Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4730

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Overheidsbedrijven - Integratie van ervaringsdeskundigen in de armoedebestrijding

overheidsbedrijf
armoede
sociale analyse
maatschappelijk werker
sociale uitsluiting

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
2/5/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2133

Vraag nr. 5-4730 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sedert 2004 experimenteert de federale overheidsadministratie met' ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting'. De positieve uitkomst resulteerde in een nieuwe projecttermijn in het kader van het Federaal ESF programma 2008-2010. In een eerste fase betrof het de aanwerving van twee ervaringsdeskundigen bij de POD Maatschappelijke Integratie. In een tweede fase breidde deze tewerkstelling fors uit tot 16 (stagiaires) ervaringsdeskundigen in armoede binnen verschillende federale overheidsdiensten en instellingen van sociale zekerheid. In een derde fase, gestart in mei 2008, werden nog eens twaalf ervaringsdeskundigen aangeworven (6 Nederlandstalige en 6 Franstalige).

Binnen de federale overheid geven deze ervaringsdeskundigen het beleid inzake armoedebestrijding mee vorm. Concreet helpen ze om beleidsmaatregelen optimaal af te stemmen op de maatschappelijke realiteit van de doelgroep mensen in armoede. Ze spelen een belangrijke rol in het dichten van de communicatiekloof tussen de overheid en de kansarmen. Het blijft hierbij de eerste doelstelling van het project om het standpunt van de personen die in armoede leven beter te integreren of in aanmerking te nemen in het kader van de verschillende opdrachten die door de federale openbare diensten worden vervuld.

Ik vraag me af of er ook ervaringsdeskundigen zijn aangesteld binnen de overheidsbedrijven. Deze hebben namelijk vaak in de eerst plaats een dienstverlenende taak aan de bevolking

1. Hoeveel ervaringsdeskundigen in de armoede werken momenteel voor een overheidsbedrijf en in welke diensten zijn deze tewerkgesteld (al dan niet gedetacheerd vanuit POD MI)? Zijn er overheidsbedrijven waar er geen ervaringsdeskundige aan de slag is? Hoe verklaart en verantwoordt de minister/staatssecretaris dit?

2. Hoe verloopt de rekrutering van deze ervaringsdeskundigen? Onder welk soort stattuut vallen zij (contractueel of statutair, van beperkte of onbepaalde duur, halftijds of deeltijds, niveau, barema, enz. …)? Welke toekomstperspectieven hebben deze ervaringsdeskundigen binnen de overheidsbedrijven?

3. Werd dit project reeds geëvalueerd en met welk resultaat? Leidde de inzet van de ervaringsdeskundigen daadwerkelijk naar het verbeteren van de toegankelijkheid van de diensten van deze overheidsbedrijven voor alle burgers, waaronder mensen in armoede? Leidde deze aanpak naar een betere toepassing van de sociale grondrechten voor iedereen? Kan de minister/staatssecretaris dit concretiseren aan de hand van een voorbeeld? Waar liggen de grootste knelpunten in dit project? Wat ondernam of plant de minister/staatssecretaris om deze knelpunten weg te werken?

4. Is de minister/staatssecretaris tevreden met de werking en de resultaten van het project? Acht de minister/staatssecretaris de huidige opzet als voldoende om de beoogde doelen te bereiken? Plant de minister hier nog verdere initiatieven of een uitbreiding van het project? Bestaat er vanuit de overheid een budgettair engagement om dit project op lange termijn te financieren?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :

Deze vraag valt onder de bevoegdheden van de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie.