Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5691

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 februari 2012

aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister

Uitkeringsfraude - Bisregisternummers - Dimona - Verblijfsvergunning - Cijfers - Onterechte uitbetalingen - Recuperatie

gezinsuitkering
ziekteverzekering
officiŰle statistiek
zwartwerk
sociale uitkering
arbeidsinspectie
fraude

Chronologie

23/2/2012Verzending vraag
3/1/2013Dossier gesloten

Vraag nr. 5-5691 d.d. 23 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De fraude met bisregisternummers is van belang voor socialezekerheidsuitkeringen. Uw voorganger had strenge maatregelen aangekondigd om deze vorm van fraude aan te pakken. Met een zogenaamd bisregisternummer is het mogelijk om iemand zonder geldige verblijfsvergunning of arbeidskaart via Dimona in te schrijven. Het volstaat de identiteitsgegevens elektronisch in te voeren en automatisch wordt een bisregisternummer toegekend, waaronder betrokkene in Dimona wordt ingeschreven. Met dat bisregisternummer kan betrokkene een SIS-kaart en kinderbijslag verkrijgen.

De bestrijding van fraude via bisregisternummers is opgenomen in de geco÷rdineerde fraudebestrijding van het nieuwe actieplan 2009-2010 van het college voor de Fraudebestrijding. Er werd onder andere voorgesteld om de inschrijvingsschermen voor Dimona zodanig aan te passen dat enkel personen in het bezit van een geldige verblijfsvergunning en arbeidskaart een bisregisternummer kunnen krijgen.

In afwachting van deze technische aanpassing dienden de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) de nodige maatregelen te nemen om onterechte uitbetalingen te voorkomen. De strijd tegen deze vorm van sociale fraude is uiterst belangrijk daar deze fraude de solidariteit van onze sociale zekerheid ondermijnt. Fraudeurs moeten dan ook prioritair worden opgespoord.

Ik had graag een stand van zaken bekomen over de strijd tegen de fraude rond bisregisternummers en gelet op het belang van de strijd tegen de sociale fraude leg ik u volgende vragen voor:

1) Hoeveel personen die gebruik maken van valse bisregisternummers zijn al ge´dentificeerd en kunt u gedetailleerd weergeven hoeveel onterecht uitgekeerde ziekte-uitkeringen, kinderbijslagen en andere uitkeringen of onterecht terugbetaalde zorg al gerecupereerd zijn en dit respectievelijk voor de jaren 2009, 2010 en 2011? Meer specifiek had ik graag vernomen hoeveel mensen al opgespoord zijn, alsook hoeveel bedragen respectievelijk gerecupereerd zijn tengevolge fraude met het bisregisternummer en dit per jaartal voor de laatste drie jaar?

2) Hoeveel fraudeurs worden vervolgd voor deze zeer nefaste fraude en kunt u in het bijzonder weergeven hoeveel fraudeurs al een boete kregen en/of door het gerecht worden vervolgd en kunt u aangeven welke bijkomende sancties zij riskeren? Kunt u zeer gedetailleerd antwoorden?

3) Bent u tevreden met de bedragen die al gerecupereerd zijn van de mensen die via bisregisternummers onterecht sociale uitkeringen ontvingen en kunt u dit uitvoerig toelichten? Zo neen, kunt u aangeven of er bijkomende middelen en/of personeelsleden zullen worden ingezet om de onterecht uitgekeerde bedragen te recupereren?

4) Kunt u uitvoerig aangeven hoe uw diensten te werk gaan om deze onterecht uitgekeerde uitkeringen te recupereren van fraudeurs rond bisregisternummers alsook hoeveel personeelsleden worden ingezet om deze gelden te recupereren?

5) Zijn de de inschrijvingsschermen voor Dimona heden zodanig aangepast dat enkel personen in het bezit van een geldige verblijfsvergunning en arbeidskaart een bisregisternummer kunnen krijgen? Is deze fraude aldus uitgeroeid?

6) Welke concrete "nodige maatregelen" zijn genomen door het RIZIV en de RKW om onterechte uitbetalingen te voorkomen? Volstaan ze en kunt u toelichten?

7) Welke concrete initiatieven zult u nemen om fraude rond bisregisternummers in te dijken en dit zowel voor wat betreft strengere controle als strengere boetes en andere sancties zoals uitsluiting van toekomstige uitkeringen? Kunt u zeer gedetailleerd overlopen?