Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3642

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 7 november 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Electrosmog - Elektromagnetische straling - Blootstelling - Gezondheidsrisico's - Onderzoek

elektromagnetische schadelijke invloed
kanker
mobiele telefoon
gevaren voor de gezondheid
blootstelling aan straling
mobiele communicatie

Chronologie

7/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3641
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4937

Vraag nr. 5-3642 d.d. 7 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig melden de media onheilspellende berichten over de grote gevaren, vooral kankerverwekkend, van gsm's en wifi-netwerken. Bezorgde wetenschappers en beleidmakers waarschuwen dat ze mogelijke gezondheidsrisico's niet kunnen uitsluiten en benadrukken de noodzaak aan meer onderzoek. Ook het International Agency for Research on Cancer (IARC), een agentschap gespecialiseerd in kankeronderzoek binnen de Wereldgezondsheidsorganisatie, lijkt die boodschap nu te onderschrijven en klasseerde daarom uit voorzorg de gsm's onder de categorie "mogelijk kankerverwekkend".

In welke mate betekent elektromagnetische straling, door zendmasten, elektrische huishoudtoestellen, mobiele telefoons enzovoort een gevaar voor de gezondheid? Gaat het hier om het asbest uit de 21ste eeuw of om een onschuldig hype? Niemand geeft hierover uitsluitsel. Nochtans is het niveau van elektromagnetische straling in onze omgeving duizenden malen hoger dan het ooit tevoren en stijgt dit nog steeds exponentieel. Sommigen noemen het betijen hiervan het grootste biologische experiment ooit.

Hierover de volgende vragen:

1) Volgt de geachte minister de ontwikkelingen rond deze (potentiŽle) problematiek nauwgezet op? Lopen er onderzoeken in BelgiŽ rond dit vraagstuk? Worden er vanuit de federale overheid onderzoeken en programma's gefinancierd rond de gevolgen en beperking van elektromagnetische straling? Over welke gaat het hier en wat is het budget?

2) Hanteert de geachte minister in deze kwestie het voorzorgsprincipe (dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade)? Kan zij/hij dit illustreren aan de hand van het gevoerde beleid?

3) Er zijn experts die claimen dat er in de in de normering en de wetgeving enorme lacunes bestaan omdat ze nauwelijks rekening houden met de cumulatieve effecten van de verschillende soorten straling en verschillende bronnen. Uiteindelijk wordt onze leefomgeving volgestouwd met gsm en UMTS-masten, allerlei draadloze toestellen, hot spots en spenderen we alsmaar meer tijd aan de gsm. Deelt de minister deze bezorgdheid en heeft zij/hij initiatieven ontwikkeld om dit op zijn minst te onderzoeken?

4) Bestaat er rond deze kwestie een overleg en/of samenwerking tussen de verschillende departementen en met de gewesten?