Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4969

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn

papier
verspilling
milieubeleid
invloed op het milieu
printer
ecologische voetafdruk

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
2/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3707

Vraag nr. 5-4969 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de huidige maatschappij groeit de noodzaak naar milieubewustzijn. Sinds de komst van het internet werden reeds grote hoeveelheden papier gespaard, maar nog steeds zorgt het printgedrag voor onnodige verspilling. De reden hiervoor is het uitprinten van overbodige achtergrond, kop- en voetteksten, tekst en witruimtes. Daarom is het belangrijk de af te drukken inhoud van een website tot het absolute minimum te herleiden. Elke stap naar een milieubewustere maatschappij is er één in de goede richting, waar ecologisch verantwoord printen ongetwijfeld een grote rol in kan spelen.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bekend met de recente ontwikkelingen inzake "ecologisch verantwoord printen"? Zo ja, kan u nader toelichten? Zo neen, begrijpt u de noodzaak om het printgedrag tot het absolute minimum te herleiden en kan u toelichten hoe u dit heden reeds in uw beleid toepast?

2) Zijn de websites van uzelf en deze van uw administratie reeds printvriendelijk ? Zo ja, kan u concreet toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze aan te passen naar een printvriendelijke website in de toekomst?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2012 :

1. Bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën wordt het printerpark sinds 2006 beheerd door een externe leverancier. Dat beheer houdt niet enkel de levering, de installatie en de herstelling van de toestellen in, maar ook de levering en plaatsing van de toners. Wij hebben met de externe leverancier een princiepsakkoord gesloten om enkel originele toners te gebruiken. Die scoren op ecologisch vlak beter dan de witte producten. De externe leverancier houdt zich aan de Recupel-voorschriften.

De FOD voert een globaal beleid om de gedrukte volumes te verminderen. In 2008 werden nog 5 000 nieuwe printers aangekocht, in 2011 waren dat er slechts 1 000. In plaats daarvan worden multifunctionele toestellen geïnstalleerd die voor een groep van gebruikers zijn bestemd. Via die toestellen kan worden ingegrepen in het gedrag van de individuele gebruiker door bijvoorbeeld default de recto-versomodus in te stellen.

De Programmatorische overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling ondersteunt alle overheidsdiensten bij het duurzaam aankopen zoals bepaald in omzendbrief P&O/DO/1. Om kopers in de praktijk te ondersteunen, werden aanbevelingen voor de aankoop en het gebruik van duurzame producten en diensten opgemaakt samen met vertegenwoordigers van de Belgische sectorfederaties. Alle informatie werd gebundeld in www.gidsvoorduurzameaankopen.be.

In deze gids wordt onder andere verwezen naar aanbevelingen voor milieuvriendelijk drukwerk van brochures en rapporten. In die zin is een goed doordacht drukontwerp en het rekening houden met standaardformaten voor drukwerk cruciaal om papierverspilling te voorkomen tijdens het drukproces. Daarnaast is het nodig om het drukformaat op voorhand te overwegen om een efficiënte levering op herbruikbare europalletten mogelijk te maken. Uiteraard dienen de diensten ook zo correct mogelijk hun oplages in te schatten, dit om overproductie, overbodige stocks, en ten gevolge daarvan een inefficiënt beheer van overheidsmiddelen, te vermijden.

Ecologisch printen dient ook bekeken te worden vanuit het oogpunt van het inktverbruik. Efficiënte toners laten het drukken van grote oplages toe met weinig inkt. Hiervoor werden de standaarden ISO/IEC 19752 (mono laser), ISO/IEC 19798 (color laser), ISO/IEC 25711 (inktjet) ontwikkeld. Zij maken het mogelijk om op een uniforme wijze de printcapaciteiten van toners (in aantal pagina’s per toner) te vergelijken tussen verschillende leveranciers.

De hierboven aangehaalde voorbeelden betreffen het papier- en inktverbruik bij het printen. Ter informatie wordt er op gewezen dat bij ecologisch printen met heel wat bijkomende aspecten rekening gehouden dient te worden. Ook de aard van de vezels van het papier, de aard en de toxiciteit van de inkten, de aard van de verpakkingen, het gebruik van inbindtechnieken, de hoeveelheid aanwezige printers in een gebouw, de vorming van ambtenaren inzake minimaal, eenzijdig of recto-verso printen, de interne procedures met betrekking tot printinstellingen op computer, laptops, en printers enz. zijn van cruciaal belang om het printen milieuvriendelijk te maken. Alle informatie hier rond is terug te vinden in de boven vermelde gids. 

2. De FOD Financiën heeft inspanningen gedaan op het vlak van printvriendelijkheid van zijn sites. De webpagina’s worden opgemaakt volgens het volgende principe:Header

Left column


Body


Right column
Footer

Bij het afdrukken is enkel de content uit de body zichtbaar. De andere zaken verdwijnen. Dit geldt voor onze hoofdsite www.minfin.fgov.be en alle subsites gecreëerd vanaf 2000. De oudere sites die nog in html 3 gebouwd zijn, worden zeer binnenkort offline geplaatst.

De POD Duurzame Ontwikkeling beheert actief twee websites, namelijk www.duurzameontwikkeling.be en www.poddo.belgium.be. Op de website www.duurzameontwikkeling.be is het reeds mogelijk om printvriendelijke versies van pagina’s af te drukken. Op de website www.poddo.belgium.be, die recent gelanceerd werd, is deze functionaliteit nog niet van toepassing. Bij een toekomstige update, die voorzien is in het tweede kwartaal van 2012, zal deze geactiveerd worden.