Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-312

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 5 november 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Personen met een handicap - Parkeerkaarten - Fraude - Opsporing

faciliteiten voor gehandicapten
parkeerterrein
fraude
politiecontrole

Chronologie

5/11/2010Verzending vraag
4/4/2011Rappel
2/5/2011Antwoord

Vraag nr. 5-312 d.d. 5 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Parkeerkaarten voor personen met een handicap zijn de laatste jaren meer en meer een gegeerd goed geworden. De parkeerplaatsen in onze steden worden schaars en duur. Met een parkeerkaart voor personen met een handicap mag je niet alleen gebruik maken van de voorbehouden parkeerplaatsen, je mag ook parkeren op de gewone parkeerplaatsen zonder dat je daarvoor een ticket moet nemen. Voor iemand die dagelijks in een stad moet parkeren, levert zoín parkeerkaart al snel een besparing op van meer dan 100 euro per maand.

Die kaarten zijn daarom altijd al onderhevig geweest aan fraude en oneigenlijk gebruik. Ik denk aan familieleden die bijvoorbeeld de kaart niet terugstuurden na het overlijden van een houder of aan mensen die de parkeerkaart gebruiken voor verplaatsingen waarbij de houder zelf niet aanwezig is. Door de nieuwe technologieŽn komt daar de laatste jaren een nieuw soort fraude bij. Door de evoluties op vlak van digitaal drukwerk is het mogelijk om nagenoeg perfecte kopieŽn van een bestaande parkeerkaart te maken. Door de toenemende vergrijzing van onze bevolking zijn veel meer parkeerkaarten in omloop wat de controle op fraude zeker niet vergemakkelijkt. Het lijkt mij maar logisch dat die kaarten voorbehouden blijven aan het deel van de bevolking dat er recht op heeft - uiteindelijk zijn zij ook het grootste slachtoffer van de fraude - en dat we proberen om die fraude zo goed mogelijk aan te pakken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel gevallen van fraude (kopiŽren van de parkeerkaart) zijn op jaarbasis vastgesteld door de politie, respectievelijk voor 2007, 2008, 2009 en eventueel 2010?

2) Hoe wordt die fraude opgespoord? Kan de minister dit uitvoerig toelichten en aangeven of bepaalde databanken worden gekruist? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

3) Indien dergelijke fraude wordt ontdekt, hoe wordt ze dan bestraft?

4) Hoe staat de minister tegenover het verhogen van de waakzaamheid van de politie voor het opsporen van dergelijke fraude? Kan zij dit getailleerd toelichten?

Antwoord ontvangen op 2 mei 2011 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

De bevoegde dienst van de federale politie informeert mij dat de Algemene Nationale gegevensbank geen gegevens bevat met betrekking tot het kopiëren van parkeerkaarten.

De kaart wordt afgeleverd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, die verantwoordelijk is voor de opmaak.

Het betreft een persoonlijke kaart, wat inhoudt dat niemand van de kaart mag gebruik maken indien de gehandicapte niet zelf in het voertuig zit, die bepaalde voordelen geeft bij het parkeren als chauffeur van het voertuig en/of passagier.

Wanneer de gezondheidstoestand van betrokken persoon dermate positief evolueert dat het niet langer voldoet aan de voorwaarden om dergelijke parkeerkaart te hebben, dient ze terug te worden gezonden naar de FOD Sociale Zaken. Bij overlijden van de gehandicapte dient ze terug te worden gezonden naar de gemeente of de FOD Sociale Zaken.

Er kunnen verschillende vormen van fraude vastgesteld, onder meer:

- vervalsing of valsheid in geschrifte, via onder meer het gebruik van kleurenfotokopies, die gezien de technische vooruitgang vandaag gemakkelijk te maken zijn;

- het gebruik van parkeerkaarten waarvan de geldigheidstermijn verstreken is of van personen die overleden zijn;

- gehandicapten die geen wagen hebben en hun kaart aan derden geven;

- ….

Overwegende dat de huidige technieken het maken van kleurenfotokopies vergemakkelijken, zou het aanbrengen van een watermerk zoals in sommige Europese landen al gebeurt, een middel kunnen zijn om de vervalsing te bemoeilijken.

Op dit ogenblik worden geen databanken doorkruist. Het idee lijkt opportuun en ik zal het dan ook bespreken met mijn collega van Sociale Zaken.

De bestraffing van fraude behoort tot de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Ik kan enkel toejuichen dat bepaalde politiekorpsen in het kader van het lokale parkeerbeleid het toezicht verscherpen, om alzo de rechten van iedereen optimaal te waarborgen.