Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4988

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn

papier
verspilling
milieubeleid
invloed op het milieu
printer
ecologische voetafdruk

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
25/1/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3712

Vraag nr. 5-4988 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de huidige maatschappij groeit de noodzaak naar milieubewustzijn. Sinds de komst van het internet werden reeds grote hoeveelheden papier gespaard, maar nog steeds zorgt het printgedrag voor onnodige verspilling. De reden hiervoor is het uitprinten van overbodige achtergrond, kop- en voetteksten, tekst en witruimtes. Daarom is het belangrijk de af te drukken inhoud van een website tot het absolute minimum te herleiden. Elke stap naar een milieubewustere maatschappij is er één in de goede richting, waar ecologisch verantwoord printen ongetwijfeld een grote rol in kan spelen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bekend met de recente ontwikkelingen inzake "ecologisch verantwoord printen"? Zo ja, kan u nader toelichten? Zo neen, begrijpt u de noodzaak om het printgedrag tot het absolute minimum te herleiden en kan u toelichten hoe u dit heden reeds in uw beleid toepast?

2) Zijn de websites van uzelf en deze van uw administratie reeds printvriendelijk ? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze aan te passen naar een printvriendelijke website in de toekomst?

Antwoord ontvangen op 25 januari 2012 :

A. Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

1. De Rijksdienst voor Pensioenen heeft het EMAS-milieucertificaat behaald. Dit betekent dat de RVP inspanningen levert met betrekking tot het milieu. Eén van de actiepunten van de RVP is het verminderen van het papierverbruik. Door sensibilisering van het personeel, het plaatsen van minder printers en de invoering van het elektronisch dossier is het papierverbruik verminderd met 20% in 2010 ten overstaan van 2007.

Met de applicatie “MyPension”, te consulteren via de website van de RVP, wordt het communiceren met de burger via elektronische weg gepromoot.

2. De website van de RVP is printvriendelijk. Van zodra de gebruiker op de “print-button” drukt opent zich een apart scherm met een “light-versie” van de webpagina. Enkel belangrijke elementen worden in de printversie behouden : paginatitel, indicatie aantal pagina's, hoofd-en tussentitels, body van de tekst, printdatum (wetgeving kan immers wijzigen) en de URL. Volgende overbodige elementen worden weggefilterd bij het aanmaken van de printpagina: navigatie boven en onderaan (tabbladen, shortcuts, logo's, zoekfunctie,…), linkermenu, banners aan rechterkant, opmaak webpagina.

B. Pensioendienst voor de Overheidsdiensten(PDOS).

1. De PDOS informeert zich over de recente ontwikkelingen op het vlak van het ecologisch afdrukken.

In dat kader ontwikkelt de PDOS een databank met de loopbaangegevens die de papieren dossiers zullen vervangen. Deze databank, Capelo, zal toelaten om het grootste gedeelte van de papierstroom tussen de werkgevers van de overheidssector en de PDOS te vervangen door een elektronische informatiestroom.

Aansluitend ontwikkelt de PDOS een systeem voor elektronisch documentenbeheer waarmee de overblijvende documenten worden gedigitaliseerd en op een elektronische wijze kunnen worden gedeeld.

De printers en het gebruikte papier bij de PDOS zijn aangekocht via een kadercontract van FOR-CMS. Dit organisme benadrukt het ecologisch belang en verwijst in zijn lastenboeken voor printers naar de gids voor duurzame aankopen.

Zonder dat dit momenteel een algemeen toegepaste politiek is, vermelden sommige personeelsleden van de PDOS een mededeling onderaan in hun e-mail om het afdrukken van e-mails enigszins te beperken.

2. Bij de PDOS is alles in het werk gesteld om de website zo printvriendelijk mogelijk te maken.

Dit houdt in dat bij het printen van een webpagina :