Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5081

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn

papier
verspilling
milieubeleid
invloed op het milieu
printer
ecologische voetafdruk

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
30/1/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3717

Vraag nr. 5-5081 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de huidige maatschappij groeit de noodzaak naar milieubewustzijn. Sinds de komst van het internet werden reeds grote hoeveelheden papier gespaard, maar nog steeds zorgt het printgedrag voor onnodige verspilling. De reden hiervoor is het uitprinten van overbodige achtergrond, kop- en voetteksten, tekst en witruimtes. Daarom is het belangrijk de af te drukken inhoud van een website tot het absolute minimum te herleiden. Elke stap naar een milieubewustere maatschappij is er één in de goede richting, waar ecologisch verantwoord printen ongetwijfeld een grote rol in kan spelen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bekend met de recente ontwikkelingen inzake "ecologisch verantwoord printen"? Zo ja, kan u nader toelichten? Zo neen, begrijpt u de noodzaak om het printgedrag tot het absolute minimum te herleiden en kan u toelichten hoe u dit heden reeds in uw beleid toepast?

2) Zijn de websites van uzelf en deze van uw administratie reeds printvriendelijk ? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze aan te passen naar een printvriendelijke website in de toekomst?

Antwoord ontvangen op 30 januari 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) Ja, ik ben op de hoogte van deze ontwikkelingen. In het kader van de EMAS-registratie werden tal van maatregelen genomen om het aantal intern afgedrukte bladzijden terug te dringen. In voorkomend geval zullen andere maatregelen ingevoerd worden om de vastgelegde doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld het gebruik van codes om de afdrukaanvragen op de via het netwerk gedeelde fotokopieertoestellen te identificeren. Wat de externe impact betreft, die vooral uit websites (waarvan de belangrijkste Fedweb is) voortkomt, bestaat er een afdrukfunctie die het aantal bladen papier beperkt. Het is tevens mogelijk bepaalde documenten in PDF- of Word-formaat af te drukken. Deze mogelijkheid bestaat ook op andere websites zoals Pdata, de functiecartografie, Service public fédéral Technologie de l'information et de la communication (FEDICT) en de eID website. Overigens maken de websites van de administraties ontwikkeld door Fedict een betere afdruk mogelijk, waardoor er minder papier nodig is.

2) Ik verwijs naar het antwoord op de eerste vraag.