Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3921

van Piet De Bruyn (N-VA) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Zelfdoding - Preventie - Penitentiaire beambten - Opleiding

zelfmoord
strafgevangenis
gevangenispersoneel
beroepsopleiding

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
5/6/2012Antwoord

Vraag nr. 5-3921 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit de cijfers van 2009 bleek een lichte stijging van het aantal zelfdodingen in de Belgische penitentiaire instellingen. Volgens een mededeling van de minister op dat ogenblik voerde Justitie haar inspanningen op om het aantal zelfdodingen te verminderen. Belangrijk in dat opzicht was het voornemen de training van penitentiaire beambten met betrekking tot de preventie van zelfdoding te verbeteren. Het plan was om via een specifieke module in de opleiding van de penitentiaire beambten deze problematiek te behandelen.

Graag stelde ik de minister volgende vragen:

1) Maakt preventie van zelfdoding ondertussen deel uit van de opleiding van penitentiaire beambten?

2) Zo ja, wordt hiervoor samengewerkt met externe deskundigen? Welke?

3) Indien het (nog) niet in het opleidingspakket zit, waarom niet? Zal de geachte minister initiatieven nemen om hierin verandering te brengen?

Antwoord ontvangen op 5 juni 2012 :

1) Voor de opleidingen in het Nederlands gegeven, is, sinds 1 november 2010, zelfmoordpreventie een afzonderlijke module geworden in de basisopleiding voor penitentiaire bewakingsassistenten. Met de overgang van penitentiair beambte naar penitentiair bewakingsassistent is de basisopleiding sterk uitgebreid. Zelfmoordpreventie komt in de nieuwe basisopleiding veel ruimer aan bod. Het betreft een tweedaagse opleiding (14 uur) waarin de aandacht hoofdzakelijk gericht is op signaalherkenning.

Daarnaast heeft de penitentiaire administratie er ook voor geopteerd de module in de voorgezette opleiding aan te bieden aan geïnteresseerd bewakingspersoneel. Het betreft een opleiding waarvoor zich – naast de reeds werkzame penitentiaire bewakingsassistenten – ook ploegchefs, penitentiaire assistenten en technisch personeel kunnen inschrijven. Dit opleidingspakket omvat eveneens 14 uur.

Aan Franstalige kant, wordt de vorming ‘zelfmoordpreventie in de gevangenis’ ook aangeboden onder voortgezette opleiding wat de uitgeoefende functie ook mag zijn (bewakingspersoneel, PSD, directeurs,enz.) 

2) De opleiding “zelfmoordpreventie” voor penitentiair personeel, Nederlandstalige kant, kwam tot stand in samenwerking met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg. De werking van het CGG is gericht op het intermediaire niveau: het inhoudelijk ondersteunen en bijscholen van hulpverleners/professionelen en het coachen van beleidsontwikkeling van organisaties.

Op basis van de kennis die het CGG heeft omtrent algemene zelfmoordpreventie en op basis van de specifieke kenmerken van een gevangenisregime en een gedetineerdenpopulatie werd een opleiding zelfmoordpreventie op maat van de gevangenissen gemaakt. De interne trainers die de les verzorgen en die verbonden zijn aan het DG EPI hebben een 3-daagse ‘train the trainer’ gevolgd, gegeven door de medewerkers van het CGG. Deze ‘train the trainer’ was de synthese van de samenwerking tussen CGG en DG EPI.

Na het volgen van deze opleiding hebben de interne trainers de cursus verder gefinaliseerd en meer geconcretiseerd naar de werkvloer toe.

Voor de opleidingen gegeven in het Frans, werd de opleiding ‘zelfmoordpreventie in de gevangenis’ voorbereid in samenwerking met de provinciale Commissie voor zelfmoordpreventie (provincie Luik).

Deze commissie brengt verschillende hulpmiddelen ter voorkoming van zelfmoord aan: verspreiding van informatie en van folders, de organisatie van studiedagen, de aanstelling van een equipe eerste interventie in de scholen en vormingsorganisatie.

Deze commissie bezit eveneens een ervaring in het gevangenisdomein door het geven van vormingen in de gevangenis van Lantin.

De opleiding werd doorgegeven aan interne geroutineerde formateurs die interesse hebben voor de problematiek. Er werd gekozen om deze module met zijn tweeën te presenteren: door een psycholoog en door een lid van het bewakingspersoneel. Deze hebben vervolgens de cursus gecreëerd gebaseerd op de gevolgde vorming en met hulp en samenwerking van de docenten.  

3) Gelet op het feit dat de opleiding zelfmoordpreventie reeds in het opleidingspakket opgenomen is, is een antwoord op deze vraag niet van toepassing.