Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5567

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 9 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Reizigers met Omnio-statuut - Verlaagd treintarief

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
OMNIO
reizigerstarief

Chronologie

9/2/2012Verzending vraag
18/9/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5567 d.d. 9 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gerechtigden op het OMNIO-statuut kunnen genieten van een korting bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Het betreft een kortingskaart van 50 % op de standaardbiljetten 2e klasse.

De NMBS verbindt er zich in het beheerscontract 2008-2012 toe om voor reizigers die om bepaalde sociale redenen recht hebben op een tariefreductie, te voorzien in een eenvoudige aanvraagprocedure, met zo weinig mogelijk administratieve lasten. De NMBS werkt hiervoor samen met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

De Staat kent vanaf 2008 een bedrag van 2,3 miljoen euro toe aan de NMBS bovenop de jaarlijkse exploitatietoelage ter compensatie van de minderontvangsten van de reizigers met Omnio-statuut. Dit bedrag is bedoeld als provisie en het verschil wordt steeds door de Staat gecompenseerd.

De NMBS verbindt er zich toe om jaarlijks voor 30 april een rapport over te maken aan de Minister van Overheidsbedrijven en aan het Directoraat-Generaal Vervoer te Land (DGVL) met vermelding van het verbruik en de evolutie van het aantal klanten met Omnio-statuut.

Graag had ik van de geachte minister het volgende vernomen:

1) Kan hij een overzicht geven van het aantal reizigers met Omnio-statuut dat gebruik gemaakt heeft van het vervoer van de NMBS voor het jaar 2008, 2009, 2010 en 2011?

2) Kan hij een overzicht geven van de totale kosten doorgerekend aan de staat ter compensatie voor de reizigers met Omnio-statuut voor het jaar 2008, 2009, 2010, 2011?

3) Werden er initiatieven genomen door de NMBS om de reizigers te informeren over de mogelijkheid voor reizigers met Omnio-statuut om te reizen aan verlaagd tarief?

4) Worden er in de nabije toekomst nog bijkomende initiatieven genomen om de doelgroep over de OMNIO-korting bij de NMBS beter te informeren?

5) Werd er een overeenkomst gesloten met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de elektronische uitwisseling van gegevens die nodig zijn voor de aanvraag van het verlaagd tarief? Zo ja, welke voorwaarden werden er in deze overeenkomst vastgelegd?

Antwoord ontvangen op 18 september 2012 :

1.   Het aantal reizigers dat gebruik gemaakt heeft van het kortingbiljet ‘verhoogde tegemoetkoming’ is als volgt :

2.   De compensatie die de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) ontvangt voor het toekennen van een kortingtarief aan rechthebbenden van het Omnio-statuut maakt deel uit van de basisdotatie die de NMBS ontvangt van de Staat. 

3.   en 4. Gezien de NMBS het Omnio-statuut erkent en aan deze reizigers een kortingtarief aanbiedt, communiceert zij via haar algemene informatiekanalen zoals onder meer in haar verschillende brochures en website over het bestaan van de kortingkaart en het kortingtarief.  

Zij kan echter geen algemene sensibiliseringscampagne voeren rond het bestaan van dit statuut aangezien dit een rol is die dient toegewezen te worden aan de uitgevers van het Omnio-statuut, zoals de verschillende mutualiteiten. De rol van de NMBS beperkt zich enkel tot het aanbieden van een voordelig kortingtarief (alsook tot de communicatie rond dit specifieke tarief).

De NMBS heeft dan ook geen bijkomende initiatieven gepland. De meest efficiënte acties om dit voordeel bekend te maken bij de reizigers is via de betrokken mutualiteiten die de “Omnio-dossiers” opmaken. 

5.   De NMBS ijvert nu reeds enige tijd voor een correcte en snelle samenwerking met de Kruispuntbank. In het tweede semester van 2012 zal een eerste samenwerking met de Kruispuntbank gerealiseerd worden. En dit voor de personen die voldoen aan het statuut ‘Verhoogde Tegemoetkoming’.  

Op die manier dienen de reizigers die voldoen aan het statuut ‘Verhoogde Tegemoetkoming’ niet langer verschillende attesten aan te vragen bij de mutualiteiten maar kunnen zijn zonder verdere formaliteiten hun kortingkaart aanvragen in de NMBS-stations. 

Momenteel werken zowel de NMBS als de Kruispuntbank sterk samen, teneinde een betrouwbare en bijgewerkte informatiedatabase op te bouwen. Dit blijkt echter niet evident aangezien beide partijen in zeer sterke mate afhankelijk zijn van de informatie die door de verschillende mutualiteiten beschikbaar wordt gesteld. 

Dit is dan ook onmiddellijk de reden waarom de NMBS tot op heden nog geen werk kon maken van een doorgevoerde administratieve vereenvoudiging.+