Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5063

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen

luchtverkeer
veiligheid van het luchtverkeer
burgerluchtvaart
stralingsapparaat

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
26/1/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1100

Vraag nr. 5-5063 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federal Aviation Administration (FAA) stelde onlangs een rapport voor over het aantal laserincidenten met vliegtuigen. Het aantal incidenten in de Verenigde Staten (VS) blijkt te zijn verdubbeld van 1 527 in 2009 naar 2 836 in 2010. Op een eerdere schriftelijke vraag nr. 4-4252 gaf u aan dat in 2009 (van januari tot september 2009) er sprake was van drie incidenten in de buurt van Brussels Airport.

Het beschijnen van de cockpit van een vliegtuig kan de piloot tijdelijk verblinden en dus mogelijk een ongeluk veroorzaken. In de VS wordt heden onderzocht in hoeverre de verkoop van straffe lasers moet worden aangepakt. Ook in onze buurlanden blijken deze incidenten veel voor te vallen.

In alvast één geval in Sydney Airport is er sprake van een gecoördineerde aanval waarbij vanaf vier locaties met een laser werd gemikt op een landend vliegtuig. Wat betreft de wetgeving gaf u eerder aan dat de vervolging mogelijk is bij toepassing van de artikelen 30, 30bis en 31 van de wet van 27 juni 1937 betreffende de regeling der luchtvaart Iedereen strafbaar die een daad verricht of poogt te verrichten die de luchtwaardigheid of de vliegzekerheid van een luchtvaartuig in gevaar kan brengen, of die een feit pleegt dat van die aard is dat de veiligheid van de personen aan boord van een luchtvaartuig in het gedrang gebracht wordt.

Op de vraag of de huidige wetgeving volstond, antwoordde u als volgt: " Indien het aantal incidenten sterk zou toenemen, zal de invoering van nieuwe maatregelen onderzocht worden. "

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Werden ook in ons land klachten geregistreerd inzake het verblinden van piloten door het beschijnen van de cockpit? Zo ja, in welke luchthavens en beschikt u over cijfers wat betreft zowel respectievelijk 2009 als 2010 qua incidenten?

2) Is er in ons land, net zoals eerder in de VS werd vastgesteld sprake van een substantiële toename van het aantal incidenten? Kan u toelichten?

3) Werden er reeds gecoördineerde aanvallen vastgesteld in ons land met meerdere lasers?

4) Kan u aangeven of deze incidenten de veiligheid van de passagiers op enig ogenblik in gevaar brachten en zo ja, om hoeveel vluchten ging het?

5) Werden er in 2010 bijkomende concrete richtlijnen gegeven aan luchthaven, het veiligheidspersoneel, de politie en de piloten wat betreft deze laserstralen?

6) Acht u de invoering van nieuwe maatregelen en of wetgeving noodzakelijk in het licht van het aantal incidenten en zo ja, welke maatregelen acht u aangewezen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2012 :

  1. Ook in België werden incidenten gemeld waarbij piloten verblind werden met laserstralen. In 2009 werden 5 incidenten gemeld (4 in Brussel en één in Charleroi) en in 2010 werden er 80 gemeld, als volgt verdeeld over de verschillende Belgische luchthavens :

Buiten luchthaven

5

Brussel

34

Antwerpen

3

Oostende

7

Luik

12

Charleroi

19

Kortrijk

0

  1. Zoals de cijfers in vraag 1 duidelijk aangeven, is er inderdaad sprake van een sterke stijging van het aantal gemelde incidenten in 2010. Aangezien pas sinds 2010 expliciet aan piloten en luchtverkeersleiding gevraagd wordt om alle incidenten met laserstralen te melden aan het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), is het mogelijk dat de toename daarmee verband houdt.

  1. Er werden in België nog geen gecoördineerde aanvallen met meerdere lasers vastgesteld.

  1. Bij geen enkel gemeld incident werd de veiligheid van de passagiers ernstig in gevaar gebracht. De piloten werden goed geïnformeerd in verband met de te nemen maatregelen in geval van laserbeschijning. Dat neemt niet weg dat elke beschijning ernstig genomen wordt en altijd strafbaar is.

  1. In 2010 heeft de Directie Inspectie van het DGLV een onderzoek geopend, met het oog op de lokalisering en de identificatie van de daders van de misdrijven. Er werd contact opgenomen en concrete afspraken gemaakt met Belgocontrol, de lokale politie en de Dienst luchtsteun van de federale politie, meer bepaald voor het opsporen van de schuldigen. Er werd eveneens een inspecteur van de Directie Inspectie van het DGLV belast met de opvolging van het dossier. Teneinde de piloten te waarschuwen voor het stijgende aantal incidenten met lasers in de nabijheid van de luchthaven Brussel-Nationaal, en om hen aan te moedigen elk incident te melden, werd een NOTAM (Notice To Airmen) gepubliceerd.

  1. De bestaande luchtvaartwetgeving maakt het reeds mogelijk om inbreuken met lasers te bestraffen. Er werden reeds meerdere PV’s opgemaakt door de politie. Een nieuwe wetgeving is daarom niet aan de orde. Wel is het zo dat er nog geen veroordelingen voor laserbeschijningen geweest zijn.