Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4121

van Patrick De Groote (N-VA) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - NMBS-groep - Veiligheidsdiensten - Interventies

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
geweld
diefstal
vandalisme
officiŽle statistiek

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
14/5/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3647

Vraag nr. 5-4121 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De spoorwegbedrijven, het spoorwegpersoneel en de spoorreiziger worden vaak het slachtoffer van maatschappelijk niet aanvaard tot crimineel gedrag.

1) Welke zijn de mogelijke interventies (pickpockets, geweld, vandalisme, ongeldig vervoerbewijs,Ö) per veiligheidsdienst (treinbegeleiders, spoorwegpolitie, securail, derden)?

2) Hoeveel interventies zijn er geweest per veiligheidsdienst (securail, spoorwegpolitie, derde) per maand voor de periode januari 2008 tot 30 juni 2011?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2012 :

1.           Elke dienst die tussenkomt op spoorwegdomein heeft haar eigen bevoegdheden. Zo zijn de agenten van de veiligheidsdienst Securail veiligheidsbedienden, wat inhoudt dat zij specifieke bevoegdheden hebben die bepaald worden in hoofdstuk III bis van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Daarnaast zijn de Securail agenten ook beëdigde ambtenaren, waardoor zij processen-verbaal kunnen opstellen voor inbreuken zoals deze onder andere vermeld staan in het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende reglement van de politie op de spoorwegen.  

Er kan eveneens geïntervenieerd worden door derden. Binnen de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep zijn dit bijvoorbeeld de treinbegeleiders. De treinbegeleiders maken geen deel uit van de veiligheidsdienst Securail, zij zijn enkel beëdigde ambtenaren. Zij doen voornamelijk vaststellingen en meldingen van onregelmatige reizigers, beschadigingen en diefstallen, en bieden ook hulp bij bijvoorbeeld treinongevallen. 

Derden buiten de NMBS-Groep (externen) zijn bijvoorbeeld private bewakingsondernemingen of centrale meldkamers in de buurlanden. 

De volgende tabel geeft de belangrijkste feiten weer waarvoor wordt tussengekomen, en de bijhorende oproepen voor deze feiten bij het Security Operations Center tijdens de periode 2008 – juni 2011 : 

Belangrijke feiten

2008

2009

2010

2011

Diefstal (alle)

2 746

2 490

2 811

3 190

Fysieke agressies

984

982

1 038

1 062

Verbale agressies

1 514

1 455

1 293

1 184

Onwettig verkeer /
belemmeren spoorwegverk.

3 183

3 450

3 096

3 494

Graffiti

1 763

2 023

1 549

891

Onregelmatige reizigers

10 015

12 146

14 460

18 768

Treinongevallen

68

35

64

50

Bommelding of ontdekking van een verdacht voorwerp

49

33

48

25

Beschadigingen

1 803

1 999

1 700

1 759

TOTAAL (belangrijke feiten)

22 125

24 613

26 059

30 423

 

TOTAAL oproepen SOC

50 089

58 463

68 513

80 311

 

 

2. Het aantal interventies door de verschillende actoren na oproep bij het Security Operations Center voor de periode 2008 –2011 wordt weergegeven in de onderstaande tabellen : 

Totaal

2008

2009

2010

2011

Dienst 100

1 171

1 383

1 867

2 071

Politie

12 631

13 587

16 144

19 553

Securail

16 040

18 140

26 674

34 665

Andere - NMBS groep

2 594

2 653

5 241

11 130

Andere - extern

146

166

281

1 547

Totaal

32 582

35 929

50 207

68 966