Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4750

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Arbeidsongevallen - Veiligheid - Evolutie - Infrabel

arbeidsongeval
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
arbeidsveiligheid
officiële statistiek

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/8/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3394

Vraag nr. 5-4750 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op donderdag 29 september raakten enkele arbeiders in opdracht van Infrabel, betrokken bij een ernstig arbeidsongeval, met onder andere één dodelijk slachtoffer en enkele ernstig gewonden. De werken betroffen een tunnel onder een spoorlijn aan het spoorwegstation in Jette. De arbeiders groeven een tunnel, waarboven een aantal zware kranen met wellicht teveel gewicht die daardoor een grondverschuiving veroorzaakten.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoeveel ernstige arbeidsongevallen werden jaarlijks binnen al de geledingen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) genoteerd in de periode 2006 - 2010? Hoe evolueerde het aantal en de aard van deze ongevallen en tot welke conclusies leiden deze ontwikkelingen? Kan de minister soortgelijke cijfers voor Infrabel voorleggen? Verschillen deze van andere geledingen van de NMBS?

2) Kan men gewagen van een toename van het aantal en van de ernst van arbeidsongevallen binnen alle geledingen van de NMBS en van Infrabel in het bijzonder? Zo ja, welke oorzaken worden hier geduid?

3) Vindt de minister dat de NMBS en in het bijzonder Infrabel, optimaal investeert in de veiligheid van de werknemers? Welke pijnpunten kan de minister hieromtrent vaststellen en hoe wil zij deze verhelpen?

Antwoord ontvangen op 28 augustus 2012 :

1. en 2. Voor de gevraagde periode van de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 waren er bij Infrabel respectievelijk 18, 7, 3, 6 en 5 zware arbeidsongevallen. Voor de hele Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep waren dat er respectievelijk 38, 38, 17, 28 en 35.

Men mag stellen dat er geen beduidende toename is van het aantal ongevallen en de ernst daarvan.

3. Het welzijn op het werk van de werknemers staat centraal in elke activiteit, zij het een studie, een project of een uitvoering.

De principes van de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen en de maatregelen inzake leefmilieu worden aangewend met de grootst mogelijke efficiëntie.

De veiligheidsgedachte moet permanent zijn en gevoed worden door ondervinding. Ze maakt deel uit van een cirkel van continu leren en wordt gevoed vanuit het oogpunt preventie en dynamisch risicobeheer, alsook vanuit ervaringen en lessen uit ongevallen en bijna-ongevallen.

Het opmaken van een jaarlijks actieplan bevat relevante en realistische verbeteringprogramma’s om het welzijn van het personeel en de arbeidsvoorwaarden te verhogen. Zo wordt in de basisopleiding van het treinbesturingspersoneel specifieke aandacht besteed aan een gezonde levensstijl (voeding, slaap, beweging) en de combinatie werk-privé (emotionele belasting) in de vorm van een tweedaagse module.