Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4644

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Behalen van een diploma lager onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden

strafgevangenis
gedetineerde
reclassering
basisonderwijs
diploma

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
13/11/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2073

Vraag nr. 5-4644 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een ethisch maar ook adequaat detentiebeleid bereidt de gevangenen voor op een succesvolle herintrede in de samenleving. De gevangenistijd biedt daarvoor vele kansen, zeker op het vlak van opleiding en onderwijs.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel gedetineerden behaalden hun diploma lager onderwijs in de gevangenis in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Bestaan er hier grote verschillen tussen de gevangenissen? Hoe duidt en beoordeelt de geachte minister deze cijfers en ontwikkelingen?

2) Wat was het gemiddeld slaagpercentage voor het behalen van een diploma door lager onderwijs voor gedetineerden in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Bestaan er hieromtrent grote verschillen tussen de gevangenissen? Hoe duidt en beoordeelt hij deze cijfers en ontwikkelingen?

3) Kan elke gedetineerde een opleiding lager onderwijs aanvatten indien hij dat wenst?

4) Bestaan er wachtlijsten voor het behalen van een diploma lager onderwijs? Hoeveel gedetineerden stonden er op deze wachtlijsten voor de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010? Hoe lang moet men daarbij gemiddeld wachten vooraleer men de opleiding kan aanvatten? Bestaan er hieromtrent grote verschillen tussen de gevangenissen? Hoe duidt en beoordeelt hij deze cijfers en ontwikkelingen?

5) Welke kosten zijn er daarbij verbonden voor gedetineerden? Betalen gedetineerden meer of minder dan een gewone leerling voor dezelfde opleiding? Bestaan er solidariteitsmechanismen voor de minder gegoede gedetineerden?

6) Bestaat er een structurele samenwerking met de gemeenschappen met betrekking tot het organiseren van lager onderwijs binnen de gevangenismuren? Bestaat er een structurele samenwerking met lagere scholen met betrekking tot het organiseren van lager onderwijs binnen de gevangenismuren?

Antwoord ontvangen op 13 november 2012 :

1. en 2. Onderwijs is een gemeenschapsmaterie en behoort dus niet tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Justitie. Bijgevolg heb ik geen zicht op het aantal diploma’s lager onderwijs dat door gedetineerden behaald werd, noch op het gemiddeld slaagpercentage.

3. Elke gedetineerde beschikt over een vrije keuze om al dan niet een opleiding lager onderwijs aan te vatten.

4. Daar onderwijs een gemeenschapsbevoegdheid is, worden er binnen de FOD Justitie niet op systematische wijze cijfers bijgehouden omtrent het aantal gedetineerden dat zich eventueel op een wachtlijst zou bevinden of over de gemiddelde wachttijd in dit verband.

5. Gedetineerden staan zelf in voor de kosten van dergelijke opleiding lager onderwijs. Onder bepaalde voorwaarden kunnen gedetineerden echter aanmoedigingspremies ontvangen, die erop gericht zijn om hen ertoe aan te zetten een opleiding te volgen.

6. Er bestaat een structurele samenwerking met de gemeenschappen met betrekking tot het organiseren van onderwijs binnen de gevangenis.

Deze samenwerking op het gebied van onderwijs maakt deel uit van een ruimer pakket van sociale hulp- en dienstverlening aan gedetineerden dat door de gemeenschappen wordt aangeboden (onderwijs, cultuur, tewerkstelling, sport, gezondheid…).

De onderwijscoördinatoren werken samen met de partners die actief zijn op het vlak van onderwijs ( zoals de Centra voor volwassenenonderwijs en Centra Basiseducatie) in de gevangenissen een onderwijsaanbod uit in functie van de noden en behoeften die zij vaststellen bij de gedetineerden.