Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2967

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 16 augustus 2011

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Sociale netwerksites - Eenzijdig wijzigen privacyinstellingen - Privacyschending

persoonlijke gegevens
eerbiediging van het privé-leven
virtuele gemeenschap
sociale media
internetsite

Chronologie

16/8/2011Verzending vraag
3/11/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2966
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2964

Vraag nr. 5-2967 d.d. 16 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De netwerksite LinkedIn heeft de accountinstellingen van gebruikers zo veranderd dat foto's en namen van leden ongevraagd voor reclames kunnen worden gebruikt. Sinds juni geven alle LinkedIn-leden bijgevolg automatisch toestemming voor het gebruik van hun gegevens. De optie om je naam, foto en commentaar voor verkochte advertenties op de website te gebruiken, staat nu standaard aangevinkt op elk profiel.

Informatie van gebruikers die via LinkedIn personen of organisaties aanbevelen, een bedrijf volgen, of commentaar leveren op een product, kan worden gebruikt voor verwante advertenties. Vervolgens wordt de advertentie, inclusief foto of commentaar, getoond aan de LinkedIn-connecties van die gebruikers. De site wil zo 'de boodschappen van adverteerders relevanter maken'.

Me dunkt betreft het hier een inbreuk op de wet bescherming persoonsgegevens. Voor het gebruik van persoonsgegevens zoals namen of foto's moet de rechthouder/gebruiker immers expliciet toestemming geven en deze werd hier geenszins gegeven. Dit is de zoveelste maal in korte tijd dat sociale netwerksites de grenzen aftasten van wat kan en niet kan wat betreft privacy. De overheid moet alert reageren.

De Europese privacytoezichthouder bepleitte trouwens al in 2010 dat alle privacywijzigingen op sociale netwerksites niet zomaar mogen worden doorgevoerd.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Bent u bereid een onderzoek op te starten naar de al of niet rechtmatigheid van deze eenzijdige wijziging van de privacygegevens door een sociale netwerksite en hebben uw diensten hieromtrent reeds klachten ontvangen?

2) Hoe reageert u op deze eenzijdige wijzigingen en kan u aangeven of dit strookt met de Belgische privacywetgeving? Wordt hiertegen opgetreden door de privacycommissie? Zo nee, waarom niet? Wat kunnen gebruikers van LinkedIn hiertegen doen?

3) Bent u het met me eens dat het automatisch toestemming geven voor het gebruik van gegevens door gebruikers van LinkedIn of andere sociale netwerken ongewenst is en dat er expliciet om toestemming zou moeten worden gevraagd? Zo ja, hoe gaat u er zorg voor dragen dat deze praktijk wordt aangepast? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u bereid desgevallend deze kwestie op Europees niveau aanhangig te maken? Zo ja, kan u toelichten? Zo neen, waarom niet?

5) Bent uzelf of uw diensten desgevallend bereid de desbetreffende sociale netwerksite hieromtrent aan te spreken? Zo ja, kan u aangeven wat u gaat doen en tegen wanneer? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 3 november 2011 :

De toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens behoort tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Justitie.