Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4982

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn

papier
verspilling
milieubeleid
invloed op het milieu
printer
ecologische voetafdruk

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
5/3/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3709

Vraag nr. 5-4982 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de huidige maatschappij groeit de noodzaak naar milieubewustzijn. Sinds de komst van het internet werden reeds grote hoeveelheden papier gespaard, maar nog steeds zorgt het printgedrag voor onnodige verspilling. De reden hiervoor is het uitprinten van overbodige achtergrond, kop- en voetteksten, tekst en witruimtes. Daarom is het belangrijk de af te drukken inhoud van een website tot het absolute minimum te herleiden. Elke stap naar een milieubewustere maatschappij is er één in de goede richting, waar ecologisch verantwoord printen ongetwijfeld een grote rol in kan spelen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bekend met de recente ontwikkelingen inzake "ecologisch verantwoord printen"? Zo ja, kan u nader toelichten? Zo neen, begrijpt u de noodzaak om het printgedrag tot het absolute minimum te herleiden en kan u toelichten hoe u dit heden reeds in uw beleid toepast?

2) Zijn de websites van uzelf en deze van uw administratie reeds printvriendelijk ? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze aan te passen naar een printvriendelijke website in de toekomst?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2012 :

1)                  Ja, de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken heeft zich erop toegelegd de milieueffecten van zijn printerbestand te beperken. In 2007 werden de individuele printers weggedaan en werden netwerkprinters in gebruik genomen. Er werd vastgesteld dat in 2007 115 pallets papier werden gebruikt, tegen 120 in 2006. In 2009 waren dat er nog 105 maar in 2010 steeg het aantal pallets papier opnieuw tot 125, als gevolg van het Europese voorzitterschap. In 2007 voerde de FOD Buitenlandse Zaken met het oog op de Communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)-registratie een milieumanagementsysteem in. Er werd voor de personeelsleden een sensibiliseringscampagne op touw gezet om hen aan te sporen meer gebruik te maken van de elektronische mail, documenten recto-verso af te drukken en vaker gebruik te maken van de digitale kopieermachines (zwart-witte druk) in plaats van de kleurenprinters. Om het lezen op scherm aan te moedigen werden de oude schermen sneller vervangen door nieuwe LCD-schermen van minimum 19 inch, die het leescomfort verbeteren. De communicatiediensten beschikken zelfs over nog bredere schermen (21 of 23 inch). Het persoverzicht wordt sinds januari 2007 niet meer gedrukt, maar staat op het intranet van de FOD.  

2)                  Website en de nieuwe landensites 

            De FOD Buitenlandse Zaken gebruikt voor de website van het Hoofdbestuur www.diplomatie.belgium.be en ook voor de vernieuwing van de websites van de Belgische ambassades, consulaten en permanente vertegenwoordigingen in het buitenland het Web Content Management System Tridion, dat door de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FedICT)            wordt ter beschikking gesteld. Tridion bevat een optimalisatie voor een   printvriendelijke versie. Als de gebruiker in de browser een pagina afdrukt, zal hij bijgevolg bijna alleen maar tekst zien. Het systeem staat nog niet helemaal op punt, maar dat wordt door FedICT verder opgevolgd. De bestaande postensites van de ambassades beschikken niet over een printvriendelijke versie, maar deze sites worden op termijn vervangen door de landensites.Een operatie die volop aan de gang is. 

           Intranet : 

           Voor het intranet en het interne documentenbeheer gebruikt de FOD Buitenlandse Zaken een SharePoint omgeving. Binnen deze SharePoint omgeving is een extra functionaliteit voorzien voor printvriendelijk afdrukken van lijsten.  Documenten gebruiken hun respectieve software voor het printen (Vb. Word, Excel, enz.).

             Hierdoor is het nut om gegevens af te printen rechtstreeks van op de website minimaal geworden. Voor deze uitzonderingen kan de standaard print functionaliteit gebruikt worden van de browser.