Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3935

van Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Prenatale selectie volgens geslacht

genetische genese
discriminatie op grond van geslacht
gelijke behandeling van man en vrouw
moederschap
geboortebeleid
gendermainstreaming

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
28/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3676

Vraag nr. 5-3935 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Prenatale selectie volgens geslacht wordt een alarmerend probleem in veel landen, hoewel die praktijken indruisen tegen het principe van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Om de aandacht te vestigen op dat fenomeen heeft de parlementaire assemblee van de Raad van Europa een resolutie goedgekeurd over de prenatale selectie volgens geslacht en heeft ze aanbevelingen gedaan in een gezamenlijk rapport met UN Women, de WHO, UNICEF, het Hoog commissariaat voor de Mensenrechten en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties.

De prenatale selectie volgens geslacht heeft talrijke nefaste gevolgen:

- vrouwen kunnen het slachtoffer worden van gedwongen abortus;

- vrouwen die van een meisje bevallen, kunnen worden mishandeld;

- ongewenste kinderen kunnen worden verwaarloosd of mishandeld;

- het demografisch onevenwicht tussen mannen en vrouwen in een maatschappij brengt een verhoging van het geweld ten aanzien van vrouwen mee, zoals gedwongen huwelijken.

Vietnam, een partnerland van BelgiŽ in het kader van de ontwikkelingssamenwerking, is ťťn van de landen die in het rapport van de verschillende agentschappen van de Verenigde Naties worden vermeld. In dat land is de verhouding tussen de geslachten opgelopen tot 108 in 2006.

1) Zal er een sensibiliseringsactie voor het probleem van de prenatale selectie worden opgezet of versterkt in het kader van het partnership met Vietnam?

2) Zal BelgiŽ andere maatregelen nemen, bijvoorbeeld steun aan de ngo's, om dat fenomeen te bestrijden?

3) Zal BelgiŽ de VN-Commissie Status van de Vrouw aanmoedigen om zich over het probleem van de prenatale selectie volgens geslacht te buigen?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2012 :

Vietnam is het enige land van de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking dat genderselectie voor de geboorte uitvoert.

Sensibiliseringsacties voor het probleem van genderselectie voor de geboorte worden door België in Vietnam niet rechtstreeks gesteund. In het kader van de Europese gedragscode en van de taakverdeling tussen donoren op basis van de comparatieve voordelen werd op de laatste Gemengde Commissie met Vietnam (juni 2011) besloten de bilaterale hulp op twee sectoren toe te spitsen: water en sanitaire voorzieningen alsmede goed bestuur. Het gendervraagstuk en de klimaatverandering worden daar op transversale wijze in verwerkt. Genderselectie voor de geboorte is daarentegen wel een aandachtspunt voor de Europese delegatie die zeer actief is in de gezondheidszorg alsmede voor de DFID (UK). Het is ook zo dat het UNFPA (het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties), een onderzoek ter zake gefinancierd heeft en verleden jaar een rapport publiceerde over de gevolgen van genderselectie voor de geboorte. België zal met ingang van 2012 het werk van de Verenigde Naties in Vietnam steunen via de gedelegeerde samenwerking en zal zodoende onrechtstreeks steun verlenen aan de initiatieven van de Verenigde Naties op gendergebied. In 2012 zal de Europese Unie een “gender” werkgroep oprichten. Deze wordt voorgezeten door Spanje en België zal er normaliter deel van uitmaken. Het zal er dan op toezien dat genderselectie voor de geboorte aan bod komt.

De drie Belgische Niet-gouvernementele organisaties (NGO)’s die in Vietnam aanwezig zijn, zijn niet werkzaam in dit gebied. Steunverlening bij wege van sensibilisering van deze ngo’s is dan ook niet aan de orde.

De Commissie inzake de Positie van de Vrouw van de Verenigde Naties heeft geen specifieke resolutie over genderselectie voor de geboorte aangenomen. Ze behandelt jaarlijks een thema dat het voorwerp is van goedgekeurde conclusies. Hoofdthema van de zitting 2012 van de Commissie is: het empowerment van de vrouwen op het platteland. Als de toegang tot de diensten voor seksuele en reproductieve gezondheid – en met name zwangerschapsbegeleiding – in het kader hiervan aan bod komt, zal genderselectie voor de geboorte ongetwijfeld worden besproken in de goedgekeurde conclusies. In voorkomend geval zal België niet aarzelen om zijn steun te verlenen, zoals het in het verleden bij andere gelegenheden ook heeft gedaan. Het is immers zo dat het initiatief tot het bespreken van genderselectie voor de geboorte moet uitgaan van een land dat met deze problematiek te maken heeft: ownership is de sleutel tot succes.