Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5739

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 29 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - NMBS-Holding - Stations - Fietsenstallingen - Overkapping - Eine - Lijn 86

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
tweewielig voertuig
parkeerterrein
videobewaking

Chronologie

29/2/2012Verzending vraag
18/9/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5739 d.d. 29 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Veel gebruikers van de trein komen met de fiets naar het station of vertrekken vanaf het station met de fiets naar hun werk. Niet alle stations hebben echter een overdekte fietsenstalling. Uit het antwoord van mijn schriftelijke vraag 5-414 blijkt nochtans dat de NMBS-Holding als doelstelling heeft alle fietsenstallingen te voorzien van een overkapping. De mogelijkheid tot overkappen is echter afhankelijk van het verkrijgen van een bouwvergunning.

Niet alle fietsenstallingen staan op grond waarvan de NMBS-Holding eigenaar is. De NMBS-Holding blijkt er minder snel geneigd te zijn de nodige investeringen te doen.

In mijn vraag om uitleg 5-663 stelt de minister dat de NMBS-Holding een overkapping van een fietsenstalling op grond van een andere partij kan bouwen als daarover een overeenkomst met die andere partij bestaat.

Een voorbeeld van een fietsenstalling die zich bevindt op grond van een derde, maar waarvoor er een erfdienstbaarheid geldt, is die aan het station te Eine (Oudenaarde). Dit is trouwens een van de weinige haltes op lijn 86 die nog niet over een overkapte fietsenstalling beschikt.

Bij de verkoop heeft de toenmalige Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een aantal bijkomende voorwaarden laten opnemen in de notariŽle akte om het gebruik van de fietsenstalling veilig te stellen. Onder titel VI, artikel 5 van de akte kwamen de partijen overeen om de fietsenstalling in stand te houden zolang dit voor de exploitatie van lijn 86 noodzakelijk blijft. Het aanhouden van de stopplaats is in dezen cruciaal. Enkel de eventuele aanleg van een nieuw perron met alle eraan verbonden faciliteiten kan de fietsenstalling op deze locatie doen ophouden te bestaan. Er is dan echter wel in een alternatief voorzien aan het nieuwe perron.

Verder werd in de akte bedongen dat het onderhoud, de herstelling, een verandering en/of vernieuwing van de fietsenstalling uitsluitend ten laste van de NMBS blijft. Een 'verandering' aan de fietsenstalling, met name een dak plaatsen, valt onder de toegelaten ingrepen.

Het is duidelijk dat de NMBS-Holding de sleutel tot een oplossing in handen heeft. De contractuele clausule geeft aan de NMBS-Holding de garantie dat de fietsenstalling aanwezig kan blijven, zolang de exploitatie van de stopplaats blijft bestaan of tot zolang de NMBS-Holding beslist een nieuw perron aan te leggen. Een investering in de overkapping van de fietsenstalling is op die manier gerechtvaardigd omdat er juridisch een langetermijnhorizon aanwezig is. Buiten de toestemming van de grondeigenaar staat niets de NMBS-Holding in de weg om werk te maken van de overkapping van de fietsenstalling.

In het antwoord op mijn vraag om uitleg 5-663 gaf de minister mee dat de NMBS-Holding samen met Infrabel de mogelijkheid onderzocht om het perron van de stopplaats Eine te verplaatsen naar de kant Ohioplein. Als dit gerealiseerd wordt, kan de NMBS-Holding beslissen een nieuwe fietsenstalling te bouwen met overkapping aan de kant Ohioplein.

Ik had aan de minister het volgende willen vragen:

1) Sinds wanneer dateren de contacten van de NMBS-Holding met de eigenaar van de gronden van de stopplaats in Eine om de toestemming te krijgen voor de overkapping van de fietsenstalling te Eine?

2) Welke stappen zijn er recentelijk genomen om de grondeigenaar te benaderen om toestemming te vragen?

2) Welke stappen zijn er ondernomen voor het verkrijgen van een bouwvergunning?

3) Gelet op de clausule in de notariŽle overeenkomst en gelet op het antwoord van de minister op mijn vraag om uitleg 5-663, bestaat er binnen de NMBS-Holding Łberhaupt de bereidheid om de fietsenstalling aan het station te Eine te overdekken? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet?

4) Hoe wordt er bij het ontwerp en de keuze van overdekking rekening gehouden met de veiligheid?

5) Kan er aan het station te Eine een camera worden geplaatst die gericht is op de fietsenstalling? Zo ja, wanneer? Zo neen, waarom niet? Wat zijn de resultaten van de studies omtrent camerabewaking van de fietsenstallingen?

6) Wat zijn de resultaten van het onderzoek van de NMBS-Holding samen met Infrabel om het perron van de stopplaats Eine te verplaatsen naar de kant Ohioplein?

7) Welke stopplaatsen op lijn 86 beschikken over een overkapte fietsenstalling?Welke niet?

Antwoord ontvangen op 18 september 2012 :

1. 2. 3. en 6. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep deelt me mee dat de contacten sinds 2005 dateren en de eigenaar van de grond een negatief standpunt heeft gegeven.

Volgens de notariële akte heeft NMBS-Holding het recht om veranderingen aan te brengen aan de fietsenstalling. Deze veranderingen zijn ten laste van NMBS met rechtsopvolger NMBS-Holding. Een oplijsting met wat verstaan wordt onder veranderingen is niet in de akte opgenomen. NMBS-Holding verkiest echter om voor grotere veranderingen, verschillend van onderhoud en herstellingen, het akkoord te hebben van de eigenaar van de gronden. Gezien het akkoord, voor de plaatsing van een overkapping eerder niet werd bekomen, heeft NMBS-Holding beslist om geen overkapping te plaatsen over de fietsrekken op de bestaande locatie.

De haalbaarheid van het al dan niet verplaatsen van het perron te Eine zal onderzocht worden bij de studie ter vernieuwing en verhoging van het perron te Eine. Er zijn echter geen vooruitzichten voor een perronvernieuwing te Eine op korte termijn.

De studie tot het mogelijk verplaatsen van het perron zal gebeuren samen met de studie voor de perronverhoging. Het ophogen van de perrons is ten vroegste voorzien in 2019.

Voor het terrein langs de spoorweg (Kant Ohioplein), opgedeeld in kleine percelen, lopen momenteel verschillende bezettingscontracten.

Wanneer Infrabel deze werken uitvoert zal NMBS-Holding volgen in de verplaatsing van de fietsenstalling en de bouw van een bijhorende luifel voor de fietsenstalling.

4. Bij een nieuw ontwerp van een fietsenstalling wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de volgende principes.

5. De stations en stopplaatsen worden uitgerust met camerabewaking op basis van een riskrating, die een beeld geeft van het globaal risiconiveau van de site. Deze rating wordt toegekend rekening houdend met gegevens aangaande criminaliteit en overlast, het aantal reizigers en de infrastructuur van het station. Deze criteria worden toegepast door de Corporate Security Service (CSS) na een risicoanalyse.

Gelet op het gegeven dat Eine een stopplaats betreft waarvoor er in het Security Operations Center (SOC) geen incidenten zijn gemeld in 2011 en gelet op het gegeven dat de Security District Manager van het district NW bevestigt dat Eine geen problematische stopplaats is, is het plaatsen van camerabewaking in de fietsenstalling te Eine niet prioritair.

De mogelijke impact van camerabewaking en de opname van beelden van camera’s die op een goede manier ingezet worden, situeert zich op verschillende niveaus:

Camerabewaking is enkel nuttig indien het aangewend wordt in een logische samenhang met fysische beveiligingsmaatregelen (omheinde fietsenstalling met een minimum aantal toegangswegen, menselijk toezicht) en organisatorische beveiligingsmaatregelen (verwijderen graffiti, labelingsactie). Er zal enkel overgegaan worden tot plaatsen van camera’s indien geen andere beveiligingsmaatregelen mogelijk zijn die minder ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van de gefilmde personen.

7. De fietsenrekken van de stopplaatsen te Eke-Nazareth, Gavere-Asper, Zingem en Oudenaarde zijn volledig overkapt en die van Ronse gedeeltelijk.