Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5497

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 6 februari 2012

aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister

Nederland - Uitkeringsfraude - Digitale stofkam

sociale uitkering
fraude
gegevensbank
zwartwerk

Chronologie

6/2/2012Verzending vraag
22/3/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5497 d.d. 6 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse gemeente Capelle aan den IJssel gaat als eerste gemeente in Nederland een digitale vergelijking maken tussen het klantenbestand van de afdeling Sociale Zaken en de Rijksdienst voor het Wegverkeer, het UWV, de Belastingdienst en gemeentelijke bestanden zoals belastingen, vergunningen en de Gemeentelijke Basisadministratie.

Dat gebeurt anoniem en met speciale software. Wanneer bij de gegevenskoppeling een sterk vermoeden van uitkeringsfraude ontstaat, stellen sociale rechercheurs nader onderzoek in bij de klant. Wordt fraude geconstateerd, dan kan dit leiden tot de stopzetting van de uitkering en tot de terugvordering van onterecht ontvangen bijstand. In ernstige gevallen doet de gemeente aangifte bij justitie. We gaan van tandenborstels tellen naar de digitale stofkam bij de bestrijding van bijstandsfraude, aldus de wethouder.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert de staatssecretaris op het Nederlandse initiatief? Hoe evalueert hij de werkwijze in Nederland?

2) Heeft hij plannen om ook in ons land een digitale stofkam in te zetten, in het bijzonder om de begunstigden van een leefloon te screenen op fraude? Zo ja, kan hij dat toelichten? Zo neen, waarom niet?

3) Welke andere stappen overweegt hij om zwartwerkers en fraude met het leefloon te traceren?

Antwoord ontvangen op 22 maart 2012 :

Gelieve hieronder de elementen van antwoord op uw vragen te vinden.

Voor wat uw eerste vraag betreft kan ik me slechts verheugen over het feit dat de strijd tegen de fraude inzake sociale uitkeringen een prioriteit is in Nederland, zoals dat eveneens het geval is in ons land.

Voor wat uw tweede en derde vraag betreft houd ik eraan om aan het geachte lid te melden dat onder de vorige regering een project van datamining voor de strijd tegen de fraude inzake sociale uitkeringen werd opgestart, maar dat dit jammer genoeg niet tot een resultaat heeft geleid omwille van redenen buiten het project om. Op mijn verzoek werd dit project opnieuw opgestart en het wordt momenteel geleid door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het zal toelaten alle gegevensbanken te kruisen (ongeacht of het om sociale, fiscale of economische gegevensbanken gaat) die nodig zijn om de verschillende fraudevormen inzake sociale uitkeringen te kunnen opsporen. Dit zal uiteraard gebeuren met strikte naleving van de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; de gekruiste gegevens zullen geanonimiseerd worden, zoals dat reeds het geval is in het datawarehouse OASIS, dat gebruikt wordt voor de ontwikkeling van een datamining, bedoeld om de fraude inzake sociale bijdragen op te sporen.

Er zal een strikte kalender worden bepaald zodat het project fraude inzake sociale uitkeringen tot een resultaat zal leiden in de loop van deze legislatuur.