreemrechtse splintergroepen zijn een bedreiging voor onze maatschappij en voor de democratische waarden en vrijheden die ze belichaamt.

Het salafisme, waartoe de groep Sharia4Belgium behoort, bezorgt de moslimgemeenschap van ons land trouwens een slecht imago en ik ben het volkomen eens met wat in het verslag staat : ďBestrevingen door moslimextremisten zullen ook in de toekomst een nefaste invloed hebben op de integratie van moslims in de westerse samenleving.Ē In het verslag staat verder : ďHet salafisme is een reactionaire islamitische stroming die het individuele en maatschappelijke leven via strikte voorschriften wenst te regulerenĒ. Ze zijn gekant tegen de integratie van de moslims in de westerse samenleving.

Men zaait geen onrust of voert geen populistische of xenofobe redevoering wanneer men verklaart dat het salafitische fanatisme strijdig is met de waarden van onze maatschappij. Wij willen dat die zich ontwikkelt ten gunste van de hele Belgische bevolking, van welke origine ook, met eerbied voor de rechten en vrijheden van eenieder. De salafieten beogen de vernietiging van ons democratisch en liberaal model in de ruime zin van het woord.

Op welke wijze wordt toezicht uitgeoefend op die splintergroepen? Zijn haatdragende preken zwaarwichtig genoeg om een aanhoudingsmandaat uit te vaardigen? Hoeveel aanhoudingen zijn de jongste tijd verricht? Weet u precies hoeveel mensen zich in salafitische kringen bewegen? Op welke wijze controleert u de indoctrinatie van die mensen? Om welke redenen wenden moslims zich volgens u tot deze radicale groeperingen?

In het verslag staat dat talrijke buitenlandse ideologen ons land hebben bezocht. Waren onze administratieve diensten op de hoogte van de reden voor hun verblijf toen ze het land binnenkwamen? Staan die mensen tijdens hun verblijf in BelgiŽ onder toezicht? Waar komen die predikers vandaan? Bent u van mening, zonder afbreuk te doen aan het principe van vrijheid van godsdienst en zonder de moslimgemeenschap van ons land te stigmatiseren, dat er op sommige in het verslag geciteerde moskeeŽn voldoende toezicht wordt uitgeoefend?

Spelen buitenlandse machten een rol in het opkomende moslimextremisme in BelgiŽ? Beschikt u over informatie over de Golfstaten en de financiering van de salafitische groeperingen in BelgiŽ? Werken onze inlichtingendiensten hiervoor samen met die van de Golfstaten?

Ik zou ook graag iets meer weten over de extreemrechtse kringen. Er zijn aanslagen gepleegd in Noorwegen (de aanslagen in Oslo in juli 2011) en in Duitsland (de moorden op vreemdelingen die sedert een decennium zijn gepleegd door twee neonazi's). Die dreiging is reŽel en de feiten zouden zijn gepleegd door zonderlingen en niet door georganiseerde groepen. Welke informatie hebt u hierover? Sommige leden van Voorpost zouden trouwens ook wapens dragen. Kunt u ons daar meer over zeggen?

Antwoord ontvangen op 10 oktober 2013 :

Allereerst wil ik u meedelen dat u verwijst naar een jaarverslag opgemaakt door de Veiligheid van de Staat. Ik dien u dan ook te verwijzen naar mijn collega, de minister van Justitie, mevrouw Turtelboom onder wiens bevoegdheid de Veiligheid van de Staat valt, om antwoord te kunnen verkrijgen op de bovenvermelde vragen.

De diensten werken op deze dossiers, die vertrouwelijk zijn.

Ook hier wens ik u voornamelijk te verwijzen naar mijn collega, de minister van Justitie, mevrouw Turtelboom. Maar net als bij de extremistische groeperingen, worden de extreemrechtse groeperingen en hun sympathisanten gevolgd door de inlichtingen- en politiediensten. Op die manier kon een groepering in september 2006 ontmanteld worden: 17 leden van de groepering “Bloed Bodem Eer en Trouw”, een afscheuring van “Blood and Honour”, werden gearresteerd voor onder andere wegens trafiek van wapens, xenofobie, enz.