Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3002

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 24 augustus 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Federale overheidsgebouwen - Energie - Kosten - Besparingen - Sensibilisatie

energiebesparing
Regie der Gebouwen
openbaar gebouw

Chronologie

24/8/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3001
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4897

Vraag nr. 5-3002 d.d. 24 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Omwille van de klimaatsverandering en de verplichtingen die voortkomen uit het Kyoto Protocol, maar ook omwille van budgettaire besparingen doet de overheid er goed aan haar gebouwen meer energieverbruikvriendelijk te maken. De federale overheid heeft daarnaast ook een voorbeeldfunctie en vervult als grote speler op de markt een voortrekkersrol.

In tijden van economische crisis is dit bovendien een zeer goede maatregel. Aangezien men enerzijds structureel bespaard door in de energiefactuur te knippen en anderzijds ook de economie stimuleert met de nodige investeringen.

Hierover de volgende vragen

1) De Vlaamse Overheid kent het actieplan "Energiezorg in Vlaamse overheidsgebouwen", bestaat er iets gelijkaardig vanuit de federale overheid? Zo ja, welke zijn daarbij de belangrijkste doelstellingen en hoe denkt men die te bereiken? Zo neen, overweegt de geachte minister om een zo een actieplan op te maken? Zo niet, op basis van welke argumenten motiveert hij deze negatieve keuze?

2) Kan hij de cijfers meedelen betreffende de gemiddelde energiekost per vierkante meter werkvloer binnen overheidsgebouwen? Kan hij mij een evolutie schetsen van deze gemiddelde energiekost voor de periode 2001-2011? Zo neen, welke cijfers betreffende de energiekosten en/of energiezuinigheid binnen de overheid zijn er wel beschikbaar?

3) Welke energiebesparingen in overheidsgebouwen heeft hij gerealiseerd en gepland? Welke besparingen hebben dit reeds opgeleverd? Welke besparingen worden er nog verwacht?

4) Welk budget is er jaarlijks voorzien om energiebesparende maatregelen door te voeren in de Federale overheidsgebouwen? Acht hij dit budget als voldoende en overweegt hij om het budget te verhogen?

5) Wat zijn de belangrijkste hinderpalen in het realiseren van energiebesparende maatregelen en wat ondernam of plant hij om deze weg te werken?

6) Worden de federale ambtenaren gesensibiliseerd over energiezorg? Zo ja, op welke wijze gebeurt dit? Zo neen, plant hij hieromtrent nog verdere campagnes?

7) Bestaan er verbintenissen vanuit de federale overheid om een deel van haar energieverbruik uit hernieuwbare energie te halen? Zo ja, welke zijn deze concreet? Zo ja, welke zijn deze concreet? Zo neen, zijn er plannen in deze richting voor de toekomst?