Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5005

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Politieonderzoeken - Spionagesoftware - Grondwet - Privacywetgeving

gerechtelijk onderzoek
politie
telefoon- en briefgeheim
computerprogramma
eerbiediging van het privé-leven
staatsveiligheid

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
6/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3533

Vraag nr. 5-5005 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Diverse Duitse deelstaten gaven enkele dagen terug toe dat ze "spysoftware" (spionagesoftware) gebruikten in het kader van politieonderzoeken. De Duitse ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken veroordeelden het gebruik van spionagesoftware in het kader van politieonderzoeken. Deze software is immers niet gecertificeerd en het gebruik van dergelijke software zou in strijd zijn met de vigerende privacywetgeving en de Duitse grondwet. Naar aanleiding van dit nieuwe werden er ook in andere nationale parlementen van de EU vragen gesteld naar het al of niet aanwenden van spionagesoftware in lopende onderzoeken en zelfs proactieve onderzoeken.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de bevoegde minister:

1) Hoe reageert de geachte minister op de berichtgeving vanuit Duitsland rond het gebruik van spionagesoftware (zie http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15449054,00.html)?

2) Kan zij aangeven of het gebruik van spionagesoftware in politieonderzoeken toegelaten is en kan dit uitvoerig worden toegelicht? Behoeft dit certificatie?

3) Kan zij aangeven op jaarbasis hoeveel keer gebruik wordt gemaakt van spionagesoftware in respectievelijk politieonderzoeken en onderzoeken van de staatsveiligheid en kan worden toegelicht welke programma's worden aangewend, over welke budgetten het gaat en welke hiervan de resultaten waren?

4) Heeft de Belgische overheid opdracht gegeven tot het ontwikkelen van dergelijke software? Zo ja, wie heeft hiertoe opdracht gegeven of werd dit intern ontwikkeld?

5) Heeft onze overheid dergelijke software aangeschaft? Zo ja, kan dit gedetailleerd worden toegelicht wat betreft de firma's waarvan de software werd aangekocht, de kostprijs alsook de diensten die ervan gebruik gaan maken en kan tevens worden aangegeven of we tevens over de broncode van de aangekochte producten beschikken?

6) Kan een gedetailleerd overzicht worden gegeven van de wijze hoe de privacy niet in het gedrang komt bij het aanwenden van dergelijke software? Wie controleert wat?

Antwoord ontvangen op 6 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Deze vragen betreffen de uitvoering van gerechtelijke onderzoeken door de politie en van onderzoeken door de staatsveiligheid.

Ik verwijs u naar mijn collega van Justitie.