Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-466

van Freya Piryns (Groen!) d.d. 30 november 2010

aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Asielbeleid - Opvangcrisis - Vragen van de Europese Commissie - FinanciŽle steun van Europa

politiek asiel
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
sociale voorzieningen
asielzoeker

Chronologie

30/11/2010Verzending vraag
1/8/2011Antwoord

Vraag nr. 5-466 d.d. 30 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De huidige crisis in de opvang van asielzoekers in BelgiŽ is uiteraard ook relevant op Europees gebied. Op een vraag van Europarlementslid Bart Staes antwoordde de commissie dat "ze er zich van bewust is dat BelgiŽ momenteel structurele problemen heeft met de nationale regeling voor de opvang van asielzoekers. Deze situatie geeft reden tot bezorgdheid over de toegang tot de voorzieningen waarin Richtlijn 2003/9/EG [richtlijn 2009/3/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, PB L 31 van 6 februari 2003, blz. 18] van de Raad voorziet, zoals opvangplaatsen, medische begeleiding, scholing voor kinderen en aandacht voor kwetsbare personen. De Commissie heeft reeds de relevante onderwerpen aangekaart bij de Belgische autoriteiten en bestudeert momenteel hun antwoorden."

Welke vragen heeft de Europese Commissie concreet gesteld en welke antwoorden heeft de staatssecretaris hierop gegeven? Heeft de Commissie daar al opnieuw op gereageerd?

De Commissie laat in haar antwoord ook weten dat er vanuit het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) financiŽle steun aan de lidstaten kan worden gegeven, onder andere om te voorzien in passende opvang voor asielzoekers. Bovendien kan het ERF assistentie bieden bij het treffen van noodmaatregelen wanneer de nationale voorzieningen voor de opvang van asielzoekers van de lidstaten onder grote druk komen te staan.

Heeft BelgiŽ al een dergelijke assistentie gekregen? Zo ja, om hoeveel geld gaat het dan?

Antwoord ontvangen op 1 augustus 2011 :

1. Uw eerste vraag is te algemeen geformuleerd om er gericht te kunnen op antwoorden.

2. Uit de vraag leiden we af dat het gaat over het Europees Vluchtelingenfonds en niet het European Research Forum.

Op basis van artikel 5 van de Basisakte van het EVF (beslissing 573/2007/CE van het Europees Parlement en van de Raad), heeft het Federaal Agentschap voor opvang van asielzoekers (FEDASIL) aan de aanvraag tot goedkeuring van het jaarprogramma EVF 2011 een aanvraag gevoegd om gebruik te kunnen maken van de noodmaatregelen van het EVF. Deze aanvraag werd goedgekeurd door de Europese Commissie (Beslissing C/2011/2557) ter waarde van 3 000 000 euro.

Deze middelen cofinancieren enerzijds een snellere behandeling van de dossiers bij de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en anderzijds de noodopvangstructuren van Fedasil.