Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4900

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen

armoede
sociale rechten
OMNIO
sociaal beleid
sociaal achtergestelde groep

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
26/4/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3574

Vraag nr. 5-4900 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De automatische toekenning van sociale rechten was en is ťťn van de prioriteiten in het kader van armoedebestrijding. Van heel wat beleidsmaatregelen is geweten dat ze matthŽuseffecten veroorzaken. Een maatregel kan nog zo goed bedoeld zijn, door een gebrek aan informatie of allerhande drempels bij het aanvragen of opnemen van de maatregelen komen ze niet steeds terecht bij de mensen die ze het meest nodig hebben. Daarnaast blijkt dat voor bij uitstek mensen in armoede een averechts gevolg sorteren en daardoor de achterstelling vergroten.

Hierover de volgende vragen aan de geachte ministers:

1) Welke resultaten hebt u al geboekt bij het automatische toekenning van sociale rechten? Concretiseerde men binnen uw bevoegdheiddomein(en) de opmaak van een inventaris van sociale rechten waarvan een "automatisering" wenselijk en mogelijk zou zijn? Zo ja, kan u een stand van zaken geven en mij deze lijst bezorgen? Zo neen, bestaan er plannen in deze richting en wanneer worden de eerste concrete resultaten verwacht?

2) Beschikt u hieromtrent al over financiŽle ramingen? Kan u mij deze bezorgen?

3) Bestaan er binnen uw bevoegdheidsdomein(en) plannen om bijkomende rechten aan het omnio-statuut te koppelen? Zo ja, over welke rechten gaat het hier en voor wanneer wordt dit geconcretiseerd?

4) Bestaat er hierover overleg met andere beleidsdepartementen? Op welke wijze wordt dit georganiseerd en met welke resultaten?

Antwoord ontvangen op 26 april 2012 :

1. Voor wat Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit betreft:

De problematiek van de bestrijding van de armoede heeft een belangrijke impact op de maatschappij in het algemeen, de FOD Mobiliteit en Vervoer zelf is slechts een bescheiden speler in de materie.

 1. In het huidige activiteitendomein van de FOD Mobiliteit en Vervoer bestaat er geen inventaris van de sociale rechten en ook geen automatisering van deze zogenaamde rechten.

  Wat wel kan gezegd worden, is dat de tarieven van het vervoer per spoor er toe bijdragen om gelijke kansen te creëren ook voor personen die op de rand van de armoede balanceren.

  Dit is eveneens van toepassing voor de kortingen en de gratis sociale voorzieningen die worden toegepast in het kader van de uitvoering van het beheerscontract tussen de overheid en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

 2. Niet relevant in de huidige context afgaand op het antwoord gegeven op vraag 1.

 3. In het kader van de bevoegdheden van de FOD Mobiliteit en Vervoer kunnen personen- die onder het OMNIO statuut vallen- vervoerbewijzen bekomen aan verminderde prijzen.

  Dit recht op een prijsreductie maakt integraal deel uit van de voorziene maatregelen- zoals hierboven reeds uitgelegd- in het kader van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de NMBS.

 4. Het overleg in deze materie met de andere departementen wordt georganiseerd ter gelegenheid van de herziening van het reeds vermelde “beheerscontract” of bij verandering van het statuut van de sociaal rechthebbenden.

2. Voor wat FOD Volksgezondheid en Leefmilieu betreft:

Dit onderwerp valt niet onder mijn bevoegdheid.

3. Voor wat FOD Economie betreft:

 1. De Algemene Directie Energie van de FOD Economie heeft sinds de tweede helft van 2009 het sociaal tarief (de sociale maximumprijzen) geautomatiseerd. Deze automatisering heeft ervoor gezorgd dat de rechthebbenden zelf geen stappen moeten ondernemen om van dit gunstigere tarief te genieten. Uit de resultaten blijkt dat op deze werkwijze veel meer rechthebbenden van het sociaal tarief genieten:

  Elektriciteit:

  2009: 256 000 (bron: Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)).

  2010: 401 000 (bron: FOD Economie - enkel geautomatiseerde rechthebbenden).

  Aardgas:

  2009: 158.000 (bron: CREG).

  2010: 235.000 (bron: FOD Economie - enkel geautomatiseerde rechthebbenden).

 2. Wat betreft het “Matthëuseffect”, moet worden opgemerkt dat zich dat bij deze maatregel niet heeft voorgedaan. Zoals de hiernavolgende cijfers weergeven, is het budget voor de sociale tarieven gestegen met 71,93 % (67 700.000 euro )voor aardgas en met 63,86 % (64 200 000 euro) voor elektriciteit.

 3. Neen.

 4. De FOD Economie (Algemene Directie Energie) heeft begin dit jaar meegewerkt aan een enquête van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding inzake het opmaken van een inventaris van “geautomatiseerde” en “te automatiseren” rechten.