Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4390

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

NMBS - Camerabeelden - Gebruik door de lokale politie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
videobewaking
openbare veiligheid
gemeentepolitie

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
21/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2144

Vraag nr. 5-4390 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De NMBS-holding liet via het ambitieus Malagaproject diverse stations uitrusten met intelligente bewakingscamera's. Zo ook in het station van Kortrijk, waar camera's zowel het spoorwegdomein bewaken alsook de veiligheid voor reizigers als personeel trachten te verhogen. Meerdere camera's zijn er opgesteld in de fietsenstallingen, zowel voor- als achteraan het station. De camerabeelden worden bekeken door B-Security in een centrale controlekamer in Brussel.

Nu blijkt het voor de lokale politie omslachtig te zijn om, in geval van bijvoorbeeld een fietsdiefstal, camerabeelden op te vragen van het misdrijf. Zo zou een politieagent uit bvb. Kortrijk telkens de beelden van het delict moeten gaan ophalen in Brussel. Dit kost de politiezone uiteraard veel tijd, wat ertoe leidt dat zij de beelden voor dergelijke delicten niet langer opvraagt en het misdrijf aldus niet of moeilijker kan worden opgehelderd.

Klopt het dat beelden, zeker van grotere omvang, door politiemensen eigenhandig moeten opgehaald worden? En zo ja, is het niet mogelijk om de overdracht van die bewakingsbeelden aan de politiediensten te vergemakkelijken, bv. door die op een beveiligde server raadpleegbaar te maken?

Wordt er overwogen om de beelden vanuit publiek toegankelijke ruimtes van elk station door de plaatselijke politiezone te laten beheren?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2012 :

1) Eind april 2007 werd door Corporate Security Service een procedure opgesteld met betrekking tot het opvragen of bekijken van CCTV (Closed Circuit TV) beelden door de politiediensten bij het Security Operations Center (SOC).

Deze procedure stelt dat, afhankelijk van de omvang van de aangevraagde camera-beelden, deze:

Het is immers zo dat de opname van 1 vaste camera gedurende 1 uur gelijk is aan 700 MB of een cd-rom. Wanneer men spreekt over een dome-camera, wordt de 700 MB zelfs overschreden.

Wanneer het exacte tijdstip van een bepaald feit niet is gekend, vraagt de lokale politie al gauw beeldmateriaal op van 4 dagen, wat neerkomt op 96 uren beeldmateriaal. Bij dergelijke (grote) opzoekingen wordt de aanvragende politiedienst inderdaad uitgenodigd om zich naar Brussel te begeven met een externe harde schijf.

In de periode van januari tot september 2011 heeft het SOC 2 685 beeldaanvragen verwerkt, voor een totaal aan 11 898 GB.

25,73 % van het totaal aantal aanvragen in de periode januari – september 2011 was afkomstig van de lokale politie. 44,23 % van het door de lokale politie aangevraagde beeldmateriaal werd met de post verstuurd.

Een beveiligde server kan een mogelijke oplossing zijn. Door de zeer hoge kostprijs wordt hiervan in het SOC echter geen gebruik gemaakt. Indien een aanvragende politiedienst over een dergelijke server beschikt en het SOC daartoe toegang verschaft, kan het gewenste beeldmateriaal evenwel op die locatie worden opgeslagen.

Bepaalde politiediensten laten verschillende beeldaanvragen samen komen opdat alle gevraagde dossiers samen op één harde schijf worden geplaatst en waardoor zij zich slechts één keer naar Brussel dienen te begeven.

2) Op vraag van de korpschefs van de belangrijkste gemeenten van Brussel-Hoofdstad, heeft de minister van Binnenlandse Zaken met de Maatschappij voor het intercommunaal vervoer te Brussel (MIVB) en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS)-Holding een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft als doel de mogelijkheid te evalueren om een beperkte toegang te verlenen aan de Brusselse politiezones en aan SPC tot bepaalde camerabeelden beheerd door de NMBS-Holding en de MIVB. Gezien dit dossier gelinkt is aan de specificiteiten van de hoofdstad, vooral wat het beheer van grote evenementen betreft, is dit strikt beperkt tot Brussel.

De discussies zijn nog lopende. Indien een dergelijke toegang wordt verleend door de NMBS-Holding, alle noodzakelijke juridische en technische voorzorgsmaatregelen zullen moeten worden genomen met respect voor de privacywetgeving en in het behoud van de doeltreffendheid van het huidige systeem.