Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2422

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 26 mei 2011

aan de minister van Justitie

Informatie- en Analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Budget

mensenhandel
misdaadbestrijding

Chronologie

26/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4664

Vraag nr. 5-2422 d.d. 26 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel voorziet een geÔntegreerde, multidisciplinaire en integrale aanpak, zowel nationaal als internationaal, inzake de bestrijding van mensensmokkel en -handel en richtte daartoe het Informatie- en Analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel (IAMM) op. Het IAMM heeft als doelstelling om informatie over de verschillende diensten en departementen in te zamelen, als basis voor relevante strategische analyses, die op hun beurt worden teruggekoppeld naar de verschillende partners.

Het goed functioneren van het IAMM wordt momenteel belemmerd, er werd blijkbaar niet voorzien in de nodige personele en materiŽle middelen. Het Nationaal Actieplan mensenhandel en mensensmokkel van 11 juli 2008 keurde daarom twee maatregelen goed:

- het aanpassen van het bestaande koninklijk besluit van 16 mei 2004;

- het vrijmaken van de nodige budgettaire middelen om het IAMM optimaal te kunnen laten functioneren.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister mij een concrete stand van zaken en een toekomstplanning geven over de operationalisering van dit Centrum? Welke budgeten zijn hierover in de begroting 2011 opgenomen? Kan hij waarborgen dat het budget en het tijdspad zullen volstaan om het centrum werkzaam te maken?

2) Welke zijn de belangrijkste hinderpalen om tot een operationeel IAMM te komen? Wat ondernam of plant hij om deze hinderpalen weg te werken?

3) Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aanpassing van het koninklijk besluit van 16 mei 2004?

4) Hoe is het IAMM momenteel gestructureerd, wie stuurt het aan, waar is het gesitueerd, wie draagt de politieke verantwoordelijkheid? Hoe zal de werking in de toekomst evolueren (met de wijziging van het koninklijk besluit en de extra budgettaire ruimte)?

5) Hoe groot is het IAMM, uitgedrukt in voltijds equivalente medewerkers en jaarlijkse begroting? Hoe zal dit in de toekomst evolueren (met de wijziging van het koninklijk besluit en de extra budgettaire ruimte)?

6) Welke actoren of diensten zullen informatie doorgeven aan het IAMM? Welke actoren of diensten zullen gebruik maken van het IAMM om strategische analyses te maken?

7) Wanneer waarborgt hij een volledige werkzaam IAMM?