Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2774

van Liesbeth Homans (N-VA) d.d. 15 juli 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

Energie - Dreigend productietekort - Onderzoek - Maatregelen

energieproductie
CREG
energiecentrale
schaarste
energiebesparing
elektrische energie

Chronologie

15/7/2011Verzending vraag
1/9/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2774 d.d. 15 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer berichten over het dreigende productietekort bereiken ons de laatste weken en maanden. Na de bevestiging van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) van haar vorige studies die dezelfde richting uitwezen, trekken nu ook onderzoekers aan de Katholieke Universiteit van Leuven (K.U.Leuven) aan de alarmbel. De conclusie van zowel de CREG als de onderzoekers is nagenoeg dezelfde: om grote tekorten op het energieaanbod en de bijhorende prijsstijgingen ten gevolge van import te vermijden, zullen de oudere centrales langer moeten open blijven of moet er dringend ge´nvesteerd worden in nieuwe capaciteit.

Het grote pijnpunt zit in het feit dat veel oudere centrales gesloten zullen worden in de komende jaren omdat de vergunning verstrijkt of omdat de uitbating van de centrale ecologisch en economisch niet meer te verantwoorden valt. Tegelijkertijd worden voorgestelde projecten zoals de gascentrale van Seneffe of de steenkoolcentrale van Antwerpen niet uitgevoerd wegens de grote onzekerheid inzake investeringsklimaat ten gevolge van een gebrek aan visie en vastberadenheid inzake energiebeleid.

Graag stelde ik de geachte minister hierover de volgende vragen:

1) Deelt hij de analyse van de CREG en de onderzoekers aan de K.U.Leuven inzake de dreigende tekorten op de productiemarkt voor energie?

2) Welke maatregelen zal hij nemen teneinde een stabiele en voorspelbare basislast te creŰren aan een aanvaardbare prijs voor de consument, rekening houdend met het feit dat hernieuwbare bronnen hiervoor uitermate ongeschikt zijn vanwege hun onvoorspelbaar karakter en hoge prijs?

3) Welke maatregelen zal hij nemen om extra variabele capaciteit op de markt te brengen? Aangezien de tekorten zich zouden voordoen in de komende jaren is het reeds te laat om op nieuwe centrales te rekenen: zal hij de vergunning van een aantal klassieke centrales verlengen? Zo ja, van dewelke en welke capaciteit vertegenwoordigen deze centrales?

4) Zal hij een aanbesteding uitschrijven conform de elektriciteitswet (cf. wet van 9 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt) om zo nieuwe investeerders een stabiel klimaat te garanderen?

5) Welke verdere maatregelen (energiemix, vergunningsbeleid, enz.) zal hij treffen teneinde toekomstige investeerders een stabiel en voorspelbaar investeringsklimaat aan te bieden?

Antwoord ontvangen op 1 september 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

1) De studies die het geachte lid vermeld hebben mijn volle aandacht genoten. De studie van de Commissie voor de Regulatie van de Elektriciteit en het Gas (GREG) stelt een uitgebreide lijst op van de problemen en uitdagingen waarmee wij zouden kunnen worden geconfronteerd tegen het einde van 2015. In de modelvorming cumuleert zij nochtans de meest restrictieve en ongunstige hypotheses, inzonderheid de hypothese van een autonoom België, zonder netto-invoer, hetgeen in feite een “worst case” vertegenwoordigt dat weinig geloofwaardig of realistisch is.

2) De voornaamste maatregel bestaat in het verminderen van de energieverbruik. De gewesten en de federale staat hebben er zich meermaals toe verbonden (Nationaal hervormingsplan, tweede actieplan voor energie-efficiëntie) en dit nog onlangs tijdens de Staten-Generaal van de Energie, teneinde de energiebesparingen te ondersteunen. Bovendien zijn er verschillende studies aan de gang om de projecties inzake vraag en aanbod te valideren. De tweede prospectieve studie elektriciteit werd opgestart en de groep GEMIX zou eind 2011 een update van zijn conclusies moeten verstrekken, inzonderheid om de evolutie en de bijzonderheden van de hernieuwbare energieën te integreren. Studies worden eveneens gerealiseerd op groter niveau door middel van het (verruimde) “Pentaforum”.

3) Het liberaliseringproces van de elektriciteitsmarkt induceert dat de investeringen en de ontmantelingen worden beslist en gerealiseerd door de elektriciteitsproducenten. Inzake de kerncentrales was de Belgische regering een van de eersten om mee te delen dat zij stresstests wenste uit te voeren. Er werd aldus beslist dat elke beslissing tot sluiting of verlening slechts zou worden overwogen nadat de resultaten van voornoemde testen zullen verschenen zijn.

4) Er werd nog geen enkel besluit genomen om een aanbesteding uit te voeren met het doel de productiecapaciteit te verhogen, maar de projecten van de producenten worden van dichtbij gevolgd door mijn Administratie. Besprekingen zijn eveneens aan de gang op het Europese niveau, aangezien de uitwisselingen van elektriciteit deel uitmaken van de gebruikelijke praktijken van de markt. Men merkt immers dat de marktprijzen krachtigere determinanten zijn dan de geïnstalleerde capaciteiten voor wat betreft de elektriciteitsstromen. In geheel Europa beraadt men zich over de mogelijkheid om de marktcapaciteiten te ondersteunen.

5) Om de procedures te vereenvoudigen is de Administratie bezig met het invoeren van een federaal enig loket (one stop shop) en ze is hier aangaande in bespreking met de gewesten. Om die reden wil ik het geachte lid eraan herinneren dat het project van steenkoolcentrale van Antwerpen niet de gewestelijke vergunningen verkreeg en dat de producent bijgevolg heeft besloten om zich buiten onze grenzen te vestigen.