Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5060

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn

papier
verspilling
milieubeleid
invloed op het milieu
printer
ecologische voetafdruk

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
2/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3711

Vraag nr. 5-5060 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de huidige maatschappij groeit de noodzaak naar milieubewustzijn. Sinds de komst van het internet werden reeds grote hoeveelheden papier gespaard, maar nog steeds zorgt het printgedrag voor onnodige verspilling. De reden hiervoor is het uitprinten van overbodige achtergrond, kop- en voetteksten, tekst en witruimtes. Daarom is het belangrijk de af te drukken inhoud van een website tot het absolute minimum te herleiden. Elke stap naar een milieubewustere maatschappij is er één in de goede richting, waar ecologisch verantwoord printen ongetwijfeld een grote rol in kan spelen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bekend met de recente ontwikkelingen inzake "ecologisch verantwoord printen"? Zo ja, kan u nader toelichten? Zo neen, begrijpt u de noodzaak om het printgedrag tot het absolute minimum te herleiden en kan u toelichten hoe u dit heden reeds in uw beleid toepast?

2) Zijn de websites van uzelf en deze van uw administratie reeds printvriendelijk ? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze aan te passen naar een printvriendelijke website in de toekomst?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2012 :

Ik kan het geachte lid volgende elementen meegeven : 

1. De Federale Overheidsdienst (FOD) B&B hecht belang aan ecologisch verantwoord printen. Er wordt aan de medewerkers gevraagd documenten niet nodeloos af te drukken. Indien er toch wordt geprint zijn alle netwerkprinters standaard recto verso ingesteld.
Alle uitnodigingen voor vergaderingen en werkoverlegmomenten gebeuren elektronisch via een elektronische agenda.
Alle informatie aan de personeelsleden wordt meegedeeld via het intranet van de FOD B&B.
Zoveel mogelijk processen worden elektronisch uitgevoerd zodat we naar een administratie met minder papier evolueren.
Het papier dat we aankopen heeft een ecolabel.

2. Het intranet van de FOD B&B is reeds printvriendelijk.  
De koptekst, voettekst en menu’s (zowel links als rechts) worden niet afgeprint als iemand een bladzijde afprint.
De website van de FOD B&B, (www.begroting.be
) heeft een paginabreedte voor de inhoud die past in een A4 formaat, waardoor het nutteloos afprinten beperkt wordt. Deze website zal worden herwerkt en er zal uiteraard aandacht besteed worden aan het printvriendelijke karakter van de vernieuwde site. 

De “print-friendly” functie wordt ook gebruikt op de site http://www.chastel.belgium.be. De artikels hebben een print icoon om gemakkelijk te printen zonder overbodige tekst.