Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2338

van Liesbeth Homans (N-VA) d.d. 18 mei 2011

aan de minister van Klimaat en Energie

De aanbevelingen van het Internationaal Energie Agentschap

Internationaal Energieagentschap
kernenergie
stillegging van een centrale

Chronologie

18/5/2011Verzending vraag
6/6/2011Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-673

Vraag nr. 5-2338 d.d. 18 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze week werd in de pers uitgebreid gerapporteerd over het jaarlijks rapport van het Internationaal energie Agentschap. Een van de opmerkelijke conclusies van dit rapport had betrekking op de nucleaire productie van elektriciteit.

Volgens het IEA moet ons land de wettelijk geplande kernuitstap dringend heroverwegen, rekening houdend met de bevoorradingszekerheid, de economische efficiŽntie en de internationale normen met betrekking tot de emissie van broeikasgassen. Het IEA concretiseert zijn waarschuwing zelfs door te wijzen op de dreigende stroompannes en/of -beperkingen en stijgingen van de elektriciteitsprijs door de ondermaatse realisatie van binnenlandse productiecapaciteit voor elektriciteit.

Ondanks het zwaar op de korrel genomen protocolakkoord dat de regering eind 2009 afsloot met Gaz De France-Suez, werd de wet op de kernuitstap echter nog niet herroepen. In de pers zegt de minister nu dat hij wil wachten op de langetermijnvisie van de Europese Unie, alvorens initiatieven te nemen. Bovendien wijst hij erop dat de onderhandelingen voor een zulke wetswijziging bijzonder moeizaam zullen verlopen. Nochtans leek dat geen obstakel eind 2009.

Graag stelde ik u hierover de volgende vragen:

1. Bent u het eens met de conclusies van het IEA inzake de verlenging van de levensduur van de kerncentrales? Wat is het officiŽle regeringsstandpunt in deze materie?

2. Bent u het eens met de stelling dat de verlenging van de levensduur gekoppeld dient te worden aan een nucleaire heffing om zo de concurrentie op de productiemarkt te vrijwaren?

3. Welke gevolgen zal u geven aan de aanbevelingen van het IEA? Deze vraag geldt ook voor de aanbevelingen inzake personeel en de bewustmaking van de voordelen van kernenergie.

Antwoord ontvangen op 6 juni 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden:

1. Ik wens het geachte lid erop te wijzen dat de wet op de nucleaire uitstap nog steeds van toepassing is. Gezien de recente gebeurtenissen in Japan en de gevolgen terzake, is het voorbarig om te beslissen tot een verlenging van alle kernreactoren, dit vergt namelijk een grondige studie van de ganse Europese energiesituatie.

Zoals het geachte lid weet werd in de marge van de Europese energieraad besloten tot het uitvoeren van stress-testen op de nucleaire centrales. De criteria van deze stress-testen zullen door de bevoegde instanties als ENSREG in samenwerking met de lidstaten en Europese Commissie worden uitgewerkt.

Er zal bijgevolg geen debat worden gevoerd over de verlenging van de levensduur van de kerncentrales vooraleer de resultaten van de stress-test gekend zijn.

2. Ik heb de nucleaire bijdragen nooit gekoppeld aan een verlenging van de kerncentrales. Het derde liberaliseringsakket en de versterking van de rechten van de federale regulator zullen voor een verbetering van de mededinging zorgen. Ook de oplossing voor het probleem van de rente zal het level playing field tussen de operatoren versterken.

3. De aanbevelingen van het Agentschap worden door mijn experten nauwkeurig geanalyseerd. In domeinen waar bijsturing nodig is, zal ik niet nalaten de nodige maatregelen te nemen.