Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5721

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Taksen op motorbrandstof - Diplomaten - Vrijstelling - Cijfers - Contingenten

heffing op brandstoffen
belastingontheffing
personeel in diplomatieke dienst

Chronologie

28/2/2012 Verzending vraag
28/3/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5721 d.d. 28 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door de Administratie der Douane en Accijnzen wordt aan diplomatieke ambtenaren en aan andere personen met een diplomatiek statuut toelating verleend voor het taksvrij tanken van motorbrandstof.

De hoeveelheden motorbrandstof, die met diplomatieke vrijstelling mogen worden aangekocht, worden jaarlijks vastgelegd door de Dienst Protocol van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken en meegedeeld aan voornoemde administratie die erop toeziet dat de toegestane contingenten niet worden overschreden:

1) Kan de geachte minister meedelen over welke hoeveelheden dit in 2012 gaat ? Graag een onderverdeling per categorie en op basis van persoonlijk en dienstgebruik.

2) Per categorie had ik ook willen weten over hoeveel personen het telkens gaat.

3) Kan de minister mij de cijfers bezorgen van het totaal aantal liter motorbrandstof dat in 2010 en 2011 via deze regeling werd aangekocht ?

4) Zijn er in 2010 en 2011 toegestane contingenten overschreden ?

Antwoord ontvangen op 28 maart 2012 :

1. Er wordt een onderscheid gemaakt naargelang de motorbrandstof bestemd is voor persoonlijk gebruik (door diplomaten, ambtenaren met een daarmee gelijkgesteld statuut, consulaire ambtenaren) of voor officieel gebruik (door diplomatieke en consulaire missies, in België gevestigde internationale organisaties waaraan op basis van internationale overeenkomsten of krachtens een zetelakkoord een dergelijk voordeel werd toegekend).

Voor 2012 werden voor persoonlijk gebruik de volgende contingenten toegestaan:

- voor diplomaten, ambtenaren met een daarmee gelijkgesteld statuut en consulaire ambtenaren: 5 000 liter indien betrokkene slechts één voertuig heeft en 8 000 liter indien betrokkene meer dan één voertuig heeft;

- voor administratief en technisch personeel: 4 000 liter;

- voor consulaire bedienden: 2 500 liter (niet per jaar maar voor de duur van hun functies).

De voor officieel gebruik toegestane hoeveelheden verschillen per betrokken diplomatieke missie en zijn afhankelijk van het aantal officiële voertuigen waarover die missie beschikt.

Voor de in België gevestigde internationale organisaties worden geen jaarlijkse contingenten vastgelegd.

2. Voor een exact antwoord op deze vraag, nodig ik het geachte lid uit om zich te wenden tot mijn collega, de minister van Buitenlandse Zaken, die bevoegd is voor deze materie.

3. In 2010 werden 20 613 235 liter motorbrandstof via deze regeling aangekocht. In 2011 ging het om 23 693 227 liter.

4. Noch in 2010 noch in 2011 werden toegestane contingenten overschreden.