Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3905

van François Bellot (MR) d.d. 2 december 2011

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Ontwikkeling van de lighttrain

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
voertuig op rails

Chronologie

2/12/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1336

Vraag nr. 5-3905 d.d. 2 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Enkele jaren geleden heeft de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) in het beheerscontract 2008-2012 de mogelijkheid opgenomen voor het inzetten van “lighttrains” en de technische compatibiliteit van het betrokken materiaal.

Volgens de conclusies van deze studie zouden er in bepaalde gevallen wel degelijk mogelijkheden zijn.

Er zouden vijf lichtgewichttreinen komen voor korte lijnen in dichtbevolkte stedelijke gebieden, zoals Antwerpen, Nijvel, Luik, Gent en Hasselt.

1) De studie is afgerond. Wat zijn de vooruitzichten en de bedoelingen van de NMBS aangaande de ontwikkeling van elektrische treinstellen op deze vijf lijnen, rekening houdend met het feit dat 33 tot 54% van de kosten gedekt worden door de ontvangsten?

2) Ten tweede, hebt u, of de NMBS, de intentie de gewesten te vragen het saldo van de uitgaven voor hun rekening te nemen?

3) Welk overleg is er geweest tussen de NMBS enerzijds en de federale staat en de gewesten anderzijds om deze studies voor te stellen, ze eventueel op te nemen in het investeringsplan 2013-2025 en het principe toe te voegen aan het beheerscontract 2013-2018?