Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5156

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 10 januari 2012

aan de minister van Justitie

Schijnhuwelijken - Draaiboek van 10 oktober 2009 - Rondzendbrief - Inzage

schijnhuwelijk

Chronologie

10/1/2012Verzending vraag
28/6/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1189

Vraag nr. 5-5156 d.d. 10 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Antwerpen, Gent, Kortrijk en Mechelen bestaat er een cel Schijnhuwelijken die verdachte huwelijksaanvragen kan onderzoeken. De werking van deze cellen is niet wettelijk geregeld, het statuut ervan is onduidelijk en de werking ervan wordt geregeld volgens zelf opgelegde normen.

Wel zijn er in een rondzendbrief van 1999 een aantal criteria omschreven die kunnen helpen in de beoordeling van een huwelijksaanvraag als een al dan niet schijnhuwelijk.

Op 10 oktober 2009 werd een nieuwe rondzendbrief met bijhorend draaiboek verzonden. Beide documenten zijn opgesteld als praktische leidraad voor politie en parketten. Deze documenten moeten voor uniformiteit zorgen in de behandeling van de aanvragen in de verschillende steden.

Dit draaiboek is niet publiek toegankelijk. In de huidige discussie die zich opdringt rond het al dan niet verstrengen van de aanpak van schijnhuwelijken, is het niet meer dan logisch dat politici die hierover mee moeten beslissen, inzage kunnen krijgen in de werking van de cellen schijnhuwelijk en de criteria en normen die ze hanteren.

Wij vragen dan ook dat dit draaiboek ons bezorgd wordt.

Antwoord ontvangen op 28 juni 2012 :

Omzendbrief nr. 10/2009 van het College van procureurs-generaal bij de hoven van beroep werd opgesteld om de regels te inventariseren die bij schijnhuwelijken kunnen worden toegepast en de stand van zaken van de gevolgen van de inwerkingtreding van het nieuwe artikel 79bis van de wet van 15 december 1980 op te maken.

Deze omzendbrief wil ook de rol van elke overheid die ter zake moet optreden verduidelijken: ambtenaren van de burgerlijke stand, procureurs des Konings, ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken en politiediensten.

Teneinde de rechtszekerheid beter te waarborgen, is in het draaiboek “schijnhuwelijken”, dat een bijlage is bij deze omzendbrief, een uniform optreden ter zake vastgelegd. Dit is geen openbaar document.

Er werd precies geopteerd voor het vertrouwelijke karakter om op die manier een oneerlijk en verkeerdelijk gebruik van dit document te vermijden.