Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5463

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 1 februari 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen

luchtverkeer
burgerluchtvaart
stralingsapparaat
veiligheid van het luchtverkeer

Chronologie

1/2/2012Verzending vraag
13/3/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5463 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federal Aviation Administration (FAA) stelde onlangs een rapport voor over het aantal laserincidenten met vliegtuigen. Het aantal incidenten in de Verenigde Staten (VS) blijkt te zijn verdubbeld van 1 527 in 2009 naar 2 836 in 2010. Op een eerdere schriftelijke vraag (nr. 4-4252) gaf u aan dat in 2009 (van januari tot september 2009) er sprake was van drie incidenten in de buurt van Brussels Airport. Als antwoord op mijn vervolgvraag (5-5063) gaf u aan dat er in 2009 vijf incidenten plaatsvonden en in 2010 was er sprake van een toename tot tachtig incidenten.

Het beschijnen van de cockpit van een vliegtuig kan de piloot tijdelijk verblinden en dus mogelijk een ongeluk veroorzaken. In de Verenigde Staten (VS) wordt heden onderzocht in hoeverre de verkoop van straffe lasers moet worden aangepakt. Ook in onze buurlanden blijken deze incidenten veel voor te vallen.

In alvast één geval in Sydney Airport is er sprake van een gecoördineerde aanval waarbij vanaf vier locaties met een laser werd gemikt op een landend vliegtuig. Wat betreft de wetgeving gaf u eerder aan dat de vervolging mogelijk is bij toepassing van de artikelen 30, 30bis en 31 van de wet van 27 juni 1937 betreffende de regeling der luchtvaart, waarbij iedereen strafbaar is die een daad verricht of poogt te verrichten die de luchtwaardigheid of de vliegzekerheid van een luchtvaartuig in gevaar kan brengen, of die een feit pleegt dat van die aard is dat de veiligheid van de personen aan boord van een luchtvaartuig in het gedrang gebracht wordt.

Op de vraag of de huidige wetgeving volstond, antwoordde u als volgt: " Indien het aantal incidenten sterk zou toenemen, zal de invoering van nieuwe maatregelen onderzocht worden."

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Uit vorige vragen weet ik dat ook in land klachten werden geregistreerd inzake het verblinden van piloten door het beschijnen van de cockpit? Kan u aangeven voor 2011 in welke luchthavens deze plaatsvonden en beschikt u over cijfers voor 2011 qua incidenten?

2) Is er in ons land, net zoals eerder in de VS werd vastgesteld sprake van een substantiële toename van het aantal incidenten? Kan u toelichten?

3) Werden er reeds gecoördineerde aanvallen vastgesteld in ons land met meerdere lasers?

4) Kan u aangeven of deze incidenten de veiligheid van de passagiers op enig ogenblik in gevaar brachten en zo ja, om hoeveel vluchten ging het?

5) Werden er in 2011 bijkomende concrete richtlijnen gegeven aan luchthaven, het veiligheidspersoneel, de politie en de piloten wat betreft deze laserstralen?

6) Acht u de invoering van nieuwe maatregelen en of wetgeving noodzakelijk in het licht van het aantal incidenten en zo ja, welke maatregelen acht u aangewezen? Zo neen, waarom niet?

7) Kan u aangeven hoeveel veroordelingen voor het verblinden met lasers er reeds werden uitgesproken? Hoe verklaart u deze cijfers?

Antwoord ontvangen op 13 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag 

1)    In 2011 werden in België 136 incidenten gemeld waarbij luchtvaarttuigen beschenen werden door laserstralen in het Belgische luchtruim. als volgt verdeeld over de verschillende Belgische luchthavens : 

Buiten luchthaven

6

Brussel

47

Antwerpen

12

Oostende

8

Luik

25

Charleroi

37

Kortrijk

1

 Er is inderdaad sprake van een sterke stijging van het aantal gemelde incidenten sinds 2010.  


2009

2010

2011

Buiten luchthaven

0

5

6

Brussel

4

34

47

Antwerpen

0

3

12

Oostende

0

7

8

Luik

0

12

25

Charleroi

1

19

37

Kortrijk

0

0

1

Totaal

5

80

136

 Aangezien pas sinds 2010 expliciet aan piloten en luchtverkeersleiding gevraagd wordt om alle incidenten met laserstralen te melden aan het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), is het mogelijk dat de toename daarmee verband houdt.  

  1. Er werden in België nog geen gecoördineerde aanvallen met meerdere lasers vastgesteld.

 Bij geen enkel gemeld incident werd de veiligheid van de passagiers ernstig in gevaar gebracht. De piloten werden goed geïnformeerd in verband met de te nemen maatregelen in geval van laserbeschijning. Dat neemt niet weg dat elke beschijning ernstig genomen wordt en altijd strafbaar is.  

  1. In 2010 heeft de Directie Inspectie van het DGLV een onderzoek geopend, met het oog op de lokalisering en de identificatie van de daders van de misdrijven. Er werd contact opgenomen en concrete afspraken gemaakt met Belgocontrol, de lokale politie en de Dienst luchtsteun van de federale politie, meer bepaald voor het opsporen van de schuldigen. Er werd eveneens een inspecteur van de Directie Inspectie van het DGLV belast met de opvolging van het dossier.  

  1. Het DGLV wil volgende maatregelen nemen:  

1.    de luchtvaartwet van 27 juni 1937 zal worden vervolledigd om het (kwaadwillig) gebruik van handbediende lasers tegen luchtvaartuigen en ATC-personeel strafbaar te maken ; 

2.    de samenwerking tussen het DGLV, de Air Navigation Service Providers (ANSP) en de Federale Politie zal worden verbeterd door procedures op te stellen tegen laseraanvallen. 

  1. Bij ons weten is het zo dat er nog geen veroordelingen voor laser-beschijningen geweest zijn.