Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5391

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 1 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Stations - Camera's - Evolutie - Criteria - Functie - Kwaliteit

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
spoorwegstation
videobewaking

Chronologie

1/2/2012Verzending vraag
26/6/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5391 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Momenteel hangen er 3.650 camera's in de stations van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Deze vervullen uiteraard vele functies, van preventie tot bewijslast bij identificatie van misdadigers.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoe evolueerde het aantal camera's in stations jaarlijks in de periode 2006 - 2010?

Welke criteria worden gehanteerd om de camera's toe te wijzen? Hoe worden die door wie toegepast? Hoe evolueerden deze criteria de voorbije jaren?

2) Hoe zijn deze camera's geografisch gespreid, per gewest en hoe verhoudt het aantal van de geplaatste camera's zich tot het belang (aantal reizigers, aantal treinen enz.) van de stations?

3) Hoe evolueerde de kwaliteit van deze camera's? Wat is de levensduur van deze camera's, wanneer dringen zich de eerste vervangingen op? Wie staat in voor het onderhoud?

4) De NMBS beweert dat maar een beperkt aantal mensen de camerabeelden mag bekijken, dit vanuit privacy redenen. Wie kan deze beelden bekijken: hoeveel mensen, met welke functie en niveau, welke opleiding enz. Hebben deze mensen bepaalde deontologische verplichtingen, zo ja welke en waarom? Wie houdt op welke wijze toezicht op deze mensen?

Antwoord ontvangen op 26 juni 2012 :

1De evolutie van het aantal camera’s in de stations is als volgt:

Jaar

2006

2007

2008

2009

2010

Aantal camera's

323

903

1.446

2.142

2.724

Aantal stations

6

23

37

57

85

De stations en stopplaatsen worden uitgerust met camerabewaking op basis van een riskrating die een beeld geeft van het globaal risiconiveau van de site. Deze rating is het resultaat van een risicoanalyse, uitgevoerd door Corporate Security Service, die rekening houdt met gegevens aangaande criminaliteit en overlast, het aantal reizigers en de infrastructuur van het station. Deze risicoanalyse wordt op regelmatige basis geüpdatet.

2. De spreiding van de camera’s in de stations per district ziet eruit als volgt:

District

Aantal camera's

CE

593

NO

743

NW

642

SE

417

SO

329

Totaal

2.724

Het aantal opstappende reizigers per station/stopplaats is één van de parameters die is opgenomen in de risicoanalyse.

3.De eerste camera’s in de stations waren analoge camera’s, maar sinds april 2010 is Corporate Security Service overgeschakeld naar high definition digitale camera’s. Er wordt aangenomen dat een camera gemiddeld een achttal jaar kan worden gebruikt. Na elk kwartaal verifieert Corporate Security Service de kwaliteit van de beelden waarna evenwel kan worden beslist om vroeger over te gaan tot vervanging van bepaalde camera’s.

Het onderhoud van de camera’s is een verantwoordelijkheid van de dienst ICTRA van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding.

4.De visualisatie van de beelden wordt gecentraliseerd in het Security Operations Center en zijn antennes Liège Control Room, Antwerp Control Room en Brussels Control Room.

De operatoren die werkzaam zijn in deze control rooms hebben een aangepaste opleiding genoten en volgen regelmatig basis bijstellingen.

De beheerder en de verantwoordelijke van het cameranetwerk is de dienstchef van de Corporate Security Service. Hij is tevens verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke en deontologische modaliteiten zoals voorzien in de relevante wetgeving en reglementering.