Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5417

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 1 februari 2012

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Staking - Cijfers

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoerspersoneel
staking
reizigersvervoer
vervoer per spoor

Chronologie

1/2/2012Verzending vraag
13/2/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5416

Vraag nr. 5-5417 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bleek de eerste te zijn om de algemene staking van 30 januari 2012 op gang te trekken. Bovendien bleek de actie op sommige plaatsen een uur te vroeg te worden ingezet, zodat heel wat reizigers in de kou bleven staan. Daarnaast blijft het feit dat slechts een deel van de NMBS-werknemers stakingsbereid was, maar dat heel wat werkwilligen gewoon niet in staat waren om hun job uit te voeren.

Graag een antwoord op de volgende vragen, telkens opgedeeld per gewest:

1) Hoeveel mensen hebben bij de NMBS effectief deelgenomen aan de staking van 30 januari 2012?

2) Hoeveel van deze stakers waren aangesloten bij een vakbond?

3) Hoeveel werknemers hebben die dag gewerkt?

4) Hoeveel van deze werkwilligen waren aangesloten bij een vakbond?

5) Hoeveel werknemers waren arbeidsbereid maar werden gehinderd om hun werk uit te voeren?

6) Hebben werknemers die bereid waren om te werken, maar bij de uitvoering daarvan werden gehinderd, die dag loonverlies geleden of werden zij gewoon doorbetaald om niets te (kunnen) doen?

7) Hoeveel werknemers van de NMBS hebben die dag verlof genomen?

8) Hoeveel werknemers van de NMBS hadden die dag tijdskrediet, ouderschapsverlof of een ander themaverlof?

9) Hoeveel werknemers hebben zich die dag ziek gemeld of waren al ziek?

10) Hoeveel werknemers hebben thuis gewerkt?

11) Waarom vond men het nodig om de staking vroeger op gang te trekken dan het afgesproken uur?

12) Waar precies is de staking te vroeg begonnen?

13) Hoeveel reizigers werden hierdoor getroffen?

14) Hebben deze reizigers het recht om een beroep te doen op een taxi, die wordt betaald door de NMBS?

15) Zo ja, hoeveel mensen hebben hierop een beroep gedaan en hoeveel heeft dit aan de NMBS gekost?

16) Voorziet de NMBS een tegemoetkoming aan de getroffen reizigers van hun acties, en zo ja, in welke vorm (Sorry Pas bijvoorbeeld)?

17) Welke maatregelen neemt de geachte minister/staatssecretaris om dergelijke vervroegde en andere wilde acties in de toekomst te voorkomen?

18) Plant de geachte minister/staatssecretaris initiatieven om de modaliteiten van een staking bij de NMBS te moderniseren met het oog op het voorkomen van nodeloze overlast voor de reizigers?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2012 :

Ik deel het geachte lid mee dat het onderwerp van deze vraag onder de bevoegdheid van de minister van Overheidsbedrijven ressorteert, aan wie zij dus dient te worden gesteld.