Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5644

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 15 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Dienst preventieve diplomatie en conflictpreventie - Projecten - Financiering - Evaluatie

diplomatieke betrekking
conflictpreventie
buitenlands beleid

Chronologie

15/2/2012Verzending vraag
17/4/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5644 d.d. 15 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De dienst "Preventieve diplomatie en conflictpreventie" levert een bijdrage aan de vastlegging en de bevordering van het Belgisch buitenlands beleid. Voor projecten op de lijn "Preventieve diplomatie" ligt de nadruk op het voorkomen en helpen oplossen van acute problemen. Via de lijn "Conflictpreventie" financiert men langduriger projecten met het oog op de versterking van politieke, sociaaleconomische, juridische en culturele instellingen.

Graag stelde ik de minister volgende vragen:

1) Kan hij een overzicht geven van alle afgesloten en lopende projecten van de dienst "Preventieve diplomatie en conflictpreventie" en de financiering van deze projecten gedurende de periode 2007-2011?

2) Kan hij voor elk afgesloten en lopend project uit de periode 2007-2011 duidelijk aangeven wie de indiener van het project is en welke andere organisaties betrokken waren/zijn bij de uitvoering?

3) Kan hij per jaar een overzicht geven van het totaalbudget van de dienst 'Preventieve diplomatie en conflictpreventie' voor de periode 2007-2011?

4) Kan hij verduidelijken aan welke criteria projecten binnen de dienst "Preventieve diplomatie en conflictpreventie" moeten voldoen?

5) De diensten "Preventieve diplomatie" en "Conflictpreventie" waren voordien afhankelijk van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. In welke mate is er vandaag nog co÷rdinatie tussen beide diensten, zodat er sprake is van een coherent beleid?

6) Op welke wijze rapporteert de minister over de tussentijdse en uiteindelijke evaluatie van alle projecten? Is deze evaluatie terug te vinden op de website van het departement? Indien niet, overweegt hij dan deze evaluatie (meer) publiek te maken teneinde de transparantie te vergroten en de controle door het parlement en het publiek te vereenvoudigen?

Antwoord ontvangen op 17 april 2012 :

1) Zie overzichtstabel.

2) Zie overzichtstabel.

3) Zie overzichtstabel.

2007: 26 653 090 euro

2008: 27 026 897 euro

2009: 29 288 279 euro

2010: 26 968 722 euro

2011: 19 910 438 euro

De plotse daling in 2011 heeft te maken met het feit dat eind oktober 2011 de toenmalige staatssecretaris voor Begroting heeft beslist om de 10 miljoen euro aan kredieten op de budgetlijn conflictpreventie te annuleren.

4) De criteria voor het indienen van een projectvoorstel bij de dienst Vredesopbouw staan uitvoerig beschreven in het criteriadocument dat op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken kan geraadpleegd worden.

Samengevat zijn er een aantal thematische en geografische prioriteiten waarbinnen een voorstel moet kaderen.

De thematische prioritaire domeinen zijn de volgende:

1) Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

2) Herstel van schade als gevolg van een conflict

3) Ontwapening - demobilisatie - (re)integratie van ex-strijders (DDR)

4) Opbouw/versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur

5) Opbouw/versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

6) Opbouw/versterking van een legitiem en efficiënt veiligheidsapparaat

7) Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

8) Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

9) Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

10) Promotie van de kinderrechten met nadruk op de problematiek van de kindsoldaten

11) Ontmijning en non-proliferatie

12) Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

Geografisch ligt de nadruk op Afrika ten zuiden van de Sahara (voornamelijk Centraal-Afrika) , Zuid-Oost-Europa (Balkan) en Centraal-Azië (Afghanistan en Kaukasus) , Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Daarnaast kunnen ook projecten gesteund worden in andere conflictgebieden in de wereld.

Omdat de prioriteiten in het verleden vrij breed geformuleerd waren, is er momenteel een oefening aan de gang om deze te verfijnen en te herzien in functie van een veranderende internationale realiteit.

5) Het klopt dat de dienst Vredesopbouw in 2007 is opgericht door de samenvoeging van de vroegere diensten “Preventieve diplomatie” die tot de FOD Buitenlandse Zaken hoorde en de dienst “Conflictpreventie”, beheerd door Ontwikkelingssamenwerking. Van bij de oprichting van de eengemaakte dienst Vredesopbouw heeft men erover willen waken dat de projecten – allemaal gefinancierd op de budgetlijnen van de FOD Buitenlandse Zaken- coherent zijn met de projecten die via ontwikkelingssamenwerking worden ondersteund.

Elk projectvoorstel dat bij de dienst Vredesopbouw wordt ingediend doorloopt dezelfde adviesprocedure. Na een eerste advies van de dienst Vredesopbouw worden andere betrokken thematische en geografische diensten en de diplomatieke posten geconsulteerd om vanuit hun expertise en terreinkennis een advies te geven. Indien relevant wordt in deze fase ook de directie-generaal (DG) Ontwikkelingssamenwerking geconsulteerd. DGOS kan op dat moment aangeven of een project complementair is met haar beleid.

Daarna worden alle projecten voorgelegd aan het adviescomité Vredesopbouw waar alle departementen van de FOD Buitenlandse Zaken, dus ook Ontwikkelingssamenwerking, in vertegenwoordigd zijn.

Daarnaast neemt de dienst Vredesopbouw ook deel aan de ontmoetingen met multilaterale organisaties die zowel door Ontwikkelingssamenwerking als Vredesopbouw gefinancierd worden en aan de gemengde commissies voor bilaterale samenwerking. Door deze wederzijdse consultaties wordt gewaakt over de coherentie en complementariteit in het beleid van beide departementen.

6) De meeste projecten worden in schijven uitbetaald waarbij een tussentijds verslag moet voorgelegd en goedgekeurd worden alvorens de volgende schijf kan uitbetaald worden. Deze verslagen worden in de regel niet publiek gemaakt.

Daarnaast heeft er ook een thematische evaluatie van conflictpreventie in Oost-Congo plaatsgevonden in 2010, uitgevoerd door de Bijzondere Evaluator. Deze evaluatie werd aan het parlement voorgelegd.

Tenslotte voert de dienst Vredesopbouw zelf jaarlijks een aantal opvolgingszendingen op het terrein uit om projecten te toetsen aan de realiteit op het terrein. Hiervan worden verslagen opgemaakt en aan de voorzitter voorgelegd.

Vijf jaar na zijn oprichting is er binnen de dienst Vredesopbouw een evaluatie-oefening aan de gang. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de aanbevelingen van de bovenvermelde thematische evaluatie. Ook de communicatie met het publiek wordt aangepakt. De informatie op de website zal kwalitatief en kwantitatief worden verbeterd met onder andere meer concrete informatie over gefinancierde projecten. 

Overzicht Projecten S3.1 - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgnr.

Bedrag

Organisatie

Projecttitel

Budget-lijn

Continent

Regio

Land

Thema

1

1 500 000,00

Avocats Sans Frontières (ASF)

Plan d’action 2008-2009 dans la région des Grands Lacs 

CP

Afrika

Grote meren

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

2

1 500 000,00

RCN Justice et Démocratie 

Appui aux systèmes judiciaires et à la société civile dans les pays des Grands Lacs 

CP

Afrika

Grote meren

DRC

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

3

1 351 000,00

AWEPA

Programme d'Appui aux Parlements en Afrique

CP

Afrika

Multi

Multi

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

4

1 147 317,00

Avocats sans Frontières (ASF)

Lutte contre l’impunité des violences sexuelles 

CP

Afrika

Grote meren

DRC

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

5

900 000,00

OHCHR

Vrijwillige bijdrage aan OHCHR bestemd voor speciale procedure, fonds voor slachtoffers van foltering en fonds voor slachtoffers van hedendaagse vormen van slavernij 

CP

Multi

Multi

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

6

800 000,00

Penal Reform International (PRI) 

Appui aux systèmes pénitentiaire et judiciaire pour un meilleur accès à la justice dans la région des Grands Lacs

CP

Afrika

Grote meren

Multi

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

7

799 628,00

MAG

Humanitarian Mine Action in support of vulnerable communities in South Eastern DRC

CP

Afrika

Grote meren

DRC

Ontmijning en non-proliferatie

8

750 000,00

Stichting Radio La Benevolencija Humanitarian Tools Foundation

Great Lakes Reconciliation Media 

CP

Afrika

Grote meren

Multi

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

9

624 330,00

Croix-Rouge de Belgique

Projet Pilote de sensibilisation des jeunes aux normes humanitaires au Liban

CP

Azië

Midden-Oosten

Libanon

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

10

599 900,00

Communauté Sant’Egidio

Médiations et facilitations de processus de paix en Afrique subsaharienne 

CP

Afrika

Multi

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

11

500 000,00

Union pour l’Emancipation de la Femme Autochtone (UEFA)

Renforcement de la participation politique et des capacités de transformation des conflits des femmes autochtones Pygmées  dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Equateur en RDC 

CP

Afrika

Grote meren

DRC

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

12

500 000,00

UNDP

Appui aux élections - Ruanda

CP

Afrika

Grote Meren

Rwanda

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

13

500 000,00

APOPO

Mozambique Mine Action Program 2008 

CP

Afrika

Zuidelijk-Afrika

Mozambique

Ontmijning en non-proliferatie

14

500 000,00

KPC

NATO Trustfund in support of Kosovo Protection Corps (KPC) stand down

CP

Europa

Zuidoost-Europa

Kosovo

Ontwapening - demobilisatie - (re)integratie van ex-strijders

15

499 934,00

The Asia Foundation

Assistance to the Independent Directorate for Local Governance and its Afghanistan Social Outreach Program 

CP

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

16

450 000,00

Protection International 

Programme Global de Défenseurs des droits humains 2008-2010 

CP

Multi

Multi

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

17

447 840,00

Diobass

Appui à la rehabilitation des jeunes gens et jeunes filles affectés par la guerre dans le Sud Kivu

CP

Afrika

Grote meren

DRC

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

18

437 500,00

Groupe One 

Lutte contre le travail des enfants dans le mines artisanales de cuivre et cobalt au Katanga, DR Congo 

CP

Afrika

Grote meren

DRC

Promotie van de kinderrechten met nadruk op de problematiek van de kindsoldaten

19

400 000,00

ICRC

Veiligheidsluik van het ICRC programma in de DRC

CP

Afrika

Grote meren

DRC

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

20

393 000,00

Cellule d’Appui Politologique en Afrique Central (CAPAC) 

Pour une implication plus grande des populations du Nord-Kivu et Sud-Kivu dans les résolutions, décisions et recommandations de la Conférence de Goma

CP

Afrika

Grote meren

DRC

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

21

350 000,00

UNDP

International decentralized cooperation for local development in Kosovo. ART GOLD Kosovo Program 

CP

Europa

Zuidoost-Europa

Kosovo

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

22

345 000,00

Morning Tears 

Protection des enfants dont les parents sont emprisonnés ou ont été exécutés

CP

Azië

Oost-Azië

China

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

23

326 415,00

Solidarité Socialiste - SOLSOC

Promouvoir les droits des victimes des violences à la vérité, à la justice et à la reparation

CP

Amerika

Zuid-Amerika

Colombia

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

24

300 000,00

Global Rights 

Restaurer le droit des personnes à exiger des comptes sur l’accomplissement des mandats publics 

CP

Afrika

Grote meren

Burundi

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

25

300 000,00

TPIR

Recueil des décisions du Tribunal Pénal International pour le Rwanda

CP

Afrika

Grote Meren

Rwanda

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

26

266 153,00

HALO Trust

Humanitarian Mine Clearance in Northern Afghanistan 

CP

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

ontmijning en non-proliferatie

27

265 000,00

CPPF

Conflict Prevention and Peace Forum

CP

Multi

Multi

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

28

253 540,00

Iriba

Caravane de Vérité (première phase) initieel bedrag verminderd - 385.900,00 EUR (JC)

CP

Afrika

Grote meren

Burundi

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

29

253 133,00

Fondation Hirondelle

Agence d’information, de documentation et de formation (AIDF) - Promouvoir la justice dans la région des Grands Lacs

CP

Afrika

Grote meren

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

30

250 000,00

Interpeace

Rwanda Peacebuilding Programme

CP

Afrika

Grote meren

Rwanda

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

31

250 000,00

UNDP

Programme for the Promotion of Coexistence

CP

Amerika

Zuid-Amerika

Colombia

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

32

250 000,00

Ceinture intermédiaire de protection de l’UNAMI

UNAMI Trust Fund 

CP

Azië

Midden-Oosten

Irak

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

33

250 000,00

MAG

Conflict Recovery Programme for Iraq

CP

Azië

Midden-Oosten

Irak

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

34

250 000,00

UNODC

Strengthening the legal regime against terrorism

CP

Multi

Multi

Multi

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

35

249 475,00

RCN Justice et Démocratie 

Appui au système judiciaire sud-soudanais 

CP

Afrika

Centraal-Afrika

Soudan

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

36

214 987,00

Office of the Facilitator for the Burundi Peace Process

Zuid-Afrikaanse facilitatie in het Burundese vredesproces

CP

Afrika

Grote meren

Burundi

Ontwapening - demobilisatie - (re)integratie van ex-strijders

37

200 000,00

CND/UNDP en UNOPS

TCHAD – déminage de Fada et de sa région

CP

Afrika

Centraal-Afrika

Tsjaad

Ontmijning en non-proliferatie

38

200 000,00

UNDP

Conferentie voor vrede, veiligheid en ontwikkeling in Noord- en Zuid-Kivu, DRC 

CP

Afrika

Grote meren

DRC

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

39

200 000,00

TERMA Foundation

Enhancing Health Services

CP

Azië

Oost-Azië

China

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

40

200 000,00

Handicap International

Renforcement des capacités des communautés à risque à diminuer la menace posée par les résidus explosifs de guerre au travers du renforcement du rôle de la police, du contrôle des activités de re-cyclage du métal et l’organisation de sessions d’éducation au danger des mines

CP

Azië

Zuidoost-Azië

Cambodja

Ontmijning en non-proliferatie

41

195 000,00

OHCHR

Support to the Mandate of the UN Special Rapporteur on the Right to Food

CP

Multi

Multi

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

42

181 500,00

IDEA

Customary Governance and Democracy Building

CP

Multi

Multi

Multi

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

43

179 661,00

UNDP

Appui à la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale du Mali

CP

Afrika

West-Afrika

Mali

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

44

170 500,00

IDEA

African Traditional Justice Mechanisms Publication Follow-up

CP

Afrika

Multi

Multi

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

45

160 000,00

Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC) 

Illegal logging in South East Europe. Governance Implementation and Enforcement

CP

Europa

Zuidoost-Europa

Multi

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

46

150 000,00

UNDP

Support to facilitation efforts on peace building and reconciliation in Kenya 

CP

Afrika

Oost-Afrika

Kenia

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

47

150 000,00

STSL

Special Court for Sierra Leone

CP

Afrika

West-Afrika

Sierra Leone

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

48

150 000,00

UNDP

Small Arms Control in Bosnia-Herzegovina

CP

Europa

Zuidoost-Europa

Bosnië

Ontmijning en non-proliferatie

49

125 000,00

Community Crime Prevention Programme – Civil Works Community Centres Jamaica 

Ministry of National Security Jamaica 

CP

Amerika

Caraïben

Jamaïca

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

50

100 000,00

Gacaca

GACACA The Trials 

CP

Afrika

Grote Meren

Rwanda

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

51

100 000,00

Vakgroep Studie van de Derde Wereld – Univ. Gent 

Analysis of SALW seized in Colombia to evaluate and improve (European) SALW export controls 

CP

Amerika

Zuid-Amerika

Colombia

Ontmijning en non-proliferatie

52

100 000,00

UNDP

Programme for the Strengthening of the Justice System in Colombia

CP

Amerika

Zuid-Amerika

Colombia

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

53

100 000,00

UNDP

Kosovo Small Arms Control Initiative (KOSSAC) – phase 2 

CP

Europa

Zuidoost-Europa

Kosovo

Ontmijning en non-proliferatie

54

100 000,00

KPA

The Kosovo Property Agency (KPA) 

CP

Europa

Zuidoost-Europa

Kosovo

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

55

100 000,00

Handicap International

Landmine Monitor Report

CP

Multi

Multi

Multi

Ontmijning en non-proliferatie

56

99 000,00

CARAES Broeders van Liefde

Préparation au rapatriement des réfugiés congolais 

CP

Afrika

Oost-Afrika

Tanzania

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

57

75 000,00

International Tropical Timber Organization (ITTO)

Project van kennismanagement voor duurzaam bosbeheer in Afrika (Congo-bekken)

CP

Afrika

Grote meren

DRC

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

58

75 000,00

MEDEA

Organisation d’événements et d’une plateforme d’information MEDEA 2008 – 2009 

CP

Multi

Multi

Multi

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

59

55 000,00

NCDR

JORDANIE – Jordan valley sampling and verification project

CP

Azië

Midden-Oosten

Jordanië

Ontmijning en non-proliferatie

60

50 167,00

Institute for Security Studies 

Situation Room for the Crime and Justice Information Hub Crime and Justice Program.

CP

Afrika

Zuidelijk-Afrika

Zuid-Afrika

Opbouw en versterking van een legitiem en efficiënt veiligheidsapparaat

61

50 000,00

Koning Boudewijnstichting

Coordinatie ANNA LINDH STICHTING 

CP

Multi

Multi

Multi

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

62

43 105,00

Commission Justice & Paix (CJP)

Lutte Contre l'Impunité en RDC - Phase II  

CP

Afrika

Grote meren

DRC

Opbouw en versterking van een legitiem en efficiënt veiligheidsapparaat

63

41 473,46

UNESCO/FNL

Formation des cadres civils Palipehutu 

CP

Afrika

Grote meren

Burundi

Ontwapening - demobilisatie - (re)integratie van ex-strijders

64

10 000,00

Faculty of Military Science Stellenbosch 

First International Conference on Africans Securing Africa

CP

Afrika

Grote meren

Zuid-Afrika

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

22 334 558,46

Totaal Conflictpreventie 2008

1

300 000,00

Negotiation Affairs Department de l’OLP en Adam Smith international

Projet conjoint en vue de renforcer le soutien international à « la solution à Deux Etats » et au processus de paix 

DP

Azië

Midden-Oosten

Israël

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

2

284 773,00

UPEACE

Environmental and resource issues as factors in African conflicts, and as elements in conflict prevention and peace building, with particular emphasis on Darfur

DP

Afrika

Centraal-Afrika

Soudan

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

3

270 350,00

IOM

Information dissemination as a preventative tool against trafficking in human beings in the Russian Federation

DP

Europa

Oost-Europa

Rusland

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

4

262 000,00

IOM

Capacity building for border management in Syria 

DP

Azië

Midden-Oosten

Syrië

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

5

241 900,00

Unicef

Planning and improvement of social services at regional level

DP

Europa

Zuidoost-Europa

Bulgarije

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

6

205 000,00

Nonviolent Peaceforce for Sri Lanka

Promoting Peace and Human Rights. Conflict Prevention and Confidence Building for Vulnerable Groups and Communities 

DP

Azië

Zuid-Azië

Sri Lanka

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

7

200 000,00

ICJ (International Commission for Jurists)

Global security and rule of law 

DP

Multi

Multi

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

8

185 680,00

Nonviolent Peaceforce - NP

International ground support to local civil society for conflict prevention and confidence building in Mindanao

DP

Azië

Zuidoost-Azië

Filippijnen

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

9

183 500,00

Organization of American States - OAS

Mine Action Projects – Ecuador – Peru; Cordillera del Condor and Rio Chira

DP

Amerika

Zuid-Amerika

Peru

Ontmijning en non-proliferatie

10

169 980,00

asbl Kabondo

Appui à la Radio Télévision Nationale Burundaise 

DP

Afrika

Grote meren

Burundi

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

11

160 000,00

Centre for Peace, Dialogue and Mediation - CPDM

Small Arms and Light Weapons Management and its Reduction between Mozambique and South Africa – Operation RACHEL XIII

DP

Afrika

Multi

Multi

Ontmijning en non-proliferatie

12

150 000,00

UNDP

Support du PNUD en soutien aux élections présidentielles de Côte d’Ivoire – Appui de la participation des femmes dans le processus électoral ivoirien

DP

Afrika

West-Afrika

Ivoorkust

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

13

150 000,00

Foundation for Tolerance International

Early warning for Violence Prevention

DP

Azië

Centraal-Azië

Kirgizië

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

14

128 920,00

Documentation Centre Cambodia

Genocide Education (Second Phase)

DP

Azië

Zuidoost-Azië

Cambodja

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

15

110 375,00

Institut de formation et d’appui pour la prévention des conflits identitaires - VERBATIMS

Projet Pilote “Formation de managers en gestion de risques de conflits identitaires et appui à une dynamique de construction d’identités ouvertes

DP

Afrika

Grote meren

DRC

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

16

110 000,00

 

Recrutering van één onderzoeker voor het Bureau van de Procureur van het Bosnisch Staatshof 

DP

Europa

Zuidoost-Europa

Bosnië

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

17

109 920,00

Moeders voor Vrede

Vrouwencentrum van Istalif

DP

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

18

100 000,00

All for peace Radio Station

Peace Education Radio Broadcast in Two Languages to Two Peoples

DP

Azië

Midden-Oosten

Israël

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

19

100 000,00

ZOA Refugee Care 

Support to further improve the education environment in the Karen refugee camps in Thailand

DP

Azië

Zuidoost-Azië

Thailand

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

20

100 000,00

AWDC

Footprinting and general statistical analysis of KP data

DP

Multi

Multi

Multi

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

21

98 851,00

Solidarité Afghanistan Belgique - SAB

Support to Afghan Education

DP

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

22

98 593,00

International Service for Human Rights (ISHR) 

Advanced Geneva Training Courses in International Human Rights Law and Advocacy

DP

Multi

Multi

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

23

98 100,00

Belgian Bankers Academy

PROPOSAL FOR TECHNICAL TRAINING IN THE TURKMEN FINANCIAL SECTOR

DP

Azië

Centraal-Azië

Turkmenistan

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

24

94 317,00

IOM

Technical Assistance to the Nigeria Immigration Service to deter irregular migration to the UK and Europe

DP

Afrika

West-Afrika

Nigeria

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

25

87 494,00

GOHER

Female Youth empowerment center te Bahawalpur

DP

Azië

Zuid-Azië

Pakistan

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

26

83 000,00

UNDP en Swiss Foundation for Mine Action

Tajikistan Mine Action Programme 

DP

Azië

Centraal-Azië

Tadzjikistan

Ontmijning en non-proliferatie

27

80 000,00

ICC/CPI

Strengthening the ICC

DP

Multi

Multi

Multi

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

28

72 919,00

NGO Sach 

Etablissement des services de l’’aide juridique afin d’assurer au femmes l’accès au justice

DP

Azië

Zuid-Azië

Pakistan

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

29

69 721,00

Democracy Reporting International - DRI

Assessment of Election Framework of Sudan in Co-operation with Domestic NGO’s

DP

Afrika

Centraal-Afrika

Soudan

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

30

64 674,00

SHATIL

VILLES Mixtes

DP

Azië

Midden-Oosten

Israël

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

31

54 000,00

Geneva International Center for Humanitarian Demining (GICHD) and Implementation Support Unit (ISU)

Plan to support the 24 States Parties which have indicated that they hold the responsibility for significant numbers of (landmine) survivors in 2008

DP

Multi

Multi

Multi

Ontmijning en non-proliferatie

32

50 000,00

CMI

Addressing state Fragility

DP

Multi

Multi

Multi

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

33

46 014,00

Association for the Prevention of Torture (APT) 

"Torture Prevention Programme" (Zuid-Afrika, Oeganda en Benin)

DP

Afrika

Multi

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

34

37 500,00

Peres Center for Peace 

Internet Peace ambassadors program & Peace maker educational Programme

DP

Azië

Midden-Oosten

Israël

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

35

30 000,00

International Autority on development (IGAD)

Rapid Reaction fund (CEWARN)

DP

Afrika

Oost-Afrika

Ethiopië

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

36

29 258,00

 

Ombudsperson Institution in Kosovo (OIK) 

DP

Europa

Zuidoost-Europa

Kosovo

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

37

25 000,00

Abo Akademy University Institute for Human Rights 

Financiering van bijkomende activiteiten van de speciale rapporteur voor bescherming en promotie van mensenrechten en fundamentele vrijheden bij de strijd tegen terrorisme 

DP

Multi

Multi

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

38

22 500,00

Radio Racja

Radio Racja

DP

Europa

Oost-Europa

Wit-Rusland

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

39

20 000,00

NGO

Project van watervoorziening voor het klooster te Sokolica 

DP

Europa

Zuidoost-Europa

Kosovo

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

40

8 000,00

IST

Euro-Atlantic Integration

DP

Europa

Oost-Europa

Oekraïne

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

4 692 339,00

Totaal Preventieve Diplomatie 2008

27 026 897,46

Totaal 2008Overzicht Projecten S3.1 - 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgnr.

Budget-lijn

Bedrag

Organisatie

Projecttitel

Continent

Regio

Land

Thema

1

CP

1 900 000,00

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

TF MIRECA II - Task Force Mineral Resources in Central Africa  

Afrika

Grote Meren

DRC

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

2

CP

1 661 539,00

Sudan Advocacy for Development (SAD)

Fostering Peacebuilding - South Sudan

Afrika

Centraal-Afrika

Soudan

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

3

CP

1 275 000,00

Awepa

Programma 'Steun aan Parlementen in Afrika'

Afrika

Multi-regionaal in Afrika

Multi

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

4

CP

1 040 000,00

Bureau International Catholique de l’Enfance – (BICE)

Renforcement des capacités et création de synergies entre les opérateurs de la société civile, les services de l’Etat et les médias, les communautés et les enfants, pour continuer à la mise en place d’une culture des droits de l’enfant et d’un Etat de droit en R.DCongo.

Afrika

Grote Meren

DRC

Promotie van de kinderrechten met nadruk op de problematiek van de kindsoldaten

5

CP

1 018 210,00

Centre for children in vulnerable situations (CCVS)

Psychosociaal welzijn van door oorlog getroffen kinderen en jongeren in het Zuiden met bijzondere aandacht voor ex-kindsoldaten

Afrika

Multi-regionaal in Afrika

Multi

Promotie van de kinderrechten met nadruk op de problematiek van de kindsoldaten

6

CP

999 969,00

Non Violent Peaceforce (NP)

Developping Civilian Engagement - South Sudan

Afrika

Centraal-Afrika

Soudan

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

7

CP

800 000,00

Penal Reform Institute (PRI)

Appui aux Système Pénitentiaires et Judiciaires pour L'amélioration de l'acces à la justice et de l'axecution des oeines dans la région des grands lacs.

Afrika

Grote Meren

Multi

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

8

CP

776 916,00

Nepal Secours

Soutien logistique à l'enseignement et à l'agriculture de certains villages du district de Kalki (Central Nepal)

Azië

Oost-Azië

Nepal

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

9

CP

668 080,00

Refugee Education Trust - RET

Développer la Citoyenneté responsable – Les étudiants du secondaire au service de la paix

Afrika

Grote Meren

Burundi

Herstel van schade als gevolg van een conflict

10

CP

647 631,00

Justice Africa

The Civil Project

Afrika

Centraal-Afrika

Soudan

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

11

CP

624 330,00

Croix Rouge de Belgique Communauté francophone

Projet pilote de sensibilisation des jeunes aux normes humanitaires au Liban

Azië

Midden-Oosten

Libanon

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

12

CP

602 678,00

Asia Foundation

Belgium Small Grants Program voor Bamyan en Kunduz

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

13

CP

577 000,00

Peacebuilding Fund (PBF)

Belgian 2009 Contribution to the PBF

Multi-continentaal

Multi-regionaal

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

14

CP

550 360,00

Mines Advisory Group (MAG)

Clearance for community development

Azië

Zuidoost-Azië

Cambodja

Ontmijning en non-proliferatie

15

CP

540 000,00

Asia Foundation

Performance Based Governor's Fund

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

16

CP

500 000,00

Life & Peace Institute

LPI Programme RDC 2008-2010 – Renforcement des Capacités pour la Transformation des Conflits à l’est de la RDC

Afrika

Grote Meren

DRC

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

17

CP

500 000,00

The Carter Center

Advancing Economic Justice in the DRC via Transparency and Mining Sector Reform

Afrika

Grote Meren

DRC

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

18

CP

475 824,00

UNDP

Parliamentary Development and Conflict Prevention and Recovery in West Africa 

Afrika

West-Afrika

Multi

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

19

CP

450 000,00

Norwegian Refugee Council (NRC)

Projet ICLA - Information, Counselling, Legal Assistance dans les provinces de Muyinga, Makamba et Rutana

Afrika

Grote Meren

Burundi

Herstel van schade als gevolg van een conflict

20

CP

425 425,00

Friends of the Earth Middle East (FOEME)

Good water neighbours

Azië

Midden-Oosten

Multi

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

21

CP

400 000,00

Consiliation Resources

Civil Society-led Peace Building in LRA Infected Areas

Afrika

Multi-regionaal in Afrika

Multi

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

22

CP

399 881,00

Institute PANOS Paris (IPP)

Programme National d'Appui aux Médias - Projet CERA

Afrika

Grote Meren

Burundi

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

23

CP

385 680,00

CEBB - Centre d’Echanges belgo burundais

Projet IWACU – Accompagner le Burundi sur le plan médiatique pendant la période pré-électorale, électorale et post électorale.

Afrika

Grote Meren

Burundi

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

24

CP

350 000,00

Micopax

Contribution belge au financement de la mission MICOPAX en RCA - Camp Ndélé

Afrika

Centraal-Afrika

Centraal Afrikaanse Republiek

Opbouw en versterking van een legitiem en efficiënt veiligheidsapparaat

25

CP

303 857,00

RCN Justice et Démocratie

Support to the Southern Soudanese Justice and Law enforcement System by enhancing the capacity and skills of prosecutors and police legal officers

Afrika

Centraal-Afrika

Soudan

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

26

CP

300 981,00

Moeders voor vrede

Vrouwencentrum’ in Istalif

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

27

CP

300 000,00

International Campaign to Ban Landmines (ICBL)

Stopping further casualties from antipersonnel landmines and cluster munitions and assisting survivors (2009-2011)

Multi-continentaal

Multi-regionaal

Multi

Ontmijning en non-proliferatie

28

CP

300 000,00

Interpeace

Rwanda Peacebuilding Programme

Afrika

Grote Meren

Rwanda

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

29

CP

285 000,00

The Halo Trust

Humanitarian Mineclearance in Afghanistan (aanvullende financiering)

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Ontmijning en non-proliferatie

30

CP

276 000,00

UNDP/WB

Global thematic program on anti-corruption for Development

Afrika

Multi-regionaal in Afrika

Multi

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

31

CP

250 271,00

UNODC

Strenghtening the legal regime against terrorism

Afrika

Multi-regionaal in Afrika

Multi

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

32

CP

250 000,00

EGMONT – Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen

Kimberley Proces – vervolgstudie onderzoek naar omkadering van artisanale ontginning van diamant – regionale focus en terreinstudie

Afrika

Multi-regionaal in Afrika

Multi

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

33

CP

250 000,00

Fondation Hirondelle

Justice as a prerequisite to reconciliation

Afrika

Grote Meren

Rwanda

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

34

CP

250 000,00

Club of Madrid

Women’s Leadership for Peace and Security in the
Greater Horn of Africa
2009 – 2012

Afrika

Multi-regionaal in Afrika

Multi

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

35

CP

239 800,00

Moeders voor vrede

Extensie - Opstarten van projectwerkin in Kapisa, Shakar Dara en Bamyan

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

36

CP

237 249,00

BTC - Ministerie van Defensie

Renovatiewerken infrastructuur Kamp Lwama – Kindu (RDC) 

Afrika

Grote Meren

DRC

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

37

CP

215 000,00

Mines Advisory Group (MAG)

Capacity building of the national Afghan demining NGO Organisation for Mine Clearance & Afghan Rehabilitation (OMAR)

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Ontmijning en non-proliferatie

38

CP

214 987,00

Office of the Facilitator for the Burundi Peace Process

Proposal on the Development and Construction of the RUBIRA ASSEMBLY AREA for the Disarmament and Demobilization of Pal-FNL Combatants

Afrika

Grote Meren

Burundi

Ontwapening - demobilisatie - (re)integratie van ex-strijders

39

CP

208 659,00

Mines Advisory Group (MAG) 

Community-based mine risk education in Antioquia

Amerika

Zuid-Amerika

Colombia

Ontmijning en non-proliferatie

40

CP

199 876,00

Africa Conservation Fund 

Programme de développement des briquettes biomasse comme alternative énergétique au charbon de bois autour du Parc Nationale de Virunga

Afrika

Grote Meren

DRC

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

41

CP

195 000,00

EITI - Extractive Industries Transparency Initiative

Financiële ondersteuning door België van het Extractive Industries Transparency Initiative programma (EITI) in 2009

Multi-continentaal

Multi-regionaal

Multi

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

42

CP

183 250,00

Peace Building Support Office – (PBSO)

Voorstel tot bijdrage aan het PBSO Trust Fund ter ondersteuning van de werkzaamheden van de PBC in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Afrika

Centraal-Afrika

Centraal Afrikaanse Republiek

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

43

CP

179 915,00

Promotion des Initiatives Locales - P.I.L.

Programme de Promotion de la bonne gouvernance locale et de la cohabitation pacifique  dans les collectivités de Basile et de Wamuzimu en territoire de Mwenga de basse altitude, Province du Sud-Kivu .

Afrika

Grote Meren

DRC

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

44

CP

153 182,00

Center for Humanitarian dialogue - CHD

Funding Proposal Mediation Support to African Union

Afrika

Multi-regionaal in Afrika

Multi

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

45

CP

150 000,00

GICHD

AP Mine Ban Convention Implementation Support Unit - GICHD 

Afrika

Multi-regionaal in Afrika

Multi

Ontmijning en non-proliferatie

46

CP

150 000,00

UNDP

Human rights Mapping Project  DRC – Bijkomende financiering.

Afrika

Grote Meren

DRC

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

47

CP

150 000,00

Special Court For Sierra Leone

Bijdrage werking van Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone

Afrika

West-Afrika

Sierra Leone

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

48

CP

123 985,00

CARAES NGO

Préparation au Rapatriement des Réfugies Congolais 2009

Afrika

Oost-Afrika

Tanzania

Herstel van schade als gevolg van een conflict

49

CP

108 250,00

Geneva Call

Furthering the anti-personnel mine ban in the Philippines through the engagement of armed non state actors (NSA)

Azië

Zuidoost-Azië

Filippijnen

Ontmijning en non-proliferatie

50

CP

100 000,00

Handicap International België

Victims assistance – 10 years on: from mine ban treaty to convention on cluster munitions

Multi-continentaal

Multi-regionaal

Multi

Ontmijning en non-proliferatie

51

CP

100 000,00

Netherlands Institute for Multi-party Democracy (NIMD)

Electoral Role of Political Parties in Burundi

Afrika

Grote Meren

Burundi

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

52

CP

95 750,00

Joint Office of the High Commission on Human Rights(OCHR) / MONUC Human Rights Office (JHRO)

Profiling of alleged perpetrators of serious human rights violations in the DRC (Vetting)

Afrika

Grote Meren

DRC

Opbouw en versterking van een legitiem en efficiënt veiligheidsapparaat

53

CP

50 167,00

Institute For Security Studies

Situation Room for the crime and justice information hub, crime and justice programme

Afrika

Zuidelijk-Afrika

Zuid-Afrika

Opbouw en versterking van een legitiem en efficiënt veiligheidsapparaat

54

CP

41 475,00

Chaire UNESCO Cerfopax/Université du Burundi 

Formation à la gestion des affaires publiques – programme de formation accélérée

Afrika

Grote Meren

Burundi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

55

CP

25 000,00

FINADO

WELKITe

Afrika

Oost-Afrika

Ethiopië

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

56

CP

25 000,00

Wereldbank

bouw van een moderne markt in Bitare, Burundi

Afrika

Grote Meren

Burundi

Herstel van schade als gevolg van een conflict

57

CP

25 000,00

Mevrouw Elizabeth Emmaneel

Financiering voor de bouw van een medisch centrum in Natenga

Afrika

West-Afrika

Burkina Faso

Herstel van schade als gevolg van een conflict

58

CP

20 000,00

FINADO

Ginchi

Afrika

Oost-Afrika

Ethiopië

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

59

CP

15 190,00

CAW de Terp -  Gitmo  

Réintégration d'un prisonnier de Guantanamo suite aux accords en la matière avec le Gouvernement US 

Europa

West-Europa

België

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

60

CP

10 000,00

University of Stellenbosch

First International Conference on Strategic Challenges for African Armed Forces for the Next Decade

Afrika

Zuidelijk-Afrika

Zuid-Afrika

Opbouw en versterking van een legitiem en efficiënt veiligheidsapparaat

61

CP

5 963,00

Artiste Contre le Mur (ACM)

KINO CAMP

Azië

Midden-Oosten

Israël

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

23 557 330,00

Totaal Conflictpreventie 2009

1

DP

1 000 000,00

Fondation Hirondelle

Radio Okapi: Media for Peace and Development in the Democratic Republic of Congo.

Afrika

Grote Meren

DRC

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

2

DP

698 937,00

IRC - International Rescue Committee

Appui à la décentralisation dans la Province de Muyinga - Burundi

Afrika

Grote Meren

Burundi

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

3

DP

509 259,00

Non Violent Peaceforce (NP)

International Ground Support to Local Civil Society for Conflict Prevention & Confidence Building in Mindinao

Azië

Zuidoost-Azië

Filippijnen

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

4

DP

500 000,00

Handicap International België

“Prévention des risques liés à la présence des mines et UXO dans les provinces Orientale, du Maniema et de l’équateur” 

Afrika

Grote Meren

DRC

Ontmijning en non-proliferatie

5

DP

487 489,00

UNHCR+UNODC+IOM

 Joint Programme of UNHCR, UNODC and IOM to Combat Human Trafficking in Serbia
 

Europa

Zuidoost-Europa

Servië

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

6

DP

430 000,00

Frontline

Protection and capacity building for at-risk human rights defenders 

Multi-continentaal

Multi-regionaal

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

7

DP

266 421,00

SFCG - Search for Common Ground

Transforming the Role of youth in Nepal

Azië

Oost-Azië

Nepal

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

8

DP

250 000,00

United Nations Register of Damage - UNROD

Support to the outreach and claim intake activities of the United Nations Register of Damage

Azië

Midden-Oosten

Israël

Herstel van schade als gevolg van een conflict

9

DP

200 000,00

Shaal - Peace Now for Israel Educational Enterprises

Settlement Watch

Azië

Midden-Oosten

Israël

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

10

DP

200 000,00

UNHCR

Community Peace Education and Development in Northern Rakhine State (NRS) of Myanmar

Azië

Zuidoost-Azië

Myanmar

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

11

DP

175 000,00

Special Tribunal for Lebanon

Contribution for the Trust Fund for the Special Tribunal for Lebanon

Azië

Midden-Oosten

Libanon

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

12

DP

160 000,00

BBC World Service Trust - Afghan Education Projects

BBC World Service Trust, Afghan Education Projects BBC

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

13

DP

150 000,00

WFM-IGP

Coalition pour la cour pénale internationale (CCPI)

Multi-continentaal

Multi-regionaal

Multi

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

14

DP

100 000,00

East West Institute (EWI)

Parliamentarian network

Europa

West-Europa

België

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

15

DP

93 200,00

MMDA/WBA

Community Business Youth Center - phase II

Europa

Zuidoost-Europa

Bosnië

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

16

DP

86 000,00

International Services for Human Right (ISHR)

Increasing The Ability Of Human Rights Defenders
To Use The Un System Through Analytical Information, And Capacity
Building In The Great Lakes

Multi-continentaal

Multi-regionaal

Multi

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

17

DP

55 000,00

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Conference: Peace and Stability in Africa: Is a Joint Agenda for China and the EU Possible?

Multi-continentaal

Multi-regionaal

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

18

DP

54 066,00

Diamond Development Initiative (DDII)

Guyana Study - Application to Africa

Afrika

Multi-regionaal in Afrika

Multi

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

19

DP

50 000,00

UNDP

Appui aux élections législatives libanaises 

Azië

Midden-Oosten

Libanon

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

20

DP

50 000,00

Women for Afghan women

“Aisha” – Family guidance center

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

21

DP

50 000,00

Culturea asbl

Projet d’un film Documentaire – Histoire de Burundi 1850 à 1965

Afrika

Grote Meren

Burundi

Herstel van schade als gevolg van een conflict

22

DP

45 000,00

Parents Circle - Families Forum: Bereaved Families Supporting Peace Reconciliation and Tolerance (PCFF)

Dialogue Meetings in Israeli and Palestinian Communities

Azië

Midden-Oosten

Israël

Herstel van schade als gevolg van een conflict

23

DP

32 419,00

Save the Children

Supporting the development of coordinated, cost-effective and sustainable child protection services and promotion of community-based child welfare approaches 

Europa

Zuidoost-Europa

Montenegro

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

24

DP

24 564,00

Institute For Security Studies

Supporting the work of the International Criminal Court in Africa

Afrika

Multi-regionaal in Afrika

Multi

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

25

DP

23 594,00

Académie des Juges ukrainiens

Organisatie training UA Magistraten strijd tegen corruptie  

Europa

Oost-Europa

Oekraïne

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

26

DP

20 000,00

ICC/CPI

2009 Seminar of Council

Multi-continentaal

Multi-regionaal

Multi

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

27

DP

20 000,00

Humure

Centre d'écoute et d'assistance aux homosexuels

Afrika

Grote Meren

Burundi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

5 730 949,00

Totaal Preventieve Diplomatie 2009

29 288 279,00

Totaal 2009Overzicht Projecten S3.1 - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgnr.

Budget-lijn

Bedrag

Organisatie

Projecttitel

Continent

Regio

Land

Thema

1

CP

60 012,00 

Ligue des Droits de la Personne Dans la Région des Grands Lacs (LDGL)

Monitoring des élections Présidentielles de 2010 Au Rwanda

Afrika

Grote Meren

Rwanda

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

2

CP

99 822,00 

Colonie Des Pionniers de Développement (CPD)

Projet de Prévention et de Lutte contre la Violence Armée au Burundi

Afrika

Grote Meren

Burundi

Ontwapening - demobilisatie - (re)integratie van ex-strijders

3

CP

49 950,00 

Talent & Vision 

Etude de faisabilité pour la réhabilitation de la RTNC

Afrika

Grote Meren

DRC

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

4

CP

200 000,00 

Dignité en Détention (DiDé)

Appui aux mineurs et jeunes adultes en détention au Rwanda

Afrika

Grote Meren

Rwanda

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

5

CP

100 000,00 

Special Court for Sierra Leone

Support to the Special Court for Sierra Leone 2010

Afrika

West-Afrika

Sierra Leone

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

6

CP

255 333,00 

Global Rights

Promoting women's human rights in the Maghreb through strategic use of the marriage contract

Afrika

Noord-Afrika

Marokko

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

7

CP

200 000,00 

Mines Advisory Group (MAG)

Comprehensive Physical Security and Stockpile Management projects in support of Nairobi Protocol implementation

Afrika

Grote Meren

Burundi

Ontmijning en non-proliferatie

8

CP

500 000,00 

Handicap International België

Towards the institutional sustainability of the Physical Rehabilitation Centres of Siem Reap and Takeo

Azië

Zuidoost-Azië

Cambodja

Ontmijning en non-proliferatie

9

CP

300 000,00 

Mines Advisory Group (MAG)

Reducing the risks posed to vulnerable communities by Conventional Weapons (CW) contamination in Colombia

Amerika

Zuid-Amerika

Colombia

Ontmijning en non-proliferatie

10

CP

500 000,00 

Mines Advisory Group (MAG)

Humanitarian Mine Action Northern & Central Iraq

Azië

Midden-Oosten

Irak

Ontmijning en non-proliferatie

11

CP

100 000,00 

UNDP

Support to UXO Lao’s Geophysical Survey in Saravane and Champasack provinces

Azië

Zuidoost-Azië

Laos

Ontmijning en non-proliferatie

12

CP

200 000,00 

The Halo Trust

Humanitarian Mineclearance in Somaliland

Afrika

Oost-Afrika

Somalië

Ontmijning en non-proliferatie

13

CP

20 000,00 

Bureau Intégré des Nations Unies (BINUB)

Appui logistique au Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi dans sa tâche de finaliser le processus de paix au Burundi et notamment de contribuer à la transformation du FNL vers un parti politique

Afrika

Grote Meren

Burundi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

14

CP

296 000,00 

Cellule d'Appui Politologique en Afrique Centrale (CAPAC)

Optimaliser les processus électoraux en République Démocratique du Congo: Transparence et efficience démocratique. Projet d'appui à la Commission électorale indépendante (CEI), au Gouvernement congolais et au Parlement (Assemblée nationale et Sénat)

Afrika

Grote Meren

DRC

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

15

CP

100 000,00 

Conflict Prevention and Peace Forum (CPPF)

Conflict Prevention and Peace Forum

Multi-continentaal

Multi

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

16

CP

289 650,00 

Hoger Instituut Voor de Arbeid (HIVA)

Trilateral research project on Western and Chinese trade and aid projects and programmes in the DRC: Conflict or convergence?

Afrika

Grote Meren

DRC

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

17

CP

286 527,00 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Global project on "Strenghtening the legal regime against terrorism". Selected project activities for Belgian priority countries in Africa

Afrika

Multi-regionaal

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

18

CP

20 000,00 

Vanakam vzw

Financement du St paul's Hospital in Uthani

Azië

Zuid-Azië

India

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

19

CP

900 000,00 

Solidarité Afghanistan Belgique (SAB)

Self and waged employment support trhough vocational and agriculture training 

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

20

CP

130 000,00 

Parliamentarians for Global Action (PGA)

PGA ICC Campaign  (Parliamentary Campaign for the Universality and Effectiveness of the Rome Statute of the International Criminal Court)

Multi-continentaal

Multi

Multi

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

21

CP

30 000,00 

The Public Committee Against Torture in Israel

Securing the Right to Be Free From Torture: Protecting Palestinian Detainees in Interrogation

Azië

Midden-Oosten

Israel

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

22

CP

15 000,00 

“No Peace Without Justice”

Maximising the Rome Statute Review Conference: Enhancing Dialogue Between Ugandan Civil Society and ICC States Parties

Multi-continentaal

Multi

Multi

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

23

CP

436 685,00 

Palestinian Medical Relief Society (PMRS)

Supporting Palestinian Medical Relief Society Health Promoting Program. 

Azië

Midden-Oosten

Bezette Palestijnse Gebieden

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

24

CP

306 972,00 

National Committee for Demining and Rehabilitation (NCDR)  

Jordan Valley Sampling and Verification Project

Azië

Midden-Oosten

Jordanië

Ontmijning en non-proliferatie

25

CP

100 000,00 

Small Arms Survey (SAS)

Small Arms Survey 2010-2013 (publicatie jaarboek)

Multi-continentaal

Multi

Multi

Ontmijning en non-proliferatie

26

CP

150 000,00 

Crisis Management Initiative (CMI)

Fostering Palestinian Dialogue on a national agenda

Azië

Midden-Oosten

Bezette Palestijnse Gebieden

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

27

CP

225 000,00 

National Democratic Institute for International Affairs (NDI)

Strengthening Youth Leadership in Political Parties

Afrika

Grote Meren

Rwanda

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

28

CP

1 000 000,00 

The Halo Trust

Humanitarian Mineclearance in Northern Afghanistan

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Ontmijning en non-proliferatie

29

CP

220 000,00 

Shaal - Peace Now for Israel Educational Enterprises 

Settlement Watch

Azië

Midden-Oosten

Israël

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

30

CP

116 375,00 

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) 

Gerechtigheid en verzoening na oorlog en dictatuur. Lessen uit de Europese evaringen (1945-2000)

Europa

Multi in Europa

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - Processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

31

CP

200 000,00 

Protection International (PI)

Ouverture d'un Bureau de Protection en faveur de défenseurs des droits humains "Protection Desk RD Congo" à Bukavu, en 2009-2010

Afrika

Grote Meren

DRC

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

32

CP

35 622,12 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Law Enforcement Financial Investigation Training on Terrorist Financing and Money-Laundering to be Delivered in Rwanda by the GPLM

Afrika

Grote Meren

Rwanda

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

33

CP

103 031,00 

CARAES ngo / AHADI Institute Kigoma

Préparation au Rapatriement des Réfugiés Congolais

Afrika

Grote Meren

DRC

Herstel van schade als gevolg van een conflict

34

CP

260 700,00 

MEMISA

Projet de reconstruction communautaire, capacitation de la société civile et appui aux personnes survivantes des conflits armés dans le territoire de Walungu en groupements de Kaniola et Mulambo, province de Sud-Kivu, RDC

Afrika

Grote Meren

DRC

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

35

CP

400 000,00 

VERBATIMS

Formation à la gestion des risques de conflits identitaires et de construction d’identités ouvertes dans l’Est de la RDC

Afrika

Grote Meren

DRC

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

36

CP

400 000,00 

Crisis Management Initiative (CMI)

Creating Improved Capacities for International Peace Mediation

Multi-continentaal

Multi

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

37

CP

684 690,00 

International Rescue Committee (IRC)

Peaceful Homes, Peaceful Communities : Consolidating Peace in Post-Conflict Burundi through Prevention and Response to Gender-Based Violence

Afrika

Grote Meren

Burundi

Herstel van schade als gevolg van een conflict

38

CP

150 000,00 

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute

Strenghtening juvenilse justice in Mozambique

Afrika

Zuidelijk-Afrika

Mozambique

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

39

CP

182 059,00 

Pax Christi Flanders 

PURSUIT OF JUSTICE. Promoting the values of human rights, rule of law and democracy in the Northern Caucasus 

Europa

Oost-Europa

Rusland

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

40

CP

800 000,00 

RCN Justice et Démocratie

Support To The Southern Sudanese Legal System By Enhancing The Capacity And Skills Of The Ministry Of Legal Affairs And Constitutional Development

Afrika

Centraal-Afrika

Soedan

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

41

CP

350 000,00 

International Rescue Committee (IRC)

Communautés et société civile ivoirienne ensemble pour la prévention des conflits

Afrika

West-Afrika

Ivoorkust

Herstel van schade als gevolg van een conflict

42

CP

300 000,00 

University of Pretoria

Funding proposal for a Mediation Centre at the University of Pretoria

Afrika

Zuidelijk-Afrika

Zuid-Afrika

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

43

CP

390 000,00 

OECD/OESO

OECD Pilot Project on Due Diligence in the Mining and Minerals Sector

Afrika

Grote Meren

DRC

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

44

CP

289 000,00 

RCN Justice et Démocratie

Turning Rwandese Community Justice into an Engine for Reconciliation

Afrika

Grote Meren

Rwanda

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

45

CP

1 500 000,00 

APOPO

Mine Action Plan Mozambique Gaza Province 2010-2013

Afrika

Zuidelijk-Afrika

Mozambique

Ontmijning en non-proliferatie

46

CP

550 000,00 

Handicap International België

« Renforcement Institutionnel des capacités nationales pour la prise en charge et l’orientation des victimes civiles de Mines Antipersonnel et des victimes du conflit armé  en Colombie » (2e fase)

Amerika

Zuid-Amerika

Colombia

Ontmijning en non-proliferatie

47

CP

50 000,00 

NGO Security Council Report (SCR)

Real time information tool

Multi-continentaal

Multi

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

48

CP

100 000,00 

UNODC

Multi donor Trust Fund to Combat Piracy of the Coast of Somalia

Multi-continentaal

Multi

Multi

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

49

CP

40 000,00 

Alliantie Der Beschavingen (AoC)

Support to the Global Expert Finder (GEF) of the Rapid Reaction Media Mechanisme (RRMM)

Multi-continentaal

Multi

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

50

CP

500 000,00 

Peacebuilding Fund (PBF)

Steun aan het Peacebuilding Fund - PBF

Multi-continentaal

Multi

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

51

CP

198 350,00 

Peacebuilding Support Office (PBSO)

Verlenging van de steun aan het Peacebuilding Support Office (PBSO) - Country Specific Meeting (CSM) Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR)

Afrika

Centraal-Afrika

Centraal-Afrikaanse Republiek

Opbouw en versterking van een legitiem en efficiënt veiligheidsapparaat

52

CP

128 126,00 

DIOBASS International

Projet d'appui à la mise en oeuvre des noyaux mobilisateurs pour la paix et la décentralisation (NMPD) dans la province du Sud KIVU

Afrika

Grote Meren

DRC

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

53

CP

210 000,00 

Syfia Grands Lacs InfoSud

Projet Syfia Grands Lacs InfoSud 2010-2013

Afrika

Grote Meren

Multi

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

54

CP

318 298,00 

CENESEX

Reducing stigma and discrimination based on sexual orientation and gender identity

Amerika

Caraïben

Cuba

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

55

CP

550 000,00 

Mines Advisory Group (MAG)

Survey and clearance operations in Kasai Oriental

Afrika

Grote Meren

DRC

Ontmijning en non-proliferatie

56

CP

260 379,00 

Partnership Africa Canada (PAC)

Bridging Communities with Committees: supporting African civil society groups to participate in the Kimberley Process Certification Scheme

Afrika

Multi-regionaal

Multi

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

57

CP

1 515 679,00 

Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR) 

Peace Through Accountability in Africa Project

Afrika

Multi-regionaal

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

58

CP

210 642,00 

Centre for Humanitarian Dialogue (CHD)

Building the capacity of African governments to support peace processes

Afrika

Oost-Afrika

Tanzania

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

59

CP

250 000,00 

KBA/FONCABA

Participation citoyenne et construction de la paix en Sud-Kivu

Afrika

Grote Meren

DRC

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

60

CP

500 000,00 

World Bank (EITI MDTF)

Belgische bijdrage 2010 voor het EITI Multi Donor Trust Fund

Multi-continentaal

Multi

Multi

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

61

CP

270 000,00 

Interpeace

VOZ DI PAZ PROGRAMME 'Dialogue, Research and Building Consensus in Guinea-Bissau'

Afrika

West-Afrika

Guinea-Bissau

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

62

CP

190 611,00 

Action Pour la Paix Et La Concorde (APC)

Projet de renforcement de la cohabitation pacifique et la culture de la paix entre les communautés du Territoire de Kalehe

Afrika

Grote Meren

DRC

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

63

CP

1 432 000,00 

AWEPA

Programme d'appui aux Parlements en Afrique

Afrika

Multi-regionaal

Multi

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

64

CP

650 000,00 

International Rescue Committee (IRC)

Forging Peace and Reconstruction Supporting Conflict Affected CAR

Afrika

Centraal-Afrika

CAR

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

65

CP

730 000,00 

Radio la Benevolencija

Remember Tomorrow - Building Regional Trust and Reconciliation in the Great Lakes through Coordinated Educational Media and Grassroots Campaigns

Afrika

Grote Meren

Multi

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

66

CP

42 680,00 

Pax Christi Flanders 

Continuons à construire une paix durable dans la sous-région des Grands Lacs d'Afrique

Afrika

Grote Meren

Multi

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

67

CP

450 000,00 

Protection International (PI)

Global Program for the Protection of Human Rights Defenders - 2nd phase 2010-2013

Multi-continentaal

Multi

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

68

CP

84 000,00 

UNDP

Global Parliamentary Report

Multi-continentaal

Multi

Multi

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

69

CP

100 000,00 

EastWest Institute (EWI)

Parliamentarian Network For Conflict Prevention and Human Security 

Multi-continentaal

Multi

Multi

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 583 193,12

Totaal Conflictpreventie 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DP

15 000,00 

Ensemble Contre la peine de mort

4e Wereldcongres tegen de doodstraf

Multi-continentaal

Multi

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

2

DP

39 000,00 

Music Fund

La musique et la prévention de conflits -  Projet de collaboration avec l'Institut National des Arts (INA) de Kinshasa à la lumière du Cinquantenaire de l'Indépendance de la République Démocratique du Congo

Afrika

Grote Meren

DRC

Vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo + het koninklijk bezoek op 30 juni 2010

3

DP

65 000,00 

Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS)

Cultuur en vredesopbouw - Tweede festival van de podiumkunsten Kinshasa (8-17 juli 2010) ter gelegenheid van de Vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Democratische Republiek Congo

Afrika

Grote Meren

DRC

Vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo + het koninklijk bezoek op 30 juni 2010

4

DP

8 000,00 

Institute of Society Transformation (IST)

Creating and activating of the Kherson Centre on Euro-Atlantic Integration in Kherson in the Kherson Region in Ukraine

Europa

Oost-Europa

Oekraïne

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

5

DP

191 730,00 

International Organization for Migration (IOM)

Assistance to Internally Displaced Population (IDP): Preventing trafficking in persons of IDP in Medellín - Phase II

Amerika

Zuid-Amerika

Colombia

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

6

DP

300 200,00 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Alternative Development in Antioquia Department, Colombia

Amerika

Zuid-Amerika

Colombia

Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen

7

DP

77 673,00 

Solidarité Socialiste (FCD)

Supporting Palestinian Medical Relief Society Health Promoting Program. 

Azië

Midden-Oosten

Bezette Palestijnse Gebieden

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

8

DP

257 267,00 

Geneva Institute for Human Rights(GIHR)

Realising Human rights in the Arab Region

Azië

Midden-Oosten

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

9

DP

49 613,00 

International and Legal Assistance Centre (IPC)

Access to Justice Through Free Court Representation

Europa

Zuidoost-Europa

Kroatië

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

10

DP

89 505,00 

Drie Belgische vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB)

Formation pour les syndicats congolais

Afrika

Grote Meren

DRC

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

11

DP

15 008,00 

Penal Reform International (PRI)

Monitoring of Gacaca Courts

Afrika

Grote Meren

Rwanda

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

12

DP

200 720,00 

NGO "Association for Protection and Promotion of Mental Health in Children and Youth" (APC)

For Peaceful Coexistence of the Youth in South-eastern Serbia

Europa

Zuidoost-europa

Servië

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

13

DP

97 867,00 

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Building Sustainable Communities in the Area of Return in Croatia - Phase II

Europa

Zuidoost-europa

Kroatië

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

14

DP

51 560,00 

Malta Belgium International

Extension de la maternité du centre Hospitalier Roi Baudouin à Kinshasa

Afrika

Grote Meren

DRC

Vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo + het koninklijk bezoek op 30 juni 2010

15

DP

40 000,00 

Institut National de Préparation Professionelle

Programma 2010 de renforcement des capacités professionelles

Afrika

Grote Meren

DRC

Vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo + het koninklijk bezoek op 30 juni 2010

16

DP

40 424,00 

Lycée Prince de Liège - Kinshasa

Héros d'hier et d'aujourdhui - De Lueji à Pronce Mwana Congo ou L'histoire d'une identité nationale

Afrika

Grote Meren

DRC

Vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo + het koninklijk bezoek op 30 juni 2010

17

DP

450 000,00 

Avoscats sans Frontières (ASF) 

Agir pour un meilleur accès à la justice des personnes vulnérables au Népal

Azië

Zuid-Azië

Nepal

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

18

DP

300 000,00 

International Legal Foundation (ILF)

ILF - Nepal

Azië

Zuid-Azië

Nepal

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

19

DP

20 000,00 

Centre for Peace Studies (CPS)

Old Castle, New Bridges

Europa

Zuidoost-Europa

Kroatië

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

20

DP

98 920,00 

UNESCO

Operationalizing the Heritage Management Plan to Safeguard the Plain of Jars Through Ethnic Community Participation in Laos

Azië

Zuidoost-Azië

Laos

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

21

DP

7 900,00 

WILPF

Colloquium on women, peace and security

Multi-continentaal

multi

multi

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

22

DP

150 000,00 

Association for the prevention of torture

Providing strategic support to the prevention of torture in Africa 2010-2012

Afrika

Multi-regionaal

multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

23

DP

12 740,00 

IRCT

Support for vulnerable children in war affected areas

Europa

Zuidoost-Europa

Kroatië

Herstel van schade als gevolg van een conflict

24

DP

25 000,00 

Independent Media Centre Kurdistan 

Kirkuk Now, independent news site

Azië

Midden-Oosten

Irak

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

25

DP

16 900,00 

ACTIONS IN THE MEDITERRANEAN

Europe, the United States and the Arab League: Time for Coordination on the Resolution of the Israeli-Palestinian Conflict

Azië

Midden-Oosten

Israël

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

26

DP

64 137,00 

SHATIL: The New Israel Fund Initiative for Social Change

MIXED CITIES: Towards Shared Society in Israel

Azië

Midden-Oosten

Israël

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

27

DP

105 080,00 

Aga Khan Foundation

Building capacities for the economic empowerment of women in Gilgit- Baltistan and Chitral 

Azië

Centraal-Azië

Pakistan

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

28

DP

47 000,00 

Parents Circle - Families Forum: Bereaved Families Supporting Peace Reconciliation and Tolerance

Dialog Meetings In Israeli And Palestinian Communities

Azië

Midden-Oosten

Israël

Herstel van schade als gevolg van een conflict

29

DP

149 940,00 

Colombiaans Hoog commissariaat voor de reintegratie (ACR)

Pilots for recruitment prevention

Amerika

Zuid-Amerika

Colombia

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

30

DP

100 000,00 

World Federalist Movement-Institute for Global Policy

Coalition For The International Criminal Court (CICC)/ Coalition Pour La Cour Pénale Internationale (CCPI)

Multi-continentaal

Multi

Multi

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

31

DP

20 985,00 

Combatants for Peace

Combatants for Peace In House Workshops:  Peace Building from the Inside Out

Azië

Midden-Oosten

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

32

DP

50 600,00 

Fundacion Poder Joven

Promotion of the Political Participation of the Community "Brisas del Jardin" in Medellin

Amerika

Zuid-Amerika

Colombia

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

33

DP

12 300,00 

NGO Creators not Consumers - CnC

Life is calling... How far will you go? - LIFE

Europa

Zuidoost-Europa

Kroatië

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

34

DP

32 500,00 

Beta Media Center

Minority Service

Europa

Zuidoost-Europa

Servië

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

35

DP

319 335,00 

Nonviolent Peaceforece (NP)

Reducing violence and improving human security in Sri Lanka

Azië

Zuid-Azië

Sri Lanka

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

36

DP

399 912,00 

International Rescue Committee (IRC)

Myanmar Community Action Project

Azië

Zuidoost-Azië

Myanmar

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

37

DP

149 963,00 

Documentation Center of Cambodia (DC CAM

Genocide Education 2011 - The Teaching of A History of Democratic Kampuchea 1975-1979

Azië

Zuidoost-Azië

Cambodja

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

38

DP

160 300,00 

Mundësia-Women Business Association (MDA-WBA)

Bosnia Mahalla - community business youth centre - Phase III

Europa

Zuidoost-Europa

Kosovo

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

39

DP

50 000,00 

UNDP

Trustfund MSP meeting clusterwapens Vientiane

Azië

Zuidoost-Azië

Laos

Ontmijning en non-proliferatie

40

DP

0,00 

GRIP

studie naar de proliferatie van kleine en lichte wapens in DR Congo

Afrika

Grote Meren

DRC

Ontmijning en non-proliferatie

41

DP

48 450,00 

Kosovo Property Agency

KPA

Europa

Zuidoost-Europa

Kosovo

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

42

DP

55 000,00 

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Conference: Peace and Stability in Africa: Is a Joint Agenda for China and the EU Possible?

Multi-continentaal

Multi

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

4 385 529,00 

Totaal Preventieve Diplomatie 2010

26 968 722,12 

Totaal 2010Overzicht Projecten S3.1 - 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgnr.

Budget-lijn

Bedrag

Organisatie

Projecttitel

Continent

Regio

Land

Thema

1

CP

451 127,0

GRIP

Supporting civil society in francophone Africa on armed violence reduction

Afrika

Multi

Multi

Ontmijning en non-proliferatie

2

CP

420 000,0

BICE

Création et développement d’un environnement protecteur des droits des enfants défavorisés au Mali 

Afrika

West-Afrika

Mali

Promotie van de kinderrechten met nadruk op de problematiek van de kindsoldaten

3

CP

550 705,0

Save the Children UK

Promoting children’s protection rights and addressing the problem of child soldiers in Burma 

Azië

Oost-Azië

Myanmar

Promotie van de kinderrechten met nadruk op de problematiek van de kindsoldaten

4

CP

350 000,0

Norwegian Refugee Council (NRC)

PROJET ICLA, Information, Counselling, Legal Assistance, Dans les provinces de Muyinga, de Makamba et de Rutana

Afrika

Grote Meren

Burundi

Herstel van schade als gevolg van een conflict

5

CP

100 000,0

Unicef

Speciale VN-gezant geweld tegen kinderen

Multi

Multi

Multi

Promotie van de kinderrechten met nadruk op de problematiek van de kindsoldaten

6

CP

750 528,0

Halo Trust

Humanitarian Mine Action in Kosovo

Europa

Zuidoost-Europa

Kosovo

Ontmijning en non-proliferatie

7

CP

1 081 000,0

APOPO

Mine Action in Angola 2011-2013

Afrika

Zuidelijk-Afrika

Angola

Ontmijning en non-proliferatie

8

CP

1 270 000,0

Sponsoring Children Uganda asbl

Réhabilitation et réintagration des enfants affectés par la guerre en RDC

Afrika

Grote Meren

DRC

Promotie van de kinderrechten met nadruk op de problematiek van de kindsoldaten

9

CP

799 664,0

International Rescue Committee (IRC Belgium)

Projet d'appui à la décentralisation dans la province de Muyinga - phase de consolidation

Afrika

Grote Meren

Burundi

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

10

CP

73 653,0

Watchlist ngo

Building Partnerships to Protect Children in Conflict

Afrika

Grote Meren

DRC

Promotie van de kinderrechten met nadruk op de problematiek van de kindsoldaten

11

CP

960 931,0

Nonviolent Peaceforce

Unarmed Civilian Peacekeeping For Human Security and Conflict Prevention In South Caucasus

Europa

Kaukasus

Georgië, Armenië, Moldavië

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

12

CP

479 000,0

Hirondelle News Agency

Justice as a Prerequisite to Reconciliation - Covering the activities of the ICC and the ICTR

Afrika

Grote Meren

Tanzania, Rwanda, DRC, CAR en Soedan

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

13

CP

330 287,0

Radio La Benevolencija

Inabi Irasenya - The Continuum of Destruction and Trauma Healing

Afrika

Grote Meren

Rwanda

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

14

CP

80 000,0

Fondation Hirondelle

Radio Ndeke Luka

Afrika

Centraal-Afrika

Centraal-Afrikaanse Republiek

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

15

CP

1 000 000,0

Fondation Hirondelle

Radio Okapi: An independent, sustainable, national broadcaster for all Congolese

Afrika

Grote Meren

DRC

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

16

CP

95 241,0

AWEPA

Appui aux élections présidentielles au Bénin

Afrika

West-Afrika

Benin

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

17

CP

2 000 000,0

UNDP

Projet d'Appui au Cycle Electoral Congolais PACE deel 1/3

Afrika

Grote Meren

DRC

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

18

CP

150 000,0

ASADHO

Monitoring de protection des droits de l'homme en RDC

Afrika

Grote Meren

DRC

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

19

CP

450 000,0

La Voix des Sans Voix VSV

Appui à la promotion et à la défense des droits de l'homme et de la démocratie en RDC

Afrika

Grote Meren

DRC

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

20

CP

153 180,0

UNDP

Profiling of alledged perpetrators of serious human rights violations in DRC phase 2

Afrika

Grote Meren

DRC

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

21

CP

600 000,0

Handicap International België

Ban Advocates 2011-2015

Multi

Multi

Multi

Ontmijning en non-proliferatie

22

CP

200 000,0

Communauté des Droits et L’Égalité des chances des potiers au sein de la Société Rwandaise (COPORWA)

Promotion des droits et L'égalité des chances des potiers au sein de la société Rwandaise

Afrika

Grote Meren

Rwanda

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

23

CP

500 000,0

The Carter Center

Monitoring Elections DRC

Afrika

Grote Meren

DRC

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

24

CP

540 000,0

CENCO

Formation et monitoring élections RDC

Afrika

Grote Meren

DRC

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

25

CP

100 000,0

International Centre for Transitional Justice (ICTJ)

Building the Capacity of Civil Society Organisations to Address the Legacy of the Past

Afrika

Centraal-Afrika

Soedan

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

26

CP

800 000,0

Mines Advisory Group (MAG)

Supporting IDP Return through Community Liaison, Non-Technical Surveys and Risk Reduction Education 

Amerika

Zuid-Amerika

Colombia

Ontmijning en non-proliferatie

 

 

14 285 316,0

Totaal Conflictpreventie 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DP

78 959,0

GRIP

Etude sur la prolifération des armes légères en République Démocratique du Congo & Réalisation d’un livre à partir de l’étude sur les ALPC exécutée dans l’est de la RDC

Afrika

Grote Meren

DRC

Ontmijning en non-proliferatie

2

DP

50 300,0

Fundación Poder Joven

Community center for the social and economical development of the community 'Brisas del Jardín' in Medellín - Colombia

Amerika

Zuid-Amerika

Colombia

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

3

DP

1 000 000,0

OHCHR

Vrijwillige bijdrage aan OHCHR

Multi

Multi

Multi

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

4

DP

137 753,0

Minority Rights Group (MRG)

Strengthening the Capacities of Sri Lankan Civil Society Organisations to Promote Minority and Human Rights

Azië

Oost-Azië

Sri Lanka

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

5

DP

600 000,0

Nonviolent Peaceforce

International Ground Support to Local Civil Society for Conflict Prevention and Confidence Building in Mindanao

Azië

Zuidoost-Azië

Filipijnen

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

6

DP

300 000,0

PACTA

Conflict Resolution in Thailand

Azië

Zuidoost-Azië

Thailand

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

7

DP

190 000,0

ANFREL

Election Observation Program

Azië

Zuidoost-Azië

Thailand

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

8

DP

336 384,0

Eurasia Partnership Foundation (EPF)

Building a Young Constituency for Peace Across the South Caucasus and Turkey

Europa

Kaukasus

Georgië, Moldavië, Armenië, Azerbaidjan

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

9

DP

151 988,0

Beta News Agency

Radio Sto Plus

Europa

Zuidoost-Europa

Servië

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

10

DP

3 500,0

Anne James

Vrijwillige bijdrage diensten Anne James, consultant voor mensenrechtenzaken van de EU te Washington

Amerika

Noord-Amerika

Verenigde Staten

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

11

DP

217 816,0

AFGHANISTAN-EUROPE

Alphabétisation de femmes et soutien scolaire dans les zones rurales de la province de Herat

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

12

DP

85 500,0

The Intercultural Communication and Leadership School (ICLS) 

The Jerusalem Network of Trust

Azië

Midden-Oosten

Israël / Bezette Palestijnse Gebieden

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

13

DP

80 000,0

Yesh Din – Volunteers for Human Rights

Accountability of Israeli Security Forces Personnel and their Obligations under International Humanitarian Law

Azië

Midden-Oosten

Israël / Bezette Palestijnse Gebieden

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

14

DP

175 000,0

Tribunal Spécial Liban

Tribunal Spécial Liban

Azië

Midden-Oosten

Libanon

Opbouw en versterking van de rechtstaat en van het justitieapparaat

15

DP

130 000,0

UNESCO

Programme international  pour le développement de la communication (PIDC) 

Afrika

Noord-Afrika

Tunisië en Egypte

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

16

DP

50 000,0

CMAA / UNDP

Support For The Eleventh Meeting Of The States Parties To The AP Mine-Ban Convention (MBC) 

Azië

Zuidoost-Azië

Cambodja

Ontmijning en non-proliferatie

17

DP

50 000,0

UNDP

Support to 2MSP of the Convention for Cluster Munitions 

Azië

Midden-Oosten

Libanon

Ontmijning en non-proliferatie

18

DP

541 178,0

Croix Rouge de Belgique 

Projet de sensibilisation des enfants aux normes humanitaires (Phase 2)

Azië

Midden-Oosten

Libanon

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

19

DP

51 980,0

ASBL 'Rebelles film' 

Film “Les Larmes du Seigneur de Guerre”

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Herstel van schade als gevolg van een conflict

20

DP

319 763,0

Women for Afghan Women

Children’s Support Center

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

21

DP

198 200,0

Académie de Formation et de Perfectionnement des Cadres (AFPEC)

AFPEC PLUS

Amerika

Caraïben

Haïti

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

22

DP

9 000,0

CAW de Terp

Ontvang ex-gedetinerde uit Guantanamo

Europa

West-Europa

België

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

23

DP

32 880,0

Bielaruskie Centrum Informacyjne 

Radio Racja

Europa

Oost-Europa

Belarus

Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij

24

DP

30 000,0

Université Montréal - Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix 

Séminaire CEEAC

Afrika

Multi

Multi

Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer

25

DP

351 296,0

Afghan Independent Human Rights Commission (AIHRC)

Protection and promotion of Human Rights

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Eerbiediging en bewustmaking van de mensenrechten

26

DP

300 000,0

NAVO

Building integrity and reducing the risk of corruption in the Afghan security sector

Azië

Centraal-Azië

Afghanistan

Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (Good Governance)

27

DP

153 625,0

ERIS(election reform international

voter education in Tunesia

Afrika

Noord-Afrika

Tunesië

Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen

5 625 122,0

Totaal Preventieve Diplomatie 2011

19 910 438,0

Totaal 2011