Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5138

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 januari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Verhoogde bierprijzen - SABAM - Referteprijs van meest genuttigde drank - Impact op bijdrage SABAM en billijke vergoeding

bier
prijsstijging
horecabedrijf
culturele manifestatie
auteursrecht
referentieprijs

Chronologie

10/1/2012Verzending vraag
6/2/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5138 d.d. 10 januari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Twee grote bierbrouwers verhogen vanaf maart 2012 de prijs van bakken en blikken bier aan de supermarkten en groothandelaars met gemiddeld zo'n zes procent. Over een mogelijke prijsaanpassing voor vaten, bestemd voor de horecasector, zullen beide bierbrouwers later beslissen. Ook in 2011 werden de prijzen verhoogd met meer dan 3 %. Deze prijsverhogingen hebben niet enkel gevolgen voor de consument.

Aangezien Sabam (de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers) de hoogte van de bijdrage voor Sabam en de billijke vergoeding voor evenementen (en dan veelal feesten en fuiven) berekent op basis van de prijs van een toegangsticket en de referteprijs van de meest genuttigde drank (in casu is dat meestal bier), betekent dat een zwaardere belasting voor de organisator.

Wanneer een prijsstijging wordt doorgerekend aan de consument en Sabam zijn referteprijs niet aanpast, betekent dat immers dat de bijdragen die de organisator aan Sabam moet betalen, stijgen zonder dat daar een meeropbrengst tegenover staat. Ik begrijp uiteraard dat artiesten vergoed dienen te worden voor hun werk en dat het daarom noodzakelijk is dat organisaties zoals Sabam hun werk kunnen uitoefenen, maar dat mag toch niet volledig op de kap zijn van de organisatoren van evenementen.

Ik verwijs hierbij naar de schriftelijke vraag nr. 109 die ik in 2008 in de Kamer stelde naar aanleiding van de toenmalige stijging en mijn eerdere schriftelijke vraag (5-291) die ik in de Senaat stelde.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hanteert Sabam nog steeds de referteprijs van 1,40 euro en zo ja, is het niet billijk dat deze prijs wordt aangepast? Kan u zeer uitvoerig toelichten?

2) Heeft Sabam reeds enige intentie vertoond om haar referteprijs voor een consumptie opnieuw aan te passen, naar aanleiding van de wederom aangekondigde grote prijsstijgingen van het bier? Kan de minister dit uitvoerig toelichten?

3) Hoe staat u tegenover het aanpassen van de referteprijs aan de gangbare marktprijzen?

4) Heeft u reeds overleg gepleegd met Sabam om hun te vragen hier opnieuw rekening mee te houden? Zo neen, waarom niet en is de minister bereid aan te dringen bij Sabam op een aanpassing?

5) Is het niet meer dan tijd om te voorzien in een automatisering van de aanpassing van de referteprijs, zodat die bij elke aanpassing van de bierprijs niet opnieuw gevraagd dient te worden (zonder gevolg echter wat de laatste drie jaar betreft)? Kan u dit uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 6 februari 2012 :

Ziehier mijn antwoord op de vraag van het geachte lid:

1. Het tarief waarnaar wordt verwezen, is tarief 105, dat van toepassing is voor feesten en fuiven. Er dient hierbij te worden gepreciseerd dat dit tarief bestaat uit een basistarief of een minimumbedrag.

Voor de berekening van het basistarief wordt geen rekening gehouden met de consumptieprijs. Het tarief bestaat uit een percentage op de ontvangsten, met name 10 % van de bruto-ontvangsten. De consumptieprijs heeft zodoende geen invloed bij de toepassing van het basistarief op de te betalen auteursrechten.

In het geval het basistarief niet berekend kan worden, zal toepassing gemaakt worden van minimumbedragen. Bij deze tarifering wordt er rekening gehouden met de inkomprijs en de prijs van de meest gevraagde consumptie, waarbij indien de consumptieprijs meer dan 1,40 euro bedraagt, het verschil bij de inkomprijs wordt gevoegd.

De referteprijs bedraagt momenteel 1,40 euro.

2. Doorheen de jaren is de referteprijs voor een consumptie gewijzigd. Zo bedroeg vóór 15 februari 2009 de referteprijs 1,25 euro. Na overleg werd dit aangepast en werd de referteprijs opgetrokken naar 1,40 euro.

3. Het tarief 105 is een tarief dat door SABAM autonoom kan worden gewijzigd. Deze tarieven worden aan een controle onderworpen. Zo dient elke wijziging van tarief ten minste zestig dagen voor onderzoek door het bevoegde orgaan van de beheersvennootschap te worden voorgelegd aan de controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten. De controledienst kan eisen dat zijn opmerkingen die hij omtrent de wijziging maakt, ter kennis van het bevoegde orgaan moeten worden gebracht.

Overeenkomstig artikel 76, §1, eerste lid van de Auteurswet behoudt de controledienst van de beheersvennootschappen steeds het recht voor om een onderzoek in te stellen naar het feit of het tarief onder andere in overeenstemming is met de regels van de niet-discriminatie en of er sprake is van een misbruik van machtspositie vanwege de beheersvennootschap. Deze controle kan ze steeds uitoefenen ook al is het tarief reeds in werking getreden.

In het verleden werd het tarief aan een onderzoek onderworpen. Hierbij werden er geen onregelmatigheden vastgesteld.

Daarnaast wens ik het geachte lid erop te wijzen dat sinds 2002 de forfaitaire minimumbedragen ongewijzigd zijn gebleven en dus niet aan een indexatie onderworpen worden. Voor de berekening van het forfaitair minimumtarief wordt naast de prijs van de meest gevraagde consumptie, ook rekening gehouden met de inkomprijs en met de gesonoriseerde oppervlakte (m²). Zodoende heeft een stijging van de bierprijzen niet automatisch tot gevolg dat de organisator zwaarder belast wordt.

4. SABAM werd gecontacteerd met de vraag of de Raad van Bestuur in de nabije toekomst van plan is om de referteprijs aan te passen. SABAM deelde hierop mee dat ze het vooralsnog niet opportuun acht om over te gaan tot een herziening van het tarief 105 in het algemeen, noch voor de referteprijs voor een consumptie in het bijzonder.

5. Het tarief van 1,40 euro voor de consumptieprijs blijft tot op heden van kracht. Daar het tarief 105 niet aan een indexatie onderworpen is, wordt het tarief niet automatisch aangepast aan een indexatie. De raad van bestuur van SABAM bepaalt vrij wanneer ze haar tarieven aanpast.