Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4744

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Personeelsbestand - Inwoners Brussels Gewest - Overheidsbedrijven

personeel
overheidsbedrijf
domicilie
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
discriminatie op grond van nationaliteit
rassendiscriminatie
officiŽle statistiek
leeftijdsverdeling
verdeling per inwoner

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
26/11/2012Rappel
24/7/2013Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2957

Vraag nr. 5-4744 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een interview in de Knack van 29 juni 2011 beschuldigt de voorzitter van het Brusselse openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) Yvan Mayeur de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) en Belgacom ervan geen Brusselaars in dienst te willen nemen. Het personeelsbestand van deze bedrijven zou 4 % Brusselaars tellen. De heer Mayeur suggereert daarbij dat hier racistische motieven meespelen.

Hierover de volgende vragen :

1) Wat is het aandeel van het aantal inwoners uit het Brussels Gewest in de verschillende overheidsbedrijven die onder de bevoegdheid van de geachte minister ressorteren? Hoe evolueerden deze cijfers de afgelopen tien jaar? Hoe duidt zij deze cijfers en ontwikkelingen, welke conclusies kan men hieruit trekken?

2) Kan zij mij cijfers bezorgen met betrekking tot het scholingsniveau van deze Brusselaars als personeelsleden in de verschillende overheidsbedrijven? Hoe duidt zij deze cijfers en welke conclusies kan men hieruit trekken?

3) Kan zij mij cijfers bezorgen met betrekking tot de woonplaats (gemeenten) en de leeftijd van deze Brusselaars?

4) Bestaat er proactief beleid om meer inwoners uit het Brussels Gewest in deze bedrijven aan te werven? Zo neen, acht zij dit opportuun gezien de hoge (jeugd)werkloosheid in onze hoofdstad? Kan zij haar antwoord motiveren?

5) Hoe duidt zij de uitspraak van Brusselse OCMW-voorzitter Yvan Mayeur dat het hier om een racistische aanwervingspolitiek vanwege deze overheidsbedrijven zou gaan? Zijn er aanwijzingen die hierop wijzen? Zal zij dit, gezien de aan het licht gebrachte schandelijke discriminatie door interim-kantoren, ten gronde onderzoeken?

6) Welke mogelijke andere verklaringen kan zij aanreiken voor deze scheefgroei? Spelen de vereisten voor tweetaligheid en de taalkaders hier eventueel een rol?

7) Welke zijn de belangrijkste hinderpalen om tot een evenredige vertegenwoordiging te komen van de Brusselaars in deze overheidsbedrijven? Wat ondernam of plant zij om deze hinderpalen weg te werken?