Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2917

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 1 augustus 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Klimaat - Overheidsdiensten - Dikke-truiendag

ministerie
energiebesparing

Chronologie

1/8/2011Verzending vraag
1/9/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2917 d.d. 1 augustus 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op woensdag 16 februari jl. kende de campagne "dikke-truiendag" een zevende editie in Vlaanderen. Ook in Wallonië en Brussel nemen steeds meer scholen en bedrijven deel aan de 'Journée gros pull'. Deze campagne beoogt sensibilisering voor het belangrijke aandachtspunt van de CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde. Daarbij introduceert men heel eenvoudige en beperkte ingrepen die toch een ingrijpend effect kunnen sorteren en zelfs op structurele wijze bijdragen aan de strijd tegen het broeikaseffect en de klimaatsverandering.

Een erg succesvolle strategie binnen de "dikke-truiendag" bestaat erin om gedurende één dag de verwarming ook één graadje minder in te stellen. Deze eenvoudige en beperkte ingreep zorgt voor 7 % minder brandstofverbruik vermindert de CO2-uitstoot ook met 7%. Het dragen van een iets dikkere trui lost dit comfortprobleempje gemakkelijk op. Uiteraard beoogt de "dikke-truiendag" ook een meer structurele verandering… verbetering. Daartoe kan deze ene dag bijdragen als moment van discussie, reflectie en misschien startpunt van meer duurzame ingrepen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Onderschrijft de minister de sensibiliserende en ook reële positieve effecten van de organisatie van een "dikke-truiendag"?

2. Is de minister bereid om in alle diensten van de federale overheid (beleidscellen, POD's en FOD's enz.) vanaf 2012 ook een "dikke-truiendag" of "Journée gros pull" te organiseren en de leidende ambtenaren en andere verantwoordelijken daartoe de formele opdracht te geven?

3. Is de minister bereid om n.a.v. de organisatie van de "dikke-truiendag" een opdracht te geven om ook meer duurzame voorstellen in dit verband te onderzoeken en hieromtrent concrete voorstellen te formuleren?

Antwoord ontvangen op 1 september 2011 :

Ik kan het inderdaad met u eens zijn dat acties zoals de dikke truiendag een sensibiliserend effect kunnen hebben.

In antwoord op uw tweede vraag kan u bij deze ook informeren dat een aantal federale overheidsdiensten, zoals de Federale Overheidsdienst (FOD) Volkgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, reeds meermaals een dikke-truiendag organiseerden.

Maar dergelijke acties zijn uiteraard niet het enige dat de federale overheid onderneemt om zijn eigen energiegebruik te verminderen. Belangrijker nog dan één keer per jaar een symbolische actie te ondernemen, is een structurele verbetering van het energiebeheer van de overheidsgebouwen in het kader van een permanente milieuzorg. Ik noem in dit verband de acties van FEDESCO en de invoering van het EMAS-milieuzorgsysteem in de federale overheidsdiensten als voorbeelden.

Ik zal uiteraard samen met mijn collega’s binnen de federale regering blijven bekijken of bijkomende maatregelen kunnen genomen worden om de voorbeeldrol van de federale administratie te versterken.